Zasady wynagradzania osób szkolących pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.

UCHWAŁA Nr 244
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 czerwca 1959 r.
w sprawie zasad wynagradzania osób szkolących pracowników w uspołecznionych zakładach pracy.

Przepisy wstępne.
§  1.
Uchwała dotyczy wynagrodzenia za szkolenie następujących grup pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy przemysłu, budownictwa, transportu i łączności oraz usług komunalnych:
1)
młodocianych objętych przepisami uchwały nr 364 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przez zakłady pracy w celu nauki zawodu, przyuczania do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy (Monitor Polski Nr 78, poz. 453),
2)
pracowników objętych przepisami uchwały nr 527 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zatrudniania pracowników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 3, poz. 12),
3)
absolwentów średnich szkół ogólnokształcących objętych przepisami uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących (Monitor Polski Nr 47, poz. 273), którzy odbywają wstępny staż pracy na stanowiskach robotniczych i zobowiązani są do zdania egzaminu z tego zakresu,
4)
pracowników, do których mają zastosowanie przepisy zarządzeń właściwych ministrów, wydane na podstawie uchwał Rady Ministrów wymienionych w pkt 1, 2 i 3.
§  2.
1.
Osobami szkolącymi pracowników na stanowiskach robotniczych w przemyśle i budownictwie mogą być tylko wysoko kwalifikowani robotnicy oraz mistrzowie. Wyjątek od tej zasady stanowi szkolenie teoretyczne.
2.
W pozostałych działach gospodarki narodowej szkolącymi mogą być tylko pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się szkoleniem.
3.
Osoba szkoląca powinna być zatwierdzona przez dyrektora zakładu w porozumieniu z radą zakładową i radą robotniczą.
§  3.
1.
Ustala się następujące formy szkolenia:
1)
szkolenie indywidualne,
2)
szkolenie brygadowe,
3)
szkolenie w wyodrębnionych zespołach nauki zawodu.
2.
Przez szkolenie indywidualne rozumie się szkolenie przez szkolącego 1 do 3 pracowników na odrębnych stanowiskach roboczych.
3.
Przez szkolenie brygadowe rozumie się taką formę szkolenia, w której szkolony oraz szkolący są członkami tej samej brygady.
4.
Przez wyodrębnione zespoły nauki zawodu rozumie się wyodrębnione grupy młodocianych uczniów, przekraczające 10 osób, nabywające praktycznych wiadomości zawodowych w zakładzie pracy.
§  4.
1.
Szkolenie zawodowe powinno być wykonywane w zasadzie bez odrywania szkolącego od jego normalnych obowiązków, wynikających z zawartej z nim umowy o pracę.
2.
Właściwi ministrowie określą przypadki, w których należy zwolnić pracowników przeprowadzających szkolenie od pełnienia normalnych obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę. Zwolnienie takie może nastąpić, jeżeli pracownik szkoli więcej niż 10 osób.
§  5.
Z pracownikami szkolącymi należy zawrzeć umowę według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

Dodatkowe wynagrodzenie za naukę zawodu młodocianych oraz robotników pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych.

§  6.
Pracownikom szkolącym młodocianych, przyjętych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy, przysługuje:
1)
przy szkoleniu indywidualnym - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
a)
w pierwszym roku nauki zawodu do 100 zł miesięcznie za jednego ucznia,
b)
w drugim roku nauki zawodu do 110 zł miesięcznie za jednego ucznia,
c)
w trzecim i następnych latach nauki zawodu do 120 zł miesięcznie za jednego ucznia;
2)
przy szkoleniu brygadowym - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
a)
w pierwszym roku nauki zawodu do 35 zł miesięcznie za jednego ucznia,
b)
w drugim roku nauki zawodu do 40 zł miesięcznie za jednego ucznia,
c)
w trzecim i następnych latach nauki zawodu do 45 zł miesięcznie za jednego ucznia;
3)
przy szkoleniu w wydzielonych zespołach nauki zawodu - dodatkowe wynagrodzenie za faktyczne godziny szkolenia obliczone według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
§  7.
Pracownikom szkolącym robotników pełnoletnich, nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych, przyjętych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
przy szkoleniu indywidualnym - do 100 zł miesięcznie za jednego szkolonego,
2)
przy szkoleniu brygadowym - do 35 zł miesięcznie za jednego szkolonego.
§  8.
Pracownikom, zwolnionym na okres szkolenia od pełnienia normalnych obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę, szkolącym pracowników na stanowiska robotnicze, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie, ustalone w §§ 6, 7 i 11. Za okres szkolenia przysługuje im wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
§  9.
1.
Pracownikom szkolącym młodocianych i robotników pełnoletnich, nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych, przysługuje jednorazowa premia, płatna po pomyślnym złożeniu egzaminu przez szkolonego przed zakładową komisją kwalifikacyjną.
2.
Jednorazowa premia wynosi:
1)
przy szkoleniu indywidualnym - do 80 zł za każdy miesiąc szkolenia 1 pracownika,
2)
przy szkoleniu brygadowym - do 30 zł za każdy miesiąc szkolenia 1 pracownika,
3)
przy szkoleniu w wydzielonych zespołach nauki zawodu, przekraczających 10 osób - za 1 rok nauki całego zespołu jednorazowo do 1.500 zł.
3.
W razie niepomyślnego wyniku egzaminu pracownikowi szkolącemu premia nie przysługuje. Pracownikowi szkolącemu uczniów w wydzielonych zespołach nauki premię, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wypłaca się proporcjonalnie do liczby szkolonych, którzy złożyli egzamin z wynikiem pomyślnym.
4.
Jeśli szkolenie trwa dłużej niż 1 rok, za równoznaczne ze złożeniem egzaminu uważa się dopuszczenie ucznia na wyższy rok nauki.
§  10.
Pracownikom szkolącym, zwolnionym na okres szkolenia od pełnienia normalnych obowiązków wynikających z umowy o pracę, przysługuje tylko jednorazowa premia za pomyślny wynik szkolenia, w zależności od rodzaju szkolenia w wysokości i według zasad ustalonych w § 9.

Wynagrodzenie za szkolenie osób odbywających wstępny staż pracy.

§  11.
1.
Dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie w okresie odbywania wstępnego stażu pracy robotników pełnoletnich, o których mowa w § 1 pkt 2, przysługuje tylko przez okres pierwszych 3-6 miesięcy szkolenia. Okres, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie szkolącym robotników pełnoletnich w granicach 3 do 6 miesięcy, ustalą dla poszczególnych zawodów dyrektorzy przedsiębiorstw.
2.
Dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie w okresie odbywania wstępnego stażu pracy absolwentów średnich szkół ogólnokształcących, którzy po zakończeniu stażu mają być zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przysługuje za cały okres szkolenia, ustalony dla danego zawodu w zarządzeniu właściwego ministra.
3.
Dodatkowe wynagrodzenie za każdy miesiąc szkolenia jednego robotnika ustala się w wysokości do 100 zł przy szkoleniu indywidualnym oraz do 35 zł przy szkoleniu zespołowym.
4.
Pracownikom szkolącym osoby odbywające wstępny staż pracy premia za pomyślny wynik szkolenia nie przysługuje.
§  12.
Pracownikom szkolącym absolwentów szkół, z wyjątkiem wymienionych w § 11, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani jednorazowa premia za pomyślny wynik szkolenia.

Zasady wynagradzania za szkolenie prowadzone przez mistrzów.

§  13.
1.
Mistrzom, którym zlecono szkolenie osób wymienionych w § 1, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie.
2.
Mistrzom, którym zlecono szkolenie młodocianych i przyuczenie do określonej pracy robotników pełnoletnich, z wyjątkiem absolwentów, przysługuje jednorazowa premia po pomyślnym złożeniu egzaminu przez szkolonych przed zakładową komisją kwalifikacyjną.
3.
Jednorazową premię oblicza się według zasad ustalonych dla szkolących robotników.

Przepisy ogólne.

§  14.
1.
Dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie, prowadzone przy pracach "gorących" i pracach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, może być podwyższone o 10% w stosunku do dodatkowego wynagrodzenia ustalonego w §§ 6, 7 i 11.
2.
Dodatkowe wynagrodzenie za szkolenie prowadzone w górnictwie przy pracach pod ziemią może być podwyższone o 30% w stosunku do dodatkowego wynagrodzenia ustalonego w §§ 6, 7 i 11.
§  15.
1.
Wysokość wynagrodzenia w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale ustalą dyrektorzy przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę między innymi kwalifikacje oraz wkład i wyniki pracy szkolącego, rodzaj szkolonego zawodu i warunki szkolenia.
2.
Maksymalne stawki za szkolenie oraz jednorazowa premia, ustalone w niniejszej uchwale, mogą być przyznawane tylko wysoko kwalifikowanym robotnikom, zaszeregowanym do dwu najwyższych grup tabeli płac obowiązującej w danym przedsiębiorstwie, oraz majstrom. W pozostałych wypadkach stawki za szkolenie oraz jednorazowa premia powinny być niższe o 5% do 20%.
§  16.
Praca wykonywana przez szkolonych powinna być systematycznie kontrolowana i ewidencjonowana w celu ustalenia postępów w nauce zawodu. Praca wykonywana przez szkolonego na odrębnym stanowisku roboczym nie może być zaliczana na rzecz pracowników szkolących.
§  17.
W razie przedłużenia szkolenia na okres dłuższy niż ustalony w zatwierdzonym programie szkolenia wskutek nienabycia odpowiednich kwalifikacji przez szkolonego szkolącemu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani jednorazowa premia za przedłużony okres szkolenia.
§  18.
Wynagrodzenie, o którym mowa w §§ 6, 7 i 11, należy wypłacać co miesiąc z dołu w terminie wypłaty normalnego wynagrodzenia za pracę.
§  19.
Wykładowcom, prowadzącym w trybie prac zleconych szkolenie teoretyczne, przewidziane w zatwierdzonym programie szkolenia, przysługuje za każdą godzinę szkolenia wynagrodzenie ustalone w zarządzeniu nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1954 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-67, poz. 849, z 1955 r. Nr 36, poz. 351, z 1956 r. Nr 79, poz. 957 i z 1958 r. Nr 11, poz. 67).
§  20.
Podatek od wynagrodzenia przypadający od jednorazowej premii za pomyślny wynik szkolenia należy obliczać zgodnie z przepisami § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 2-4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-49, poz. 648, z 1952 r. Nr A-44, poz. 626 i Nr A-93, poz. 1444, z 1953 r. Nr A-22, poz. 276 i Nr A-76, poz. 909, z 1955 r. Nr 13, poz. 136, z 1956 r. Nr 26, poz. 362, z 1957 r. Nr 47, poz. 291 i z 1958 r. Nr 74, poz. 434).
§  21.
Przepisy niniejszej uchwały mogą być stosowane tylko w tych uspołecznionych przedsiębiorstwach, w których został zatwierdzony program szkolenia zgodnie z przepisami wykonawczymi do uchwał, o których mowa w § 1 pkt 1-3 niniejszej uchwały i działa komisja kwalifikacyjna, powołana zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. powołanej w § 1 pkt 3.
§  22.
1.
Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
2.
Zobowiązuje się Ministra Handlu Wewnętrznego do opracowania w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej i do przedłożenia Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów projektu uchwały regulującej wynagrodzenie osób szkolących, prowadzone w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
§  23.
Zaleca się Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy wprowadzenie zasad wynagradzania wynikających z niniejszej uchwały w stosunku do osób szkolących, zatrudnionych w spółdzielczych zakładach pracy.
§  24.
Tracą moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakładach pracy podległych Ministrom: Górnictwa, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownictwa Miast i Osiedli (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-105, poz. 1521, z 1952 r. Nr A-41, poz. 583, z 1953 r. Nr A-62, poz. 759, z 1954 r. Nr A-67, poz. 849) oraz inne przepisy w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, a dotyczące wynagrodzenia za szkolenie osób szkolących pracowników w zakładach pracy, wydane przed dniem ogłoszenia niniejszej uchwały.
§  25.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

UMOWA

Dnia .............. 195.. r. pomiędzy zakładem pracy ..........

.....................: w ..............., reprezentowanym przez

ob. ............ z jednej strony, a ob. ......................,

zamieszkałym w ..........................., pełniącym obowiązki

.................. w wyżej wymienionym zakładzie w ............

...............................................................

(w wydziale itp.)

z drugiej strony została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Ob. ................., zwany dalej "szkolącym", zobowiązuje się

w okresie od dnia ................. do dnia ...................

wyszkolić i przysposobić ob. ..................................

do wykonywania następujących czynności (w zawodzie,

specjalności) .................................................

...............................................................

§ 2.

W ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia odbędzie się

egzamin przed zakładową komisją kwalifikacyjną, która

stwierdzi, czy szkolony(eni) został(li) należycie

przygotowany(ni) do wykonywania czynności wymienionych w § 1.

§ 3.

Szkolenie odbywać się będzie w zakresie i trybie przewidzianym

w programie szkolenia (§ ... ust. ... pkt ...).

§ 4.

1. Szkolący za przeprowadzone szkolenie otrzymywać będzie od

zakładu pracy za każdego szkolonego:

1) stawkę za szkolenie w kwocie ...................... zł

płatną z dołu po zł ...............................

2) premię za pomyślny wynik szkolenia w kwocie ....... zł,

płatną po zakończeniu szkolenia i pomyślnym złożeniu

egzaminu (po dopuszczeniu ucznia na wyższy rok nauki).

2. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywane

będą w terminach najbliższych wypłat wynagrodzenia

wynikającego z umowy o pracę.

3. W razie wcześniejszego zakończenia szkolenia wynagrodzenie,

o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w nie

zmniejszonej wysokości po pomyślnym złożeniu egzaminu przez

szkolonego(nych) robotnika(ów).

4. W razie późniejszego zakończenia szkolenia wynagrodzenie za

dodatkowy okres szkolenia nie przysługuje.

§ 5.

1. Szkolenie odbywać się będzie w czasie wykonywania przez

szkolącego jego czynności w ramach zawartej umowy o pracę.*)

2. Na okres szkolenia szkolący będzie zwolniony od pełnienia

czynności, wynikających z zawartej umowy o pracę.*)

....................... .............................

(podpis szkolącego) (podpis kierownika zakładu)

________

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021