Gospodarowanie ogumieniem do pojazdów samochodowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 kwietnia 1959 r.
w sprawie gospodarowania ogumieniem do pojazdów samochodowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209) oraz w wykonaniu uchwały nr 420 Rady Ministrów z dnia 31 października 1958 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej oraz organizacji społecznych, zwane w dalszym ciągu "jednostkami", są obowiązane sprzedać opony w wymiarach nadających się do trakcji konnej, które osiągnęły normę przebiegu lub z innych powodów nie nadają się do trakcji mechanicznej, jak również zużyte dętki i wkłady - spółdzielniom zrzeszonym w Krajowym Związku Spółdzielni Transportu lub Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
2.
Za opony nadające się do trakcji konnej należy uważać opony o średnicy wewnętrznej 15 do 16 cali ang. i szerokości od 5,50 do 7,50 cali ang. włącznie oraz o średnicy wewnętrznej 20 cali ang. i szerokości od 6,00 do 7,50 cali ang. włącznie, a ponadto opony o wymiarach 32 × 6, 34 × 7, 165 × 400 i 185 × 400.
3.
Z chwilą gdy oponę sprzedano jako zdatną do trakcji konnej, należy wpisać datę i rodzaj dowodu, za którym opona została przekazana spółdzielni, w rubryce "B" karty ewidencyjnej ogumienia, o której mowa w § 12 załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych (Monitor Polski z 1955 r. Nr 79, poz. 950 i z 1958 r. Nr 65, poz. 387).
§  2.
Opony o wymiarach nie nadających się do trakcji konnej, które osiągnęły normę przebiegu lub nie nadają się do użytku przed osiągnięciem normy, jak również opony o wymiarach nadających się do trakcji konnej, lecz nie nabyte przez spółdzielnie (§ 1), jednostki obowiązane są sprzedać:
1)
uspołecznionym zakładom naprawczym - jeżeli nadają się do bieżnikowania lub naprawy, zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez zakłady wykonujące bieżnikowanie lub naprawę,
2)
uspołecznionym jednostkom organizacyjnym prowadzącym skup odpadów - jeżeli wykazują uszkodzenia kwalifikujące je na złom, a w szczególności:
a)
przerwanie drutów w stopce,
b)
zbutwiałą lub zgniłą tkaninę osnowy (nitka nie wytrzymuje obciążenia 5 kg),
c)
stwardniałą, kruchą gumę,
d)
popękaną tkaninę osnowy,
e)
rozwarstwienie opony,
f)
przebicia lub rozdarcia o długości lub w ilości uniemożliwiającej naprawę opony.
§  3.
Kwalifikowania ogumienia, o którym mowa w § 1 i w § 2, dokonuje rzeczoznawca jednostki zakupującej ogumienie przy współudziale pracowników jednostki sprzedającej, wyznaczonych przez kierownika jednostki.
§  4.
Obowiązek sprzedaży nie dotyczy przypadków, gdy jednostka może oponę użyć do trakcji konnej lub naprawić ją we własnym zakresie lub na własny rachunek.
§  5.
Sprzedaż zużytych opon o osnowie zawierającej elementy metalowe może być dokonywana bezpośrednio, poza jednostkami wymienionymi w § 1 i w § 2, również innym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej na zasadach i w trybie ustalonych w uchwale nr 302 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe, nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe (Monitor Polski Nr 65, poz. 399).
§  6.
Po osiągnięciu normy przebiegu mogą być dalej użytkowane zarówno opony o wymiarach nadających się do trakcji konnej, lecz nie zakupione przez spółdzielnię mimo zgłoszenia ich do sprzedaży, jak również opony o wymiarach nie nadających się do trakcji konnej - jeżeli nie wykazują takiego zużycia, które uzasadniałoby oddanie ich do bieżnikowania, z zachowaniem przepisów "Instrukcji o przechowywaniu, użytkowaniu, naprawie i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych", stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie norm przebiegu opon samochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobusów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie przechowywania, użytkowania, naprawy i ewidencji ogumienia pojazdów drogowych (Monitor Polski z 1955 r. Nr 79, poz. 950 i z 1958 r. Nr 65, poz. 387).
§  7.
Zarządzenie nie dotyczy resortów Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021