Tryb ustalania ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

ZARZĄDZENIE NR 92
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1959 r.
w sprawie trybu ustalania ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Instytut Budownictwa Mieszkaniowego przeprowadzi corocznie za rok ubiegły, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, kalkulację ceny 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego, nowego budynku mieszkalnego (cena 1 m2) zgodnie z założeniami kalkulacyjnymi zawartymi w załączniku do uchwały nr 210 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych (Monitor Polski Nr 51, poz. 233).
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki Komunalnej i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku ustali dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych cenę 1 m2 powierzchni użytkowej przeciętnego, standardowego nowego budynku mieszkalnego.
3.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budynku, który został przyjęty za podstawę do obliczenia ceny 1 m2, będzie przechowywana w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego.
§  2.
1.
Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych o ustaleniu ceny określonej w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim.
2.
Cena ustalona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zostanie zamieszczona przez Główny Urząd Statystyczny w biuletynie statystycznym wraz z podaniem podstaw kalkulacyjnych, przyjętych do obliczenia - w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.
3.
Cena 1 m2 zostanie rozpowszechniona w prasie codziennej przez Polską Agencję Prasową.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 dotyczą również ceny 1 m2 na 1958 r. ustalonej w uchwale powołanej w § 1 ust. 1, z tym że czynności w nich przewidziane powinny być dokonane w terminie do dnia 30 czerwca 1959 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021