Dodatkowe źródła finansowania inwestycji zdecentralizowanych dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji zdecentralizowanych dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne.

W celu stworzenia dogodnych warunków finansowania w przedsiębiorstwach państwowych inwestycji zdecentralizowanych dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne - w wykonaniu uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1959 r., zarządza się na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185), co następuje:
§  1.
1.
Dodatkowy zysk, planowany w wyniku zrealizowania inwestycji zdecentralizowanych o koszcie jednostkowym nie przekraczającym 1 mln zł i okresie inwestowania do 6 miesięcy, pozwalających uzyskać w ciągu okresu najwyżej 3 lat dodatkową akumulację lub obniżkę kosztów w kwocie co najmniej równej planowanym kosztom inwestycji, przeznacza się na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na sfinansowanie tych inwestycji.
2.
6-miesięczny okres inwestowania, o którym mowa w ust. 1, odnosi się tylko do inwestycji typu robót budowlano-montażowych. W związku z tym przy inwestycjach dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne, a polegających wyłącznie na zakupie maszyn i urządzeń, ograniczenie okresu inwestowania do 6 miesięcy nie ma zastosowania.
3.
Zysk ten w okresie wyznaczonym na spłatę kredytu odpowiednio powiększa fundusz inwestycyjno-remontowy (inwestycyjny) przedsiębiorstw korzystających z kredytu bankowego.
§  2.
W związku z przepisem § 1 kwotę zysku bilansowego przypadającą do podziału stosownie do obowiązujących przepisów na rok 1959 należy pomniejszyć o tę część zysku, która została zaplanowana do osiągnięcia w związku z realizacją inwestycji dających szybkie efekty techniczno-ekonomiczne.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021