Lekarze właściwi do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 maja 1959 r.
w sprawie lekarzy właściwych do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie wykonywania kar aresztu orzeczonych przez kolegia karno-administracyjne przy prezydiach rad narodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 126) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zaświadczenie o ciężkiej chorobie obłożnej, usprawiedliwiającej odstąpienie od przymusowego doprowadzenia ukaranego do zakładu karnego dla odbycia kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej, powinno być wystawione przez:
1)
ordynatora oddziału szpitala (sanatorium), w którym osoba wezwana do odbycia kary przebywa na leczeniu,
2)
lekarza rejonowego przychodni (ośrodka zdrowia), jeżeli osoba wezwana do odbycia kary pozostaje na leczeniu i stale zamieszkuje w rejonie zapobiegawczo-leczniczym znajdującym się pod opieką tego lekarza albo
3)
lekarza-kierownika przychodni (ośrodka zdrowia), właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby wezwanej do odbycia kary - w pozostałych wypadkach.
§  2.
1.
Zaświadczenia, o których mowa w § 1, powinny być wystawione według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Przepisy §§ 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie niektórych orzeczeń wydawanych przez zakłady lecznicze służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 92) stosuje się odpowiednio.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

..........

(pieczątka zakładu społecznego służby zdrowia)

ZAŚWIADCZENIE

Stwierdza się, że Ob. .......... ur. dnia ..........

(imię i nazwisko) (data urodzenia)

zam. w .......... legitymujący się

(adres)

.......... cierpi na ciężką chorobę

(rodzaj, numer i data wystawienia dowodu)

obłożną, której przypuszczalny czas trwania określa się na .... dni, to jest do dnia ..........

Zaświadczenie niniejsze wydaje się w celu przedstawienia organom Milicji Obywatelskiej dla usprawiedliwienia niemożności stawienia się do odbycia kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej.

..........

(pieczątka z imieniem i nazwiskiem oraz stano-

wiskiem lekarza wydającego orzeczenie)

..........

(podpis lekarza)

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.51.236

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Lekarze właściwi do stwierdzania ciężkiej choroby obłożnej, uniemożliwiającej odbycie kary aresztu orzeczonej przez kolegium karno-administracyjne przy prezydium rady narodowej.
Data aktu: 27/05/1959
Data ogłoszenia: 09/06/1959
Data wejścia w życie: 09/06/1959