Wypuszczenie I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenie zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie wypuszczenia I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenia zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji. *

Na podstawie §§ 1, 5 ust. 2, §§ 6, 8 i 9 uchwały nr 156 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnych (Monitor Polski Nr 45, poz. 208), zwanej dalej "uchwałą Rady Ministrów", zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wypuszcza się I serię skarbowych bonów inwestycyjnych wydawanych na okaziciela.
2.
Skarbowe bony inwestycyjne oprocentowane są w wysokości 4% w stosunku rocznym od ich wartości nominalnej.
3.
Skarbowe bony inwestycyjne serii I wypuszcza się w odcinkach po zł 100 na kwotę 15 milionów złotych i w odcinkach po zł 500 na kwotę 35 milionów złotych, łącznie na kwotę 50 milionów złotych.
4.
Skarbowe bony inwestycyjne oraz przypadające ich posiadaczom odsetki i premie wolne są od wszelkich podatków i opłat.
§  2. 1
Sprzedaż skarbowych bonów inwestycyjnych I serii będzie prowadzona w okresie od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r.
§  3.
1.
Sprzedaż skarbowych bonów inwestycyjnych prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności, która przejmuje w tym celu całość zapasu emisyjnego i rozmieszcza w placówkach sprzedaży.
2.
Placówkami sprzedaży są:
1)
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe,
2)
oddziały Powszechnej Kasy Oszczędności.
§  4.
1.
Skarbowe bony inwestycyjne I serii sprzedaje się po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej.
2.
Odsetki, o których mowa w § 1 ust. 2, wypłaca się za przedstawieniem odpowiednich kuponów, dołączonych do bonów:

-

w roku wypuszczenia bonów po upływie każdego kwartału,

-

a w latach następnych po upływie każdego roku.

3.
Bony zaopatrzone są w kupony odsetkowe na okres lat 5 i w upoważnienie (talon) do otrzymania kuponów na dalsze lata.
4.
Prawo do wypłaty odsetek służy posiadaczom bonów począwszy od kwartału następnego po kwartale, w którym bon został zakupiony, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 5.
5.
Posiadacze bonów, zakupionych w pierwszym miesiącu emisji, otrzymują odsetki także za kwartał, w którym bon został zakupiony.
6.
Odsetki wypłaca się we wszystkich placówkach sprzedaży bonów w ciężar rachunku Powszechnej Kasy Oszczędności.
§  5.
1.
Na żądanie posiadacza skarbowych bonów inwestycyjnych placówki sprzedaży wykupują je za gotówkę według ich wartości nominalnej w ciężar rachunku Powszechnej Kasy Oszczędności.
2.
Przy wykupie bonów równocześnie z nominalną wartością bonów posiadacz otrzymuje nie pobrane odsetki za okres do końca kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się wykupu bonów.
§  6.
1.
Oddziały Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe przyjmują do depozytu skarbowe bony inwestycyjne i obliczają wysokość premii należnej posiadaczom bonów w razie zwyżki cen materiałów budowlanych.
2.
Przy składaniu bonów do depozytu posiadacz bonu wskazuje jego przeznaczenie oraz instytucję, na której rachunek oddział Powszechnej Kasy Oszczędności bądź spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa ma obowiązek dokonać przelewu równowartości nominalnej bonów oraz premii, o której mowa w ust. 1.
3.
Przelew lub wypłata równowartości nominalnej bonów złożonych do depozytu może nastąpić na żądanie deponenta w terminie wcześniejszym od określonego w § 6 uchwały Rady Ministrów. W tym przypadku jednak deponent traci prawo do uzyskania premii.
§  7.
1.
Wypłata premii następuje przez oddziały Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe w ciężar rachunku Powszechnej Kasy Oszczędności.
2.
Jeżeli budowa domu mieszkalnego lub obiektu gospodarczego realizowana jest sposobem gospodarczym, przelew premii może nastąpić na rachunek deponenta we właściwym banku po uprzednim przedstawieniu dowodu zakupu materiałów budowlanych od jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  8.
1.
Warunkiem wypłaty premii jest przedstawienie właściwemu oddziałowi Powszechnej Kasy Oszczędności bądź spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej zaświadczenia właściwego organu prezydium rady narodowej o rozpoczęciu budowy obiektu mieszkalnego lub gospodarczego, jak też uzasadnienia kosztów budowy obiektu.
2.
W razie przeznaczenia równowartości bonów:
1)
na wkład wstępny dla uzyskania pożyczki na budowę domu lub obiektu gospodarczego,
2)
na wkład budowlano-mieszkaniowy na mieszkanie w zakładowym domu mieszkalnym lub
3)
na wkład budowlano-mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej

- zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może być zastąpione stwierdzeniem właściwego banku, zakładu pracy bądź zarządu spółdzielni mieszkaniowej o przyznaniu pożyczki na budowę i rozpoczęciu budowy przez pożyczkobiorcę w przypadku wymienionym w pkt 1 lub o rozpoczęciu budowy obiektu mieszkalnego, w którym przeznaczono mieszkanie dla deponenta w przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3.

3.
Jeżeli posiadacz bonów po przelaniu należnej mu premii zrezygnuje z mieszkania w zakładowym domu mieszkalnym bądź w spółdzielni mieszkaniowej, instytucja zwracająca wkład budowlano-mieszkaniowy potrąca z niego równowartość premii i przelewa ją na rachunek Powszechnej Kasy Oszczędności.
§  9.
Szczegółowe przepisy dotyczące organizacji sprzedaży, obliczania premii, odprowadzania wpływów i rozliczania z tytułu sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych jako też ich wykupu określi instrukcja Powszechnej Kasy Oszczędności, wydana w porozumieniu ze Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 5 sierpnia 1959 r. emisję I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, wypuszczonej na podstawie nin. zarządzenia, powiększa się w odcinkach po zł 100 o kwotę 10 milionów złotych i w odcinkach po zł 500 o kwotę 40 milionów złotych, łącznie do kwoty 100 milionów złotych, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 26 lipca 1959 r. w sprawie powiększenia emisji I serii skarbowych bonów inwestycyjnych (M.P.59.68.351).
1 Ustalony w § 2 termin sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych przedłuża się do dnia 30 czerwca 1960 r., zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie przedłużenia terminu sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych I serii (M.P.60.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1960 r.

Ustalony w § 2 termin sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych przedłuża się do dnia 31 grudnia 1960 r., zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie przedłużenia terminu sprzedaży skarbowych bonów inwestycyjnych I serii (M.P.60.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1960 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.50.222

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wypuszczenie I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenie zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji.
Data aktu: 15/05/1959
Data ogłoszenia: 02/06/1959
Data wejścia w życie: 02/06/1959