Rewizja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

UCHWAŁA NR 174
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 maja 1959 r.
w sprawie rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W celu obniżenia kosztów inwestycji, zwiększenia ich efektywności i przyspieszenia terminu oddania ich do użytku, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników centralnych urzędów) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (prezydia miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw), a w zakresie inwestycji imiennie określonych przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów - Komisję Planowania do przeprowadzenia rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji nowo rozpoczynanych, jak i będących w toku realizacji.
2.
Ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (prezydia miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą zlecać wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 podległym organom, zjednoczeniom oraz przedsiębiorstwom.
3.
Rewizja, o której mowa w ust. 1, powinna polegać na krytycznym przeanalizowaniu niezbędności realizacji wszystkich przewidzianych w dokumentacji obiektów i robót, prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Należy w szczególności wyeliminować przerosty w zakresie maszyn i urządzeń, kubatury i powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych, rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i innych, niewłaściwie zastosowanych materiałów budowlanych, liczby zatrudnionych i związanych z tym wielkości budownictwa socjalnego. W szczególności należy przeanalizować prawidłowość harmonogramu realizacji inwestycji i oddawania do użytku poszczególnych obiektów w kierunku skrócenia czasu budowy i zsynchronizowania terminów oddawania do użytku poszczególnych obiektów współzależnych.

W rezultacie przeprowadzonej rewizji należy dążyć do uzyskania poważnego zmniejszenia zakresu inwestycji i nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania tych samych efektów produkcyjnych i usługowych, zmniejszenia ilości maszyn i urządzeń i ograniczenia importu, zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładów i obiektów objętych rozpatrywaną dokumentacją projektowo-kosztorysową, przyspieszenia realizacji inwestycji oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych projektowanych zakładów.

Środki wygospodarowane w wyniku rewizji pozostają w ramach przydzielonego ogólnego limitu w dyspozycji właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) lub przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (przewodniczącego prezydium miejskiej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Określone wyżej środki powinny być przeznaczone na przyspieszenie realizacji inwestycji.

4.
Zmiany dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powstałe w wyniku rewizji, należy przeprowadzić w ten sposób, aby nie nastąpiło opóźnienie oddania do użytku gotowych obiektów, oddziałów lub zakładów.
5.
Rewizja dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinna być dokonywana przy udziale przedstawicieli zainteresowanych biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych i banków finansujących inwestycję oraz prezydium wojewódzkiej rady narodowej (miejskiej rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), na której terenie jest lub ma być realizowana rozpatrywana inwestycja.
§  2.
1.
Obowiązek przeprowadzenia rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie dotyczy:
1)
w zakresie inwestycji scentralizowanych:
a)
dokumentacji obiektów stanowiących część zakładu lub innego kompleksu, kontynuowanych z lat ubiegłych, których realizacja jest przewidziana do końca 1959 r.,
b)
dokumentacji zatwierdzonej po dniu 1 października 1958 r.;
2)
w zakresie inwestycji zdecentralizowanych - dokumentacji obiektów, których zakończenie realizacji jest przewidziane do dnia 30 września 1959 r.
2.
Ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (prezydia miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw) mogą w uzasadnionych przypadkach zwolnić podległe jednostki od obowiązku przeprowadzenia rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej niektórych inwestycji.
§  3.
Rewizję dokumentacji, o której mowa w § 1, należy zakończyć dla inwestycji scentralizowanych i zdecentralizowanych:

- I etap obejmujący inwestycje realizowane w latach 1959 i 1960 - w terminie do dnia 30 września 1959 r.,

- II etap obejmujący inwestycje przewidziane do realizacji w roku 1961 i latach następnych - w terminie do dnia 30 listopada 1959 r.

§  4.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do ustalenia zadań banków finansujących inwestycje, a Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - zadań przedsiębiorstw wykonawczych w związku z ich uczestnictwem w akcji rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
§  5.
1.
Sprawozdania z przeprowadzonej rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny być przedstawione właściwym ministerstwom, centralnym urzędom i prezydiom wojewódzkich rad narodowych (miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Ministrowie (kierownicy centralnych urzędów) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (miejskich rad narodowych miast wyłączonych z województw) przeanalizują wyniki rewizji oraz złożą Komisji Planowania przy Radzie Ministrów sprawozdania z przeprowadzonej rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 30-dniowym od czasu zakończenia rewizji (§3), określając wielkość uzyskanych oszczędności w nakładach w złotych i w procentach - w stosunku do kosztów rozpatrywanych inwestycji z podziałem na oszczędności w robotach budowlano-montażowych oraz w maszynach i urządzeniach. W sprawozdaniach tych należy również podać opisowo uzyskane efekty w wyniku rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów złoży sprawozdanie Radzie Ministrów z całości przeprowadzonej akcji rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 30-dniowym od dnia otrzymania sprawozdań, o których mowa w ust. 2.
§  6.
Zaleca się centralnym organom spółdzielczości przeprowadzenie rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki spółdzielcze według zasad ustalonych w niniejszej uchwale.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021