Zm.: pismo okólne nr 258 z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców.

PISMO OKÓLNE NR 66
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1959 r.
w sprawie zmiany pisma okólnego nr 258 z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców.

W piśmie okólnym nr 258 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców (Monitor Polski Nr 80, poz. 964) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części "A":
a)
po pierwszym ustępie kończącym się wyrazami: "przewiduje się tworzenie zespołów w obrębie sąsiadujących wsi, miast i osiedli" dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"Produkcję materiałów budowlanych z surowców miejscowych mogą prowadzić również spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, budowlano-mieszkaniowe oraz spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych, zwane dalej «spółdzielniami mieszkaniowymi»";

b)
w ostatnim ustępie po wyrazach: "Organizowanie spółdzielni" dodaje się wyrazy: "z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych, budowlano-mieszkaniowych oraz spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych";
2)
w części "B":
a)
po trzecim ustępie kończącym się wyrazami: "prezydium powiatowej rady narodowej może skreślić z rejestru zespół już istniejący" dodaje się nowy ustęp w brzmieniu:

"Warunkiem udzielenia pomocy Państwa spółdzielniom mieszkaniowym jest pozytywna opinia właściwego organu prezydium powiatowej rady narodowej, wydana w porozumieniu z oddziałem Związku Spółdzielni Mieszkaniowych co do celowości zamierzonej przez spółdzielnię mieszkaniową produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców. W razie stwierdzenia przez właściwy organ prezydium powiatowej rady narodowej, że działalność produkcyjna spółdzielni mieszkaniowej jest niecelowa, udzielona pomoc Państwa na wniosek prezydium może być wstrzymana.";

b)
w siódmym ustępie po wyrazach: "Prezydia rad narodowych w porozumieniu z organami Centrali Rolniczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, a jeżeli idzie o spółdzielnie pracy - z wojewódzkimi związkami spółdzielni pracy" dodaje się wyrazy: "albo też jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe - z oddziałami Związku Spółdzielni Mieszkaniowych";
3)
w części "C":
a)
w pierwszym ustępie po wyrazach: "na cele indywidualnego budownictwa" dodaje się zdanie:

"Nadwyżki materiałów budowlanych po zaspokojeniu potrzeb spółdzielni mieszkaniowej powinny być zbywane po cenie kosztów własnych w pierwszej kolejności na potrzeby innych spółdzielni mieszkaniowych.";

b)
na końcu ustępu pierwszego po wyrazach: "zezwolić na sprzedaż tych materiałów innym osobom" dodaje się zdanie:

"Po zaspokojeniu własnego zapotrzebowania na materiały budowlane, wynikającego z programu inwestycyjnego, spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest przekazać odpłatnie całość urządzeń służących do produkcji materiałów budowlanych innej spółdzielni mieszkaniowej, wskazanej przez oddział Związku Spółdzielni Mieszkaniowych."

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.43.203

Rodzaj: Pismo okólne
Tytuł: Zm.: pismo okólne nr 258 z dnia 17 września 1956 r. w sprawie zasad i form zrzeszania się ludności, form pomocy Państwa oraz zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców.
Data aktu: 05/05/1959
Data ogłoszenia: 20/05/1959
Data wejścia w życie: 20/05/1959