Uprawnienia Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w spółdzielczych zakładach produkcyjnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 marca 1959 r.
w sprawie uprawnień Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w spółdzielczych zakładach produkcyjnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 11, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie stosuje się do zakładów produkcyjnych spółdzielni i terenowych związków spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, Centrali Spółdzielni Ogrodniczych, Związku Spółdzielni Mleczarskich, Centrali Spółdzielni Inwalidów oraz do zakładów produkcyjnych prowadzonych przez te centrale, zwanych dalej "zakładami produkcyjnymi".
§  2.
1.
Organy Państwowej Inspekcji Handlowej przeprowadzają inspekcję w spółdzielczych zakładach produkcyjnych w sprawach związanych ze spekulacją i nadużyciami, a dotyczących obrotu towarami przeznaczonymi na zaopatrzenie rynku wewnętrznego.
2.
Podstawą do przeprowadzenia w spółdzielczym zakładzie produkcyjnym inspekcji jest imienne zlecenie inspekcji, wystawione przez głównego lub wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej.
§  3.
Dla wykonywania swoich zadań organy Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnione są w szczególności do:
1)
wstępu do magazynów i pomieszczeń, w których prowadzona jest produkcja, oraz dokonywania oględzin,
2)
przeglądania dokumentów, ksiąg oraz żądania wyjaśnień i odpisów,
3)
nieodpłatnego pobierania prób na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§  4.
Wykonywanie czynności, o których mowa w §§ 2 i 3, powinno odbywać się w obecności kierownika inspekcjonowanego zakładu lub osoby upoważnionej do zastępowania go.
§  5.
1.
Z przebiegu czynności sporządza się protokół, który należy przedstawić do podpisu kierownikowi inspekcjonowanego zakładu lub osobie zastępującej go. Osoby te mogą zgłosić do protokołu swoje uwagi.
2.
Inspektorat przesyła odpis protokołu właściwej jednostce nadrzędnej nad zakładem inspekcjonowanym.
§  6.
Zarządzenie nie ogranicza uprawnień organów Państwowej Inspekcji Handlowej do wykonywania na terenie zakładu produkcyjnego czynności związanych z prowadzeniem dochodzenia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 11, poz. 39).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.40.186

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Uprawnienia Państwowej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w spółdzielczych zakładach produkcyjnych.
Data aktu: 24/03/1959
Data ogłoszenia: 09/05/1959
Data wejścia w życie: 09/05/1959