Zasady przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości, sposób znakowania i forma graficzna znaku.

ZARZĄDZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 marca 1959 r.
w sprawie zasad przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości, sposobu znakowania i formy graficznej znaku.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) zarządza się, co następuje:
§  1.
Każdy zakład produkcyjny (państwowy, spółdzielczy lub prywatny) może ubiegać się o przyznanie prawa oznaczania określonego wyrobu znakiem jakości. Z wnioskiem o przyznanie prawa do oznaczania określonego wyrobu lub grupy wyrobów znakiem jakości może za zgodą producenta wystąpić również instytucja lub organizacja, która jest odbiorcą tego wyrobu lub która jest powołana do jego oceny.
§  2.
1.
Znakiem jakości może być oznaczony wyrób:
1)
który osiąga najwyższy poziom produkcji krajowej pod względem wartości użytkowej wyrobu, ekonomiczności, jego przydatności zgodnie z przeznaczeniem, bezpieczeństwa użytkowania, trwałości, nowoczesności konstrukcji, staranności wykonania i wykończenia, prostoty i łatwości obsługi i konserwacji oraz estetyki zarówno samego wyrobu, jak i jego opakowania,
2)
którego charakter i technologia wykonania zapewniają w normalnych warunkach przechowywania jednolitą i wysoką jakość w chwili sprzedaży detalicznej i
3)
którego warunki produkcji i kontrola fabryczna zapewniają produkcję zgodną z zatwierdzonym wzorem.
2.
Znakiem jakości klasy specjalnej może być oznaczony wyrób, który spełnia warunki wymienione w ust. 1 i jednocześnie reprezentuje światową klasę jakości (wytrzymuje porównanie z analogicznymi wyrobami firm zagranicznych o ustalonej światowej marce).
§  3.
Za podstawę do oceny jakości wyrobu przyjmuje się:
1)
najwyższe wymagania normy państwowej na dany wyrób oraz dodatkowe kryteria ustalone przez komisję rzeczoznawców,
2)
kryteria ustalone przez komisję rzeczoznawców w przypadku, gdy na dany wyrób nie ma normy państwowej.
§  4.
Podstawą do przyznania znaku jakości jest orzeczenie komisji rzeczoznawców stwierdzające:
1)
spełnienie warunków wymienionych w § 2,
2)
dodatni wynik badań wzorca wyrobu co do zgodności z wymaganiami wymienionymi w § 3.
§  5.
Prawo do oznaczania wyrobu znakiem jakości przyznaje Polski Komitet Normalizacyjny (Biuro Znaku Jakości) lub upoważniona do tego przez Polski Komitet Normalizacyjny instytucja państwowa bądź organizacja społeczna.
§  6.
Prawo do oznaczania wyrobu znakiem jakości przyznawane jest na okres 1 do 2 lat.
§  7.
Przyznawanie i używanie znaku jakości uwarunkowane jest wniesieniem przez ubiegającego się o prawo do oznaczania wyrobu znakiem jakości opłat:
1)
opłaty za przeprowadzenie badania wzorca,
2)
opłaty za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości na czas określony,
3)
opłaty za kontrolę prawidłowości używania znaku.

Wysokość opłat reguluje odrębne zarządzenie.

§  8.
Kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości wykonują Biuro Znaku Jakości lub instytucje upoważnione przez Polski Komitet Normalizacyjny do nadawania znaku jakości.
§  9.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości używania znaku, w szczególności:
1)
wprowadzenia do obrotu wyrobu ze znakiem jakości, nie odpowiadającego ustalonym warunkom,
2)
oznaczania wyrobu w sposób niezgodny z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
3)
uniemożliwienia przez producenta przeprowadzenia badań kontrolnych wyrobu,

- instytucja, która przyznała znak, cofnie prawo oznaczania wyrobów znakiem jakości.

§  10.
Wyroby, dla których producent otrzymał prawo do oznaczania znakiem jakości, należy oznaczać tym znakiem z zachowaniem następujących warunków:
1)
znak jakości powinien być umieszczony bezpośrednio na wyrobie,
2)
jeżeli wyroby sprzedawane są w stałym opakowaniu - znak jakości powinien być umieszczony również na opakowaniu,
3)
wyjątkowo, gdy oznaczenie wyrobu w sposób określony w pkt 1 i 2 nie jest możliwe, znak jakości może być zamieszczony tylko na opakowaniu lub banderoli albo na etykietach trwale złączonych z artykułem.
§  11.
Ustala się formę graficzną znaku dla wyrobów odpowiadających najwyższemu poziomowi produkcji krajowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz formę graficzną znaku dla wyrobów reprezentujących klasę światową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  12.
Technikę wykonania znaku (etykieta, nalepka, kalkomania, stempel itp.), jego wymiary oraz sposób jego przytwierdzania określa się w zezwoleniu na oznaczanie wyrobu znakiem jakości.
§  13.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021