Organizacja państwowego przemysłu terenowego materiałów budowlanych.

UCHWAŁA NR 533
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1958 r.
w sprawie organizacji państwowego przemysłu terenowego materiałów budowlanych.

W celu dostosowania organizacji przedsiębiorstw przemysłu terenowego materiałów budowlanych do zmian systemu zarządzania przemysłem terenowym przez terenowe rady narodowe Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego materiałów budowlanych obejmujące produkcję: ceramiki czerwonej, materiałów wapienno-piaskowych, wyrobów betoniarskich, wiążących materiałów budowlanych, surowców mineralnych, wyrobów izolacji budowlanej, okuć budowlanych itp. mogą być organizowane jako przedsiębiorstwa wielozakładowe lub jednozakładowe.
2.
Przedsiębiorstwa przemysłu terenowego materiałów budowlanych, ze względu na znaczenie gospodarcze produkcji dla danego terenu (województwa, powiatu, miasta), powinny być organizowane jako przedsiębiorstwa podporządkowane prezydiom wojewódzkich albo powiatowych lub miejskich rad narodowych.
3.
Ilekroć w uchwale jest mowa:
1)
o prezydiach powiatowych rad narodowych - należy przez to rozumieć również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty,
2)
o przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo państwowe przemysłu terenowego materiałów budowlanych,
3)
o zjednoczeniu - należy przez to rozumieć wojewódzkie zjednoczenie przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
§  2.
Zobowiązuje się prezydia wojewódzkich rad narodowych do przeanalizowania w terminie do dnia 30 września 1959 r. stanu organizacyjnego przedsiębiorstw na terenie województwa i ustalenia, za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wykazów przedsiębiorstw co do ich podporządkowania radom narodowym poszczególnych stopni.
§  3.
1.
W celu zapewnienia koordynacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw położonych na terenie danego województwa upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do utworzenia za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wojewódzkich zjednoczeń przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
2.
Wytyczne w sprawie organizacji przedsiębiorstw, tworzenia zjednoczeń i zasad ich działania wyda Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w przepisanym trybie.
3.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do podjęcia uchwał o zniesieniu z dniem utworzenia zjednoczenia działalności dotychczasowych wojewódzkich zarządów terenowego przemysłu materiałów budowlanych.
§  4.
1.
Zjednoczenie obejmuje wszystkie państwowe przedsiębiorstwa działające na terenie danego województwa podległe zarówno wojewódzkim, jak i powiatowym radom narodowym.
2.
Przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych miast wyłączonych z województw mogą być objęte działaniem zjednoczenia za zgodą prezydiów tych rad narodowych. W takich przypadkach w stosunku do tych przedsiębiorstw zjednoczenie wykonuje analogiczne funkcje jak w stosunku do przedsiębiorstw podległych prezydiom powiatowych rad narodowych.
3.
Zjednoczeniu mogą być podporządkowane, poza przedsiębiorstwami wytwórczymi przemysłu materiałów budowlanych, również jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym lub usługowym dla działalności podstawowej przedsiębiorstw wytwórczych, jak np. jednostki zbytu i zaopatrzenia, centralne laboratoria, zakłady naprawcze itp.
4.
Zjednoczenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym dla obsługi przedsiębiorstw lub na zlecenie przedsiębiorstw.
§  5.
1.
Zjednoczenie tworzy się w trybie dekretu z dnia 29 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439 wraz z późniejszymi zmianami) za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2.
Zjednoczenie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru.
3.
1) Zjednoczenie działa na podstawie niniejszej uchwały, uchwał prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej oraz statutu nadanego przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej, opartego na statucie ramowym, wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

2) W statucie należy wymienić nazwę i siedzibę zjednoczenia, przedsiębiorstwa objęte zjednoczeniem, teren działania zjednoczenia, zasady jego działania, uprawnienia i obowiązki zjednoczenia w stosunku do przedsiębiorstw, a w miarę potrzeby także inne dane.

3) Nadzór nad zjednoczeniem sprawuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

§  6.
1.
Celem zjednoczenia jest:
1)
zapewnienie właściwych kierunków rozwoju przemysłu terenowego materiałów budowlanych zgodnie z planami gospodarczymi i uchwałami prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz ogólna koordynacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw objętych zjednoczeniem,
2)
reprezentowanie wspólnych interesów przedsiębiorstw wobec władz, urzędów, organizacji gospodarczych i innych,
3)
udzielanie im pomocy technicznej i organizacyjnej,
4)
wykonywanie nadzoru i kontroli przedsiębiorstw w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały.
2.
Działalność zjednoczenia nie może ograniczać samodzielności przedsiębiorstw, wynikającej z obowiązujących przepisów.
§  7.
W stosunku do przedsiębiorstw podległych wojewódzkim radom narodowym zjednoczenie w ramach ogólnie obowiązujących przepisów:
1)
ustala dla przedsiębiorstw, po zasięgnięciu ich opinii i na podstawie planu gospodarczego województwa, budżetu i uchwał prezydium wojewódzkiej rady narodowej, roczne zadania planowe i wytyczne do planów oraz kontroluje ich wykonanie;
2)
sporządza plany zbiorcze i sprawozdania z działalności przedsiębiorstw;
3)
powołuje, odwołuje i awansuje dyrektorów przedsiębiorstw, ich zastępców i głównych księgowych, ustala ich wynagrodzenia i zatwierdza premie;
4)
przyznaje przedsiębiorstwom środki na nagrody; przyznaje nagrody dyrektorom przedsiębiorstw i na ich wniosek zastępcom dyrektora i głównym księgowym;
5)
opracowuje zbiorcze plany inwestycji scentralizowanych, zatwierdza założenia, projekty wstępne i zbiorcze zestawienia kosztów tych inwestycji, z wyjątkiem obiektów zastrzeżonych do decyzji innych organów państwowych, i sprawuje ogólny nadzór nad inwestycjami zdecentralizowanymi;
6)
ustala bilanse i rozdzielniki sprzętu i materiałów centralnie rozdzielanych;
7)
przeprowadza kompleksowe rewizje przedsiębiorstw, analizuje prawidłowość sprawozdań finansowych, wyznacza biegłych księgowych do ich zbadania oraz przyjmuje bilanse przedsiębiorstw i sporządza zbiorcze sprawozdania finansowe;
8)
zatwierdza podział zysku przedsiębiorstw oraz zaliczkowe i roczne odpisy na fundusze celowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9)
dokonuje rozdziału środków z budżetu oraz redystrybucji środków otrzymywanych z przedsiębiorstw;
10)
występuje z wnioskami i wydaje opinie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji przedsiębiorstw oraz przekazywania i przejmowania zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
§  8.
W stosunku do przedsiębiorstw podległych powiatowym radom narodowym zjednoczenie w ramach ogólnie obowiązujących przepisów:
1)
występuje z wnioskami o ustalenie zadań i wytycznych planowych;
2)
sporządza zbiorcze plany i sprawozdania, analizuje wykonanie planów oraz występuje z odpowiednimi wnioskami do prezydiów powiatowych rad narodowych;
3)
występuje z wnioskami lub wydaje opinie w sprawach powoływania, odwoływania i awansowania dyrektorów, ich zastępców i głównych księgowych oraz ustalania ich wynagrodzenia lub zatwierdzania premii;
4)
przyznaje przedsiębiorstwom środki na nagrody oraz w porozumieniu z prezydium powiatowej rady narodowej przyznaje nagrody dyrektorom i na ich wniosek zastępcom dyrektora i głównym księgowym;
5)
opiniuje na zlecenie prezydium powiatowej rady narodowej projekty założeń inwestycyjnych, projekty wstępne i zbiorcze zestawienia kosztów;
6)
prowadzi rozdzielnictwo sprzętu i materiałów centralnie rozdzielanych;
7)
przeprowadza na zlecenie prezydium powiatowej rady narodowej okresowe rewizje przedsiębiorstw powiatowych, występuje z wnioskami porewizyjnymi, występuje z wnioskami w sprawie powołania komisji rewizyjnych oraz opiniuje na zlecenie prezydiów powiatowych rad narodowych projekty zarządzeń pokontrolnych tych prezydiów;
8)
wydaje opinie dla prezydiów powiatowych rad narodowych w sprawach związanych z zatwierdzaniem bilansów przedsiębiorstw;
9)
opiniuje dla prezydiów powiatowych rad narodowych podział zysków przedsiębiorstw;
10)
występuje z wnioskami i wydaje opinie w sprawach tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji przedsiębiorstw oraz przekazywania i przejmowania zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
§  9.
W stosunku do przedsiębiorstw wojewódzkich i powiatowych zjednoczenie w ramach ogólnie obowiązujących przepisów:
1)
ustala kierunki rozwoju i wytyczne dotyczące planów wieloletnich i współdziała z przedsiębiorstwami przy ich opracowaniu;
2)
ustala metody planowania i ewidencji na podstawie wytycznych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w tym zakresie;
3)
występuje z wnioskami lub opiniuje wnioski przedsiębiorstw w sprawie dotacji na inwestycje finansowane ze środków innych niż środki własne przedsiębiorstw;
4)
wydaje wytyczne i zalecenia co do zakresu specjalizacji i programów produkcyjnych;
5)
inicjuje i prowadzi wspólne akcje gospodarcze, techniczne, socjalne, kulturalne itp. i określa w porozumieniu z przedsiębiorstwami ich udział w nakładach, jeżeli działalność ta powoduje zobowiązania obciążające środki finansowe przedsiębiorstw;
6)
określa według zasad ustalonych przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej na podstawie przepisów szczegółowych kwoty odprowadzane do zjednoczenia na:
a)
nagrody z tytułu postępu technicznego,
b)
koszty utrzymania zjednoczenia,
c)
inne cele określone przepisami szczegółowymi;
7)
kontroluje gospodarkę funduszem płac;
8)
współdziała w ustalaniu wojewódzkiego planu obrotu towarowego z właściwymi organami prezydium wojewódzkiej rady narodowej i udziela przedsiębiorstwom pomocy w dziedzinie zbytu wyrobów;
9)
ustala metody normowania środków obrotowych;
10)
rozpowszechnia, przenosi i wdraża przodujące doświadczenia w zakresie postępu technicznego, organizacji pracy oraz sposobów obniżania kosztów i zwiększania produktywności oraz udziela przedsiębiorstwom wszechstronnej pomocy w tym zakresie;
11)
opiniuje wnioski przedsiębiorstw w sprawie przyznania środków na wyrównanie różnic cen artykułów planowo-deficytowych;
12)
analizuje kształtowanie się cen w przedsiębiorstwach i reprezentuje przemysł terenowy materiałów budowlanych w wojewódzkich komisjach cen;
13)
organizuje szkolenie dla podniesienia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw;
14)
wykonuje inne funkcje należące do właściwości prezydiów wojewódzkich lub powiatowych rad narodowych, których wykonanie, w miarę potrzeby, może być przez te prezydia zlecone zjednoczeniu.
§  10.
1.
Zjednoczenie gromadzi środki finansowe i tworzy fundusze celowe stosownie do przepisów szczególnych.
2.
Zjednoczeniu przysługuje prawo redystrybucji część zysku pozostającej w dyspozycji przedsiębiorstw na inwestycje zdecentralizowane, według szczególnych przepisów, za zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  11.
Przy wykonywaniu swych zadań zjednoczenie może korzystać z pomocy techniczno-organizacyjnej branżowych zjednoczeń państwowego przemysłu kluczowego, a zwłaszcza w zakresie postępu technicznego, technologii i stosowania norm.
§  12.
1.
Działalność zjednoczeń nie może naruszać kompetencji powiatowych rad narodowych, wynikających z obowiązujących przepisów; w tym zakresie zjednoczenie obowiązane jest do ścisłej współpracy z prezydiami powiatowych rad narodowych, a w szczególności do uzgadniania z nimi wytycznych i zaleceń wydawanych przedsiębiorstwom powiatowym.
§  13.
1.
Na czele zjednoczenia stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności zjednoczenia i jest za nią odpowiedzialny.
2.
Dyrektora zjednoczenia, jego zastępców i głównego księgowego powołuje i odwołuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej w trybie obowiązujących przepisów.
3.
Wynagrodzenie i nagrody dyrektora zjednoczenia, jego zastępców i głównego księgowego ustala prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  14.
1.
Przy zjednoczeniu działa kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy.
2.
W skład kolegium wchodzą: dyrektor zjednoczenia jako przewodniczący, zastępcy dyrektora, dyrektorzy przedsiębiorstw, przedstawiciel wydziału budownictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej oraz przedstawiciel właściwego wojewódzkiego zarządu związku zawodowego.
3.
Do zakresu działania kolegium należy rozpatrywanie i opiniowanie podstawowych problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych zjednoczenia i objętych nim przedsiębiorstw.
4.
W sprawach redystrybucji środków finansowych w zakresie nie unormowanym przepisami oraz w sprawach przedsięwzięć organizowanych przez zjednoczenie, a finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw, uchwały kolegium mają moc obowiązującą.
5.
Szczegółowy zakres działania kolegium określa statut zjednoczenia.
§  15.
1.
Przy zjednoczeniu może działać rada techniczno-ekonomiczna jako organ doradczy w sprawach mających istotne znaczenie dla działalności zjednoczenia, powoływana przez dyrektora zjednoczenia.
2.
W skład rady techniczno-ekonomicznej wchodzą specjaliści zarówno spośród pracowników zjednoczenia i należących doń jednostek organizacyjnych, jak również specjaliści spoza zjednoczenia.
3.
Przewodniczącym rady techniczno-ekonomicznej jest dyrektor zjednoczenia.
4.
Zakres i tryb działania rady techniczno-ekonomicznej ustala regulamin zatwierdzony przez dyrektora zjednoczenia.
§  16.
1.
Koszty utrzymania zjednoczenia pokrywane są z wpłat przedsiębiorstw w wysokości określonej przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Wpłaty przedsiębiorstw obciążają ich koszty własne.
2.
Zjednoczenie sporządza preliminarz budżetowy (wpływów i wydatków), obejmujący koszty utrzymania i działalności zjednoczenia oraz fundusz nagród przeznaczony dla pracowników zjednoczenia.
3.
Zasady ustalania wpłat oraz sporządzania preliminarza wpływów i wydatków zjednoczenia ustali Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
4.
Preliminarz budżetowy zjednoczenia zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza przez kolegium zjednoczenia.
§  17.
W zakresie odpowiedzialności i reprezentowania zjednoczenia oraz w dziedzinie majątkowej stosuje się odpowiednio przepisy o przedsiębiorstwach państwowych.
§  18.
Do czasu ustalenia odrębnych zasad wynagradzania i premiowania pracownicy zjednoczeń otrzymują wynagrodzenia zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą nr 512 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach budownictwa terenowego oraz w wojewódzkich zarządach przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
§  19.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Finansów oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  20.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021