Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

UCHWAŁA NR 518
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1955 r. Nr 25, poz. 253, z 1956 r. Nr 22, poz. 278 i z 1957 r. Nr 75, poz. 456) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 3:
a)
w pkt 6 po wyrazie "procentowemu" kropkę zastępuje się średnikiem,
b)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) spółdzielnie niewidomych, których rentowność za dany rok podatkowy nie przewyższa 15%;

2)
w § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, z wyłączeniem tych jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową, zależnie od rentowności według następującej skali:

przy rentowności a) od części zysku stanowiącej w stosunku do kosztów własnych podatek wynosi b) od reszty zysku podatek wynosi
ponad do
- 5% - 20% -
5% 10% 5% 20% 35%
10% 15% 10% 27 5%
50%
15% 50% 15% 35% 90%

spółdzielnie, w których rentowność przekracza 50%, odprowadzają ponadto tytułem podatku dochodowego różnicę między zyskiem bilansowym a zyskiem, jaki osiągnęłyby, gdyby rentowność ich wynosiła 50%;

dla spółdzielni, których wyłączną działalnością jest świadczenie usług i których rentowność nie przewyższa 5%, podatek wynosi 15%; przy przekroczeniu tej rentowności podatek ustala się według wyżej podanej skali.";

3)
w § 7) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla spółdzielni niewidomych obniża się podatek, przypadający według skali podanej w ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:

przy rentowności obniżka podatku wynosi
ponad do
15% 20% 70%
20% 25% 60%
25% - 50%
4)
w § 7 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu następującym:

"3. Dla spółdzielni inwalidów obniża się podatek, przypadający według skali ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:

przy rentowności obniżka podatku wynosi
ponad do
- 5% 40%
5% 10% 30%
5)
w § 7 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje kolejną numerację ust. 4;
6)
dodaje się § 19 w brzmieniu następującym:

"§ 19. Upoważnia się Ministra Finansów do opodatkowania punktów usługowych prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy w formie zryczałtowanego podatku, obejmującego zarówno podatek dochodowy, jak i podatek obrotowy oraz podatek od operacji nietowarowych.";

7)
dotychczasowe §§ 19-22 otrzymują kolejną numerację §§ 20-23.
§  2.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do zysków osiągniętych od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021