Tworzenie w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna.

UCHWAŁA NR 517
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1958 r.
w sprawie tworzenia w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna.

§  1.
Uchwała dotyczy podległych Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministrowi Przemysłu Lekkiego oraz Polskiej Akademii Nauk pomocniczych gospodarstw rolnych działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna, zwanych w dalszym ciągu "gospodarstwami".
§  2.
Fundusz na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe, zwany w dalszym ciągu "funduszem", mogą tworzyć:
1)
gospodarstwa rentowne, w których zysk bilansowy osiągnięty w roku 1958/1959 nie jest niższy od 80% zysku bilansowego za rok 1957/1958,
2)
gospodarstwa deficytowe, które nie pogorszyły wyniku finansowego w stosunku do wyniku roku 1957/1958,

pod warunkiem wykonania zadań planowych w zakresie prac naukowo-badawczych lub dydaktycznych przy utrzymaniu się w planowanej kwocie dotacji na tę działalność.

§  3.
Gospodarstwa, które mają prawo tworzenia funduszu, dokonują odpisu zasadniczego na rzecz tego funduszu w wysokości 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1958/1959.
§  4.
Gospodarstwa, o których mowa w § 2, mogą dokonać odpisu dodatkowego w wysokości:
1)
10% sumy poprawy wyniku w stosunku do wyniku bilansowego roku 1957/1958,
2)
5% sumy wzrostu wartości produkcji towarowej netto w stosunku do roku 1957/1958.
§  5.
Przez produkcję towarową netto rozumieć należy sumę dochodów ze sprzedaży produktów roślinnych i pochodzenia zwierzęcego, inwentarza żywego i ryb oraz wyrobów przemysłu rolnego, pomniejszoną o wartość zakupu nasion, sadzeniaków, surowców przemysłu rolnego, pasz i inwentarza żywego oraz materiału zarybieniowego - skorygowaną o zmianę wartości stanu zapasów na początek i koniec roku, z wyjątkiem zmiany wartości stanu produkcji w toku.
§  6.
1.
Zezwolenia na dokonywanie wpłat na fundusz udzielają jednostki nadrzędne gospodarstw na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu prac naukowo-badawczych lub dydaktycznych i rocznych sprawozdań finansowych.
2.
Przy ustalaniu, czy gospodarstwu przysługuje prawo dokonywania odpisów na fundusz, jak również przy ustalaniu wysokości tych odpisów wyłącza się różnice wynikające z wprowadzonych w roku 1958/1959 urzędowych zmian cen sprzedawanych produktów i wyrobów, zakupywanych materiałów oraz usług obcych, składek na ubezpieczenia społeczne i rzeczowe, stawek amortyzacji itp. w porównaniu z rokiem 1957/1958. Ponadto jednostka nadrzędna zobowiązana jest do dokonania korekty wyniku finansowego gospodarstw (§2 i § 4) w przypadku, gdy gospodarstwo z nieuzasadnionych powodów przekroczy planowany fundusz płac, nie wykona planowanych remontów budynków, maszyn i urządzeń, z nieuzasadnionych przyczyn obniży nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy, nie amortyzuje prawidłowo środków trwałych albo gdy poprawa wyniku jest rezultatem innej działalności, której celem jest osiągnięcie funduszu w drodze działania podejmowanego ze szkodą dla interesu społecznego.
§  7.
1.
Fundusz tworzy się z bilansowych zysków gospodarstw.
2.
Jeżeli osiągnięty zysk nie wystarcza na utworzenie funduszu zgodnie z §§ 3 i 4 lub jeżeli gospodarstwo jest planowo-deficytowe, na fundusz przeznacza się odpowiednią sumę środków obrotowych gospodarstwa.
§  8.
1.
Środki funduszu przeznacza się:
1)
na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników,
2)
na cele budownictwa mieszkaniowego dla pracowników oraz inne inwestycje socjalne służące potrzebom załogi.
2.
Łączna suma wypłat na cele określone w ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć 8,5% osobowego funduszu płac wykonanego przez gospodarstwo w roku 1958/1959.
3.
Przy ustalaniu wypłat, o których mowa w ust. 2, należy przyjmować za podstawę fundusz płac powiększony o różnicę wartości ziemiopłodów i mleka sprzedawanych pracownikom, wynikającą z różnicy między obowiązującymi cenami zbytu a cenami określonymi w układzie zbiorowym pracy.
§  9.
1.
Gospodarstwom, które nie spełnią warunków określonych w uchwale, jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości nie przekraczającej 0,2% planowanego osobowego funduszu płac na dany rok sprawozdawczy z przeznaczeniem dla pracowników szczególnie wyróżniających się wynikami pracy.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na koszty gospodarstwa.
§  10.
W gospodarstwach nie stosuje się przepisów uchwały nr 207 Prezydium Rządu z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie finansowania wydatków na współzawodnictwo, nagrody indywidualne, wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach oraz popieranie ruchu racjonalizatorskiego (Monitor Polski Nr A-25, poz. 320).
§  11.
1.
Właściwi ministrowie w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych wydadzą szczegółowe przepisy regulujące tryb wykonania niniejszej uchwały.
2.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu może przyznać podległym gospodarstwom prawo do tworzenia funduszu na zasadach analogicznych do zasad określonych w § 2 i § 4, z tym że za podstawę zamiast danych wykonania roku 1957/1958 przyjmuje się dane planu gospodarczo-finansowego na rok 1958/1959.
§  12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1958 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.3.10

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Tworzenie w roku gospodarczym 1958/1959 funduszu na nagrody i na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników pomocniczych gospodarstw rolnych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, których statutową działalnością jest działalność naukowo-badawcza lub dydaktyczna.
Data aktu: 20/12/1958
Data ogłoszenia: 15/01/1959
Data wejścia w życie: 15/01/1959, 01/07/1958