Weryfikacja zysków i strat przedsiębiorstw państwowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 marca 1959 r.
w sprawie weryfikacji zysków i strat przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych, inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy przedsiębiorstw określonych w § 31 ust. 1 uchwały nr 392 Rady Ministrów z dnia 13 października 1958 r. w sprawie zasad podziału zysku, różnic wyrównawczych, pokrywania strat, finansowania środków obrotowych; inwestycji i kapitalnych remontów w przedsiębiorstwach przemysłu oraz zasad gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu na 1959 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 491), zwanej w dalszym ciągu "uchwałą nr 392", jak również przedsiębiorstw, na które uchwała ta została rozciągnięta.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia:
a)
"uchwała nr 332" - oznacza ono uchwałę nr 332 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 73, poz. 438);
b)
"sprawozdanie finansowe" - oznacza ono bilans, rachunek strat i zysków oraz sprawozdania w zakresie kosztów, sprzedaży itp., sporządzane przez przedsiębiorstwa zgodnie z instrukcjami Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów oraz właściwych ministrów w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planów finansowo-gospodarczych.
§  3.
Weryfikacji podlegają zyski i straty przedsiębiorstw wykazane w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na koniec roku gospodarczego oraz na dzień otwarcia likwidacji, których prawidłowość stwierdzona została zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1957 r. w sprawie składania, badania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr 73, poz. 443).
§  4.
1.
Weryfikację zysków i strat przedsiębiorstw przeprowadzają komisje rewizyjne powołane w trybie określonym § 3 uchwały nr 332, a w przypadkach określonych § 6 pkt 1 tej uchwały - jednostki organizacyjne sprawujące bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami.
2.
Do weryfikacji zysków i strat mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 14 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1957 r. w sprawie składania, badania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych (Monitor Polski Nr 73, poz. 443).
§  5.
1.
Weryfikację zysków i strat przedsiębiorstw dla dokonania odpisów na fundusz rozwoju przedsiębiorstw i fundusz rezerwowy zjednoczeń przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi § 7 oraz § 10 ust. 4 uchwały nr 392.
2.
Wyniki weryfikacji zysku lub strat przedsiębiorstwa należy zamieścić w protokole, o którym mowa w § 2 ust. 3 uchwały nr 332, wykazując w szczególności:
a)
zysk niezależny od działalności przedsiębiorstwa osiągnięty wskutek urzędowych zmian:

- cen sprzedawanych wyrobów i taryf świadczonych usług,

- cen zużywanych środków produkcji i taryf usług,

- wysokości marż,

- stawek płac,

- składek na ubezpieczenia państwowe i społeczne,

- stawek podatkowych,

- stopy procentowej,

- norm amortyzacji,

b)
zysk nieprawidłowy osiągnięty przez:

- niedotrzymanie receptur ustalonych zgodnie z zarządzeniami właściwych ministrów lub technicznych warunków produkcji z uszczerbkiem dla uzasadnionych interesów odbiorców,

- niedokonywanie planowanych remontów, powodujące utrzymanie w złym stanie budynków, maszyn i urządzeń lub ich niszczenie,

- niedokonywanie prawidłowych odpisów amortyzacyjnych,

- niedokonywanie planowanych nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy,

- preferowanie produkcji wyrobów wysoko rentownych, przy zaniedbywaniu produkcji wyrobów nisko rentownych i deficytowych z naruszeniem założeń planu i z jednoczesnym uszczerbkiem dla zaopatrzenia rynku oraz innych przedsiębiorstw,

- naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących ustalania bądź stosowania cen i taryf,

- nieprawidłowe rozliczenie kosztów,

- inne zdarzenia określone przez właściwych ministrów stosownie do § 7 ust. 3 pkt 1 uchwały nr 392 jako naruszające interes społeczny,

c)
wynik prawidłowy (zysk lub stratę) obliczony przez odjęcie od sprawdzonego zysku bilansowego lub dodanie do sprawdzonej straty bilansowej (§ 3) zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa (lit. a) oraz zysku nieprawidłowego (lit. b).
3.
Wysokość zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa (ust. 2 lit. a) oraz zysku nieprawidłowego (ust. 2 lit. b) należy uzasadnić odpowiednio szczegółowym obliczeniem opartym na dokumentach lub zapisach ewidencji księgowej.
4.
Jeżeli szczegółowe obliczenie wymaga nakładu pracy niewspółmiernie dużego w stosunku do wysokości zysku niezależnego lub nieprawidłowego, obliczenie tych wyników może być dokonane szacunkowo. Metodę zastosowaną do szacunkowego ustalenia wysokości zysku niezależnego lub nieprawidłowego należy omówić w protokole (ust. 2).
5.
Zmiany cen, taryf, stawek i innych czynników powodujące powstanie zysku niezależnego od działalności przedsiębiorstwa (ust. 2 lit. a) ustala się przez porównanie ich wysokości rzeczywistej w okresie objętym sprawozdaniem finansowym z wysokością przyjętą do planu na ten okres.
§  6.
1.
W celu ustalenia prawidłowych odpisów na fundusz rozwoju przedsiębiorstw, fundusz rezerwowy zjednoczeń i wpłat z zysku do budżetu - przedsiębiorstwa obowiązane są sporządzać szczegółowe obliczenie korekty wyniku bilansowego (§ 5) wykazanego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na koniec roku gospodarczego lub na dzień otwarcia likwidacji.
2.
Obliczenie korekty wyniku bilansowego dla dokonania odpisów na fundusz rozwoju przedsiębiorstw, fundusz rezerwowy zjednoczeń i wpłat z zysku do budżetu (ust. 1) przedsiębiorstwa przesyłają wraz ze sprawozdaniami finansowymi w terminach ustalonych właściwymi przepisami dla sprawozdań rocznych:
a)
jednostkom organizacyjnym sprawującym bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami,
b)
wydziałom (oddziałom) finansowym prezydiów właściwych dla przedsiębiorstw rad narodowych.
§  7.
Korektę wyniku bilansowego dla dokonania odpisów na fundusz zakładowy przeprowadzają przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74 i Nr 77, poz. 399).
§  8.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy dokonaniu ostatecznych rozliczeń z tytułu zysków i strat za rok 1958.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021