Ulgi w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych położonych na niektórych obszarach kraju.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 marca 1959 r.
w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych położonych na niektórych obszarach kraju.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) oraz § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom (Dz. U. Nr 17, poz. 93) zarządza się, co następuje:
§  1.
Podatnikom podatku gruntowego, którzy w okresie do dnia 31 grudnia 1961 r. na obszarze województw; koszalińskiego, olsztyńskiego (z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego), opolskiego, szczecińskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego i m. Wrocławia oraz powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego województwa białostockiego, powiatów: elbląskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworsko-gdańskiego i sztumskiego oraz m. Elbląga województwa gdańskiego, powiatu trzcianeckiego i m. Piły województwa poznańskiego oraz powiatów leskiego i ustrzyckiego oraz gromad: Gładyszów, Ropica Górna, Śnietnica, Uście Gorlickie i Wysowa powiatu gorlickiego, gromad: Bircza, Kuźmina, Leszczawa Dolna, Lipa, Nowosiółki Dydyńskie, Olszany, Piątkowa i Sufczyna powiatu przemyskiego oraz gromad: Bukowsko, Jaśliska, Komańcza, Mokre, Mrzygłód, Odrzechowa, Posada Górna, Sieniawa, Szczawne, Tyrawa Wołoska, Wisłok Wielki i Załuż powiatu sanockiego województwa rzeszowskiego dokonają inwestycji w postaci odbudowy, rozbudowy, budowy albo remontu budynków lub części budynków gospodarczych bądź mieszkalnych związanych z gospodarstwem rolnym bądź w postaci założenia nowych sadów na powierzchni co najmniej 1/4 ha gruntów, przyznaje się ulgę w podatku gruntowym w formie zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie tego podatku na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
§  2.
1.
Ulgę stosuje się wówczas, gdy wartość nabytych materiałów z funduszów podatnika wynosi na inwestycje budowlane oraz remonty co najmniej 4.000 zł, a na założenie sadu - co najmniej 2.000 zł. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą - w zależności od warunków miejscowych - obniżyć jednolicie dla całego województwa kwoty określone w zdaniu poprzedzającym nie więcej niż o 25%.
2.
Do sumy nakładów inwestycyjnych (ust. 1) nie wlicza się wartości własnej pracy podatnika i kosztów robocizny obcej.
3.
Jeżeli podatnik dokonał inwestycji również z kredytów bankowych, wówczas ulgę stosuje się początkowo tylko z tytułu sumy wydatkowanej na inwestycje z własnych funduszów podatnika, natomiast ulgę z tytułu nakładów pochodzących z kredytów bankowych stosuje się w miarę spłaty rat tych kredytów, dokonywanej w terminie określonym w § 3 ust. 4.
§  3.
1.
Wysokość ulgi w postaci zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego (§ 1) wynosi 30% kwoty wydatkowanej na inwestycje (§ 2 ust. 2), nie więcej jednak niż 20.000 zł.
2.
Ulgę stosuje się w zasadzie przy wymiarze podatku przypadającego za rok, w którym inwestycje zostały ukończone. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4, złożony został po dokonaniu wymiaru podatku, wówczas ulgę stosuje się po uprzednim wznowieniu postępowania podatkowego.
3.
Wysokość ulgi za dany rok podatkowy nie może być większa niż 75% rocznego wymiaru podatku.
4.
Jeżeli kwota ulgi przekracza granicę określoną w ust. 3, wówczas ulgę stosuje się w okresie do 10 lat, licząc od roku ukończenia inwestycji, z tym że podobnie jak w pierwszym roku, tak i w latach następnych, kwota ulgi za poszczególny rok podatkowy nie może być większa niż 75% podatku należnego za dany rok.
5.
Jeżeli podatnik posiada zaległości w podatku gruntowym z lat przed ukończeniem inwestycji, wówczas ulgę stosuje się przede wszystkim w trybie umorzenia kwoty zaległości odpowiadającej części nakładów określonych w ust. 1.
6.
Jeżeli ulga z tytułu inwestycji (ust. 1) przekracza kwotę ulgi, jaka może być udzielona w podatku gruntowym (ust. 3-5), wówczas niezależnie od ulgi w podatku umarza się podatnikowi część przypadającej od niego należności Państwowego Funduszu Ziemi w wysokości różnicy między kwotą ulgi w podatku a kwotą ulgi przysługującej mu z tytułu inwestycji, z tym jednak że łączna ulga w podatku gruntowym i należnościach Państwowego Funduszu Ziemi nie może przekraczać 20.000 zł. Przepis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do podatników całkowicie zwolnionych od podatku gruntowego.
§  4.
1.
Osoby ubiegające się o ulgę (§ 1) powinny złożyć odpowiedni wniosek do organu finansowego właściwego dla wymiaru podatku gruntowego w ciągu miesiąca po ukończeniu inwestycji.
2.
Do wniosku (ust. 1) należy dołączyć:
1)
zatwierdzony plan i zezwolenie na dokonanie remontu, na odbudowę, rozbudowę lub budowę budynku lub części budynku gospodarczego i mieszkalnego związanego z gospodarstwem rolnym, jeżeli plan bądź zezwolenie w myśl obowiązujących przepisów o budownictwie wymagane są dla tego rodzaju robót,
2)
zaświadczenie właściwej władzy budowlanej bądź organu administracji prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla stwierdzające, że został dokonany remont budynku bądź że budynek jest odbudowany, rozbudowany lub nowo wybudowany, ile procent wynosi odbudowa lub rozbudowa, że budynek nadaje się do użytkowania, oraz stwierdzające wysokość nakładów i zużycia materiałów objętych rachunkami,
3)
oryginalne dowody (rachunki) stwierdzające wysokość poniesionych wydatków (nakładów) materiałowych,
4)
zaświadczenie właściwego banku lub instytucji kredytowej stwierdzające wysokość udzielonego kredytu oraz termin i wysokość raty spłaconej, jeżeli podatnik lub wspólnie z nim gospodarujący członek rodziny korzystał z kredytu, bądź oświadczenie podatnika stwierdzające, że ani on, ani wspólnie z nim gospodarujący członek rodziny nie korzystał z kredytu bankowego lub instytucji kredytowej.
3.
Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu założenia sadu podatnik powinien załączyć - oprócz dowodów (rachunków) na zakup drzewek i palików - zaświadczenie właściwego organu administracji prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla stwierdzające założenie sadu i jego powierzchnię.
4.
Oryginalne rachunki, o których mowa w ust. 2, zwraca się podatnikowi z adnotacją na nich, że zostały wykorzystane przy rozpatrzeniu wniosku o ulgę.
§  5.
1.
Jeżeli podatnik rozpoczął inwestycję (zgromadził materiały budowlane, przystąpił do budowy fundamentów itp.), wówczas - przed terminem ukończenia inwestycji - może złożyć wniosek do organu finansowego o odroczenie płatności tej części podatku gruntowego bądź należności Państwowego Funduszu Ziemi, jaka nie będzie się od niego należała po przyznaniu mu w przyszłości ulgi w związku z ukończeniem inwestycji. Podatnik powinien poprzeć wniosek dowodami (rachunkami) oraz zaświadczeniem właściwego organu administracji prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla, stwierdzającym rozpoczęcie inwestycji o wartości określonej rachunkami.
2.
Decyzja wydana przez organ finansowy w sprawie odroczenia płatności (ust. 1) stanowi podstawę do odpowiedniego zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
§  6.
1.
Ulgi przewidzianej niniejszym zarządzeniem nie stosuje się, jeżeli podatnik posiada zaległości w podatku gruntowym lub należnościach Państwowego Funduszu Ziemi, chyba że zostaną one w trybie umorzenia (§ 3 ust. 5 i 6) zaliczone na poczet ulgi. Ulgi nie stosuje się także wtedy, gdy podatnik posiada zaległości w dostawach obowiązkowych, w opłacie elektryfikacyjnej, w składce na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe zarówno z wymiarów bieżących, jak i z lat dawnych, oraz nie spłaca w ustalonych terminach rat kredytów bankowych zaciągniętych na inwestycje budowlane i remonty.
2.
Ulga będzie jednak przyznana, jeżeli podatnik ureguluje wymienione zaległości i przedstawi na to organowi finansowemu odpowiednie dowody (kwity) bądź gdy uzyska decyzje o spłacie tych należności w ratach i rat tych dotrzymuje.
§  7.
1.
Rolniczym spółdzielniom produkcyjnym położonym na obszarze wymienionym w § 1 ust. 1, które w okresie do dnia 31 grudnia 1961 r. dokonają inwestycji w postaci odbudowy, rozbudowy, budowy albo remontu budynków gospodarczych bądź mieszkalnych związanych z gospodarstwem spółdzielczym bądź w postaci założenia nowych sadów, przyznaje się ulgę w podatku gruntowym w formie zaniechania ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku gruntowego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.
Ulgę stosuje się wówczas, gdy wartość nabytych materiałów oraz koszty fachowej robocizny obcej z własnych funduszów spółdzielni wynoszą na inwestycje budowlane oraz remonty co najmniej 10.000 zł, a na założenie sadu - co najmniej 5.000 zł. Przepis § 2 ust. 1 zdanie końcowe stosuje się odpowiednio.
3.
Do sumy nakładów inwestycyjnych (ust. 2) nie wlicza się wartości własnej pracy członków spółdzielni.
4.
Jeżeli rolnicza spółdzielnia produkcyjna dokonała inwestycji również z kredytów bankowych, wówczas ulgę stosuje się początkowo tylko z tytułu sumy wydatkowanej na inwestycje z własnych funduszów, natomiast ulgę z tytułu nakładów pochodzących z kredytów bankowych stosuje się w miarę spłaty tych kredytów, dokonywanej w terminie określonym w ust. 8.
5.
Wysokość ulgi (ust. 1) wynosi 30% kwoty wydatkowanej na inwestycje (ust. 2 i 3).
6.
Ulgę stosuje się w zasadzie przy wymiarze podatku gruntowego przypadającego za rok, w którym inwestycje zostały ukończone. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4, złożony został po dokonaniu wymiaru podatku, wówczas ulgę stosuje się po uprzednim wznowieniu postępowania podatkowego.
7.
Wysokość ulgi za dany rok podatkowy nie może być większa niż 75% rocznego wymiaru podatku.
8.
Jeżeli kwota ulgi przekracza granicę określoną w ust. 7, wówczas ulgę stosuje się w okresie do 10 lat, licząc od roku ukończenia inwestycji, a jeżeli chodzi o ulgę z tytułu nakładów pochodzących z kredytów bankowych - licząc od roku, w którym przypada płatność pierwszej raty kredytu bankowego, z tym że podobnie jak w pierwszym roku, tak i w latach następnych, kwota ulgi za poszczególny rok podatkowy nie może być większa niż 75% podatku należnego za dany rok.
9.
Jeżeli spółdzielnia produkcyjna posiada zaległości w podatku gruntowym z lat przed ukończeniem inwestycji, wówczas ulgę stosuje się przede wszystkim w trybie umorzenia kwoty zaległości odpowiadającej części nakładów określonych w ust. 5.
10.
Przepisy §§ 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do spółdzielni produkcyjnych, z tym że oprócz dowodów wymienionych w § 4 ust. 2 do wniosku o ulgę spółdzielnia powinna dołączyć oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych kosztów fachowej robocizny obcej.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.24.110

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ulgi w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych położonych na niektórych obszarach kraju.
Data aktu: 09/03/1959
Data ogłoszenia: 21/03/1959
Data wejścia w życie: 21/03/1959