Zapewnienie wyczerpujących i terminowych wyjaśnień w związku z wystąpieniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.

ZARZĄDZENIE NR 226
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1959 r.
w sprawie zapewnienia wyczerpujących i terminowych wyjaśnień w związku z wystąpieniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.

Stwierdzono ostatnio, że niektóre wyjaśnienia ministerstw, urzędów centralnych, prezydiów rad narodowych oraz innych urzędów, instytucji, zjednoczeń i przedsiębiorstw państwowych w odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli są udzielane w terminach znacznie późniejszych niż ustalone przez Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330).
Wyjaśnienia te są niekiedy niepełne, część wniosków pomija się milczeniem i nie informuje się o przedsięwziętych krokach, mających na celu usunięcie uchybień stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W celu usunięcia tego stanu rzeczy zarządza się, co następuje:

§  1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), przewodniczący prezydiów rad narodowych, kierownicy i dyrektorzy instytucji, zjednoczeń i przedsiębiorstw państwowych obowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasady terminowego i pełnego udzielania Najwyższej Izbie Kontroli wyjaśnień i informowania o podejmowanych krokach w związku z jej wnioskami.
§  2.
1.
Urzędy, instytucje, zjednoczenia i przedsiębiorstwa powinny swoje odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, których odpisy zostały przesłane jednostce nadrzędnej, przesyłać równocześnie w odpisie do wiadomości tej jednostce nadrzędnej.
2.
Wyjaśnienia i informacje udzielane Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli przez ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) należy przesyłać w odpisie do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów we wszystkich tych wypadkach, gdy dotyczą one wystąpień, w których zaznaczono, że ich odpisy zostały przekazane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Prezesowi Rady Ministrów.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021