Ustalenie wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE NR 549
MINISTRÓW: SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, ZDROWIA, OŚWIATY I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 30 listopada 1959 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych. *

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) oraz §§ 3, 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora z określonych w wykazie głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy doktorskiej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przynajmniej przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć samodzielnego pracownika nauki.
§  2.
Wydziały szkół wyższych wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych i nadawania stopnia naukowego docenta z zakresu dyscypliny naukowej lub specjalności naukowej wchodzącej w skład głównych kierunków naukowych wydziału, pod warunkiem, że temat rozprawy habilitacyjnej odpowiada dyscyplinie naukowej lub gałęzi nauki reprezentowanej na wydziale przez jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć profesora.
§  3.
Wymienione w § 1 i § 2 wydziały szkół wyższych mogą nadawać stopnie naukowe pod warunkiem zaproszenia do udziału w przewodzie z głosem stanowczym samodzielnych pracowników nauki z jednoimiennych wydziałów innych szkół wyższych, a w razie braku takich wydziałów - z wydziałów pokrewnych lub z innych placówek naukowych, tak ażeby przy przewodzie liczbowy stan wydziału odpowiadał warunkom określonym w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie warunków uprawniających szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty istniejące poza szkołami wyższymi do nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 35, poz. 218).
§  4.
Prawo nadawania stopnia naukowego określonego w załączniku nr 1 i nr 2 wygasa z dniem 31 grudnia 1962 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

1.
Wydział Ekonomiki Przedsiębiorstwa w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu - doktora nauk ekonomicznych
2.
Wydział Technologii Drewna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - doktora nauk technicznych
3.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku - doktora nauk humanistycznych
4.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie - doktora nauk humanistycznych
5.
Wydział Geograficzno-Biologiczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie - doktora nauk przyrodniczych
6.
Wydział Filologiczno-Historyczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu - doktora nauk humanistycznych
7.
Wydział Dyplomatyczno-Konsularny w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie - doktora nauk prawnych

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ WYDZIAŁÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH UPRAWNIONYCH NA CZAS OZNACZONY DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

1.
Wydział Budownictwa Wodnego na Politechnice Gdańskiej,
2.
Wydział Budowy Okrętów na Politechnice Gdańskiej,
3.
Wydział Mechaniczno-Energetyczny na Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach,
4.
Wydział Melioracji Wodnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
5.
Wydział Ogrodniczy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
6.
Wydział Zootechniczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
7.
Wydział Leśny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
8.
Wydział Zootechniczny w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu,
9.
Wydział Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
10.
Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
11.
Wydział Handlu w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie,
12.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Krakowie,
13.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Łodzi,
14.
Wydział Farmaceutyczny w Akademii Medycznej w Warszawie.
* Z dniem 19 kwietnia 1962 r. traci moc nin. zarządzenie w zakresie wydziałów wyższych szkół pedagogicznych, zgodnie z § 3 zarządzenia z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów wyższych szkół pedagogicznych uprawnionych na czas określony do nadawania stopnia naukowego doktora (M.P.62.34.162).

Z dniem 12 czerwca 1962 r. tracą moc przepisy nin. zarządzenia w zakresie wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 5 zarządzenia z dnia 24 maja 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych (M.P.62.47.224).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.102.549

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wykazu wydziałów szkół wyższych uprawnionych na czas określony do nadawania stopni naukowych.
Data aktu: 30/11/1959
Data ogłoszenia: 28/12/1959
Data wejścia w życie: 28/12/1959