Uznanie za zakładowe domy mieszkalne niektórych domów, pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych zakładów pracy.

UCHWAŁA NR 485
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie uznania za zakładowe domy mieszkalne niektórych domów, pozostających w zarządzie i użytkowaniu państwowych zakładów pracy.

§  1.
1.
Za zakładowe domy mieszkalne w rozumieniu uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie budownictwa zakładowych domów mieszkalnych i zarządzania nimi (Monitor Polski Nr 26, poz. 155) uznaje się również domy mieszkalne - niezależnie od tego, z jakich środków zostały wybudowane przed wejściem w życie tej uchwały - o ile:
1)
znajdują się w zarządzie i użytkowaniu zakładów pracy,
2)
lokale w tych budynkach zajęte są w większości jako mieszkania służbowe przez pracowników jednego zakładu pracy lub kilku zakładów pracy tego samego resortu,
3)
zakład pracy posiada zakładowy fundusz mieszkaniowy bądź warunki do jego utworzenia.
2.
Domy mieszkalne położone w zespole budynków, pozostających w zarządzie i użytkowaniu kopalń węgla kamiennego i brunatnego, mogą być uznane za zakładowe domy mieszkalne, mimo że nie spełniają warunku przewidzianego w ust. 1 pkt 2.
3.
Domy mieszkalne stanowiące własność Państwa, które zostały wybudowane lub odbudowane przez jednostki gospodarki państwowej i których zarząd przekazany został prezydiom rad narodowych w okresie od 1 stycznia 1950 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, mogą być przekazane w zarząd i użytkowanie wspomnianych jednostek gospodarki państwowej na wniosek tych jednostek, o ile zachodzą warunki przewidziane w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  2.
1.
Prezydia rad narodowych miast, osiedli i gromad, w miastach zaś wyłączonych z województw - prezydia dzielnicowych rad narodowych w porozumieniu z zakładem pracy stwierdzą, czy budynki położone na terenie objętym ich zakresem działania spełniają określone w § 1 warunki uznania ich za zakładowe domy mieszkalne. W razie stwierdzenia braku tych warunków budynki te przejdą w zarząd właściwego organu administracji prezydium rady narodowej.
2.
O ile nie dojdzie do porozumienia określonego w ust. 1 w kwestii istnienia warunków do uznania budynku za zakładowy dom mieszkalny, prezydium rady narodowej skieruje sprawę do decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), które rozstrzyga sprawę w porozumieniu z właściwą branżową jednostką sprawującą bezpośredni nadzór nad danym zakładem pracy.
§  3.
Przydział lokali mieszkalnych przeznaczonych dla wszystkich członków załogi zakładu pracy w zakładowym domu mieszkalnym (§ 1) po wejściu w życie niniejszej uchwały jest uzależniony od wpłaty wkładu mieszkaniowego, jeżeli lokal mieszkalny znajduje się w domu wybudowanym lub odbudowanym po dniu 1 stycznia 1950 r. albo w części starego domu nadbudowanej po tym dniu. Wpłata wkładu mieszkaniowego obowiązuje również w razie przydziału lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym przed dniem 1 stycznia 1950 r., jeżeli lokal zostanie gruntownie odremontowany przed przydzieleniem członkowi załogi.
§  4.
1.
Członek załogi, który otrzymuje w zakładowym domu mieszkalnym lokal przeznaczony dla wszystkich członków załogi lub dla członków załogi należących do pogotowia produkcyjnego (załogi awaryjnej), ponosi koszt nabycia wanny z baterią oraz pieca kąpielowego.
2. 1
Przy uiszczeniu kosztów nabycia wanny z baterią oraz pieca kąpielowego stosuje się odpowiednio §§ 13-15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych (Dz. U. Nr 53, poz. 305).
§  5.
Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie państwowych gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybnych i państwowych gospodarstw leśnych.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 4 października 1960 r. w sprawie wysokości kaucji oraz warunków wynajmowania lokali mieszkalnych w domach nowych i odbudowanych (Dz.U.60.53.305) z dniem 1 grudnia 1960 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021