Utworzenie Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 1945 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu o utworzeniu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.

Zarządzeniem z dnia 16 maja 1945 r. Minister Informacji i Propagandy powołał do życia Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych z siedzibą tymczasową w Łodzi, mający za zadanie nadzór ogólny, planowe ujęcie organizacyjne wszystkich zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego, będących własnością Państwa lub pod zarządem państwowym oraz stanowiących mienie opuszczone lub porzucone (art. 1 i 2 ust. z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych - Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 97).
Akceptując utworzenie tego Zarządu i uznając potrzebę niezwłocznego unormowania stanu rzeczy w dziedzinie państwowego przemysłu graficznego przede wszystkim w celu zapewnienia należytego wykorzystania będących w dyspozycji Państwa Zakładów Graficznych pod kątem widzenia interesów ogólnych, nie zaś resortowych lub lokalnych - zarządza się, co następuje:
1)
Wszystkie zakłady przemysłu poligraficznego i pomocniczego (zakłady graficzne i drukarnie wszelkich typów, litografie, odlewnie czcionek, wytwórnie farb drukarskich itp.), będące własnością Państwa lub pod zarządem państwowym z jakiegokolwiek tytułu oraz stanowiące mienie opuszczone lub porzucone w zrozumieniu powołanej wyżej ustawy, o ile nie są pod zarządem innych Ministerstw, przechodzą z dniem 1 czerwca 1945 r. pod zarząd Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych i jego Oddziałów Wojewódzkich, o ile już wcześniej zarządem tym nie zostały objęte.
2)
Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych obowiązany jest zabezpieczyć wszystkie urzędy, instytucje i zakłady państwowe, oraz organizacje społeczne i spółdzielcze w potrzebne wytwory przemysłu graficznego oraz w ogóle czuwać nad zaspokojeniem potrzeb ogółu.
3)
O ile potrzeby specjalne niektórych urzędów, instytucji i organizacji będą to uzasadniać - Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych odda tym urzędom i instytucjom lub organizacjom odpowiednie zakłady graficzne do ich użytku na warunkach za wzajemnym porozumieniem ustalonych, czuwając stale nad należytym i racjonalnym wykorzystywaniem tych zakładów.
4)
W wypadku jeśli Zakłady Graficzne, znajdujące się w posiadaniu poszczególnych Ministerstw, nie są przez nie odpowiednio wykorzystywane, Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych występuje do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z wnioskiem o wyłączenie tych zakładów lub części ich inwentarza spod zarządu odpowiedniego Ministerstwa.
5)
Nadzór nad działalnością Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych należy do: Ministra Informacji i Propagandy w zakresie organizacyjnym, administracyjnym i finansowym, do Ministra Przemysłu - w zakresie technicznym i prawidłowości urządzeń,
6)
Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych zajmie się również rozbudową państwowego przemysłu graficznego przede wszystkim drogą odbudowy zniszczonych zakładów.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021