Sprawa T-832/14: Nutria v. Komisja Europejska.

Wyrok Sądu z dnia 21 lipca 2016 r. - Nutria/Komisja
(Sprawa T-832/14) 1

(Odpowiedzialność pozaumowna - Odmowa przedłużenia końcowego terminu wycofania odtłuszczonego mleka w proszku w ramach programu dystrybucji żywności osobom najbardziej potrzebującym w Unii na rok 2010 - Wystarczająco istotne naruszenie przepisu prawnego przyznającego prawa jednostkom)

Język postępowania: francuski

(2016/C 326/43)

(Dz.U.UE C z dnia 5 września 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nutria Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton (Agios Konstantinos, Grecja) (przedstawiciele: początkowo M.-J. Jacquot, następnie K. Makaronas, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Guillem Carrau i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 268 TFUE zmierzające do uzyskania odszkodowania za szkodę, którą skarżąca miała ponieść z powodu odmowy przedłużenia przez Komisję terminu wycofania odtłuszczonego mleka w proszku, ustalonego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1111/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. przyjmującego plan podziału pomiędzy państwa członkowskie zasobów zapisanych w roku budżetowym 2010 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące we Wspólnocie i wprowadzające pewne odstępstwa od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 (Dz.U. 2009, L 306, s. 5).

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Nutria AE Typopoiisis & Emporias Agrotikon Proïonton pokrywa oprócz własnych kosztów koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 81 z 9.3.2015.

Zmiany w prawie

Automatyczna myjnia nie będzie musiała mieć kasy fiskalnej z drukarką

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Wynika z niego, że kasy stosowane w ewidencji automatycznej sprzedaży np. w myjni samochodowej nie będą musiały mieć drukarki. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 02.12.2021
Ustawa o większym zaangażowaniu Polski w Eurokorpus podpisana

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na ratyfikację traktatu o Eurokorpusie, co jest konieczne, by Polska z państwa stowarzyszonego stała się pełnoprawnym członkiem tej wielonarodowej organizacji wojskowej. Obecnie Polskę reprezentuje 69 żołnierzy, po uzyskaniu statusu państwa ramowego będzie to 120 stanowisk w strukturach dowództwa Eurokorpusu oraz 10 w zabezpieczającym je elemencie wsparcia.

Krzysztof Sobczak 01.12.2021
Stan wyjątkowy wprowadzany bocznymi drzwiami i na większym obszarze

We wtorek w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która da ministrowi spraw wewnętrznych możliwość wprowadzania rozwiązań stanu wyjątkowego kuchennymi drzwiami, w formie rozporządzenia. W dodatku, na o wiele większym niż dotychczas obszarze, bo w strefie nadgranicznej, a ta może sięgać nawet kilkadziesiąt kilometrów w głąb kraju. I na czas nieokreślony.

Robert Horbaczewski 30.11.2021
Klauzula nieruchomościowa zatrzyma podatek dochodowy w Polsce

Ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania już z podpisem prezydenta. Zmiany mają uszczelnić system, przeciwdziałać agresywnej optymalizacji i wzmocnić zwalczanie oszustw podatkowych, co zapewni wyższe wpływy do budżetu. Posłużą temu m.in. klauzula nieruchomościowa i klauzula przeciwko międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Wiesława Moczydłowska 30.11.2021
Prezydent podpisał ustawę o ochronie zwierząt laboratoryjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Ma ona dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy i m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach.

Krzysztof Koślicki 29.11.2021
Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021