Zmiana obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Gliwicach, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach (Dz. U. poz. 39, z 2003 r. poz. 1675, z 2005 r. poz. 147 oraz z 2015 r. poz. 737).
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GLIWICACH

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

Granice wolnego obszaru celnego zlokalizowanego w Gliwicach są wyznaczone przez następujące punkty graniczne:

1) poczynając od punktu nr 31, zlokalizowanego w rogu ogrodzenia, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Portowej przez punkty nr 13, 14, 15 do punktu nr 16;

2) w punkcie nr 16 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 17;

3) w punkcie nr 17 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 18;

4) w punkcie nr 18 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 19;

5) w punkcie nr 19 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 20;

6) w punkcie nr 20 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 21;

7) w punkcie nr 21 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 22;

8) w punkcie nr 22 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 23;

9) w punkcie nr 23 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr 24, 25, 26, 27 do punktu nr 28;

10) w punkcie nr 28 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 29;

11) w punkcie nr 29 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż budynku do punktu nr 30;

12) w punkcie nr 30 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 31.

Całkowita powierzchnia wolnego obszaru celnego wynosi 10,76 ha.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024