Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 czerwca 2024 r.
w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:
1)
samodzielnie - niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
2)
samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,
3)
pod nadzorem lekarza lub w porozumieniu z lekarzem

- w podmiotach, o których mowa w art. 36 pkt 7-11, 16 i 18 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

§  2. 
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie - niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza lub w porozumieniu z lekarzem, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2024 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE - NIEZALEŻNIE OD UKOŃCZENIA MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1. Ocena stanu pacjenta.

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu lub odniesionych obrażeń.

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych, z zastosowaniem w szczególności:

1) rurki ustno-gardłowej;

2) rurki nosowo-gardłowej;

3) przyrządów nadgłośniowych;

4) konikopunkcji.

6. Odsysanie dróg oddechowych.

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

21. Opatrywanie ran.

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

25. Przyjęcie porodu.

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

29. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłych zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.

30. Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów.

31. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać
1 2 3
1 Acidum acetylsalicylicum tabletki
2 Adenosinum roztwór do wstrzykiwań
3 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
4 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań
5 Isosorbidi mononitras tabletki
6 Budesonidum zawiesina do nebulizacji
7 Captoprilum tabletki
8 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań
9 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań
10 Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
11 Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrzykiwań
12 Diazepamum tabletki, roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza
13 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
14 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań
15 Fentanylum roztwór do wstrzykiwań
16 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań
17 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań
18 Glyceroli trinitras tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego
19 Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
20 Glucosum 5 % roztwór do wlewu dożylnego
21 Glucosum 20 % roztwór do wstrzykiwań
22 Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań
23 Hydrocortisonum roztwór do wstrzykiwań
24 Hydroxyzinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
25 Ibuprofenum tabletki
26 Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
27 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, żel
28 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań
29 Mannitolum - 15 % roztwór do wlewu dożylnego
30 Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań
31 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań
32 Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań
33 Midazolamum roztwór do wstrzykiwań
34 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań
35 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
36 Natrii chloridum 0,9 % roztwór do wlewu dożylnego
37 Natrii hydrogenocarbonas 8,4 % roztwór do wstrzykiwań
38 Papaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
39 Paracetamolum czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań
40 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego
41 Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) roztwór do wlewu dożylnego
42 Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji
43 Solutio Ringeri / zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego
44 Thiethylperazinum czopki, roztwór do wstrzykiwań
45 Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
46 Tlen medyczny gaz
47 Urapidilum roztwór do wstrzykiwań

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM, W OBSZARACH KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I W STREFIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH

1. Świadczenia opieki zdrowotnej wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Stosowanie opatrunków hemostatycznych.

3. Wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie drobnych ran).

4. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

5. Wykonywanie badania USG w stanach nagłych.

6. Podawanie leków dospojówkowo.

7. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać
1 Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań
2 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań - ampułko strzykawka
3 Diclofenacum natricum krople do oczu
4 Fentanylum tabletki podpoliczkowe / tabletki podjęzykowe / lizaki / aerozol do nosa / roztwór do wstrzykiwań
5 Paracetamolum + Tramadoli hydrochloridum tabletki
6 Zestaw leków przeciwko bojowym środkom trującym roztwór do wstrzykiwań - zestaw ampułkostrzykawek

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO POD NADZOREM LEKARZA LUB W POROZUMIENIU Z LEKARZEM

1. Wykonywanie pod nadzorem lekarza:

1) intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających;

2) zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych;

3) wykonywanie badania USG u pacjenta urazowego;

4) podawanie leków.

2. Podawanie w porozumieniu z lekarzem leków wymienionych w tabeli:

Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać
1 Ertapenem roztwór do wstrzykiwań
2 Ciprofloxacin roztwór do wstrzykiwań
3 Cefuroxime roztwór do wstrzykiwań / tabletki
4 Metronidazole roztwór do wstrzykiwań / tabletki
5 Moxifloxacin tabletki / krople do oczu
6 Azithromycin tabletki / zawiesina / krople do oczu
7 Amoxicillin + Clavulanic acid roztwór do wstrzykiwań / tabletki
8 Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań
9 Ketamine roztwór do wstrzykiwań
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 472), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.913

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.
Data aktu: 14/06/2024
Data ogłoszenia: 21/06/2024
Data wejścia w życie: 22/06/2024