Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 i 862) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach inwestycji B3.4.1. "Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" wskazanej w komponencie B "Zielona energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, następujących rodzajów pomocy:
1)
regionalnej pomocy inwestycyjnej,
2)
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
3)
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną,
4)
pomocy de minimis

- zwanych dalej "pomocą", a także podmiot udzielający tej pomocy.

2. 
Pomoc, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1-3 - stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
2)
pkt 4 - stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2013), zwanego dalej "rozporządzeniem 2023/2831".
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycji początkowej - oznacza to inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą - oznacza to inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
jednym przedsiębiorcy - oznacza to jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831;
6)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
1. 
W odniesieniu do pomocy publicznej przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
3. 
Pomocy publicznej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, nie udziela się na infrastrukturę, o której mowa w art. 56 ust. 2 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.
4. 
Pomocy de minimis nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831.
§  4. 
1. 
Podmiotem udzielającym pomocy jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc publiczna jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
w formie pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, udzielanych z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
Pomoc de minimis jest udzielana:
1)
zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2023/2831;
2)
w formie pożyczek, o których mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2023/2831, udzielanych z uwzględnieniem warunków, o których mowa w tym przepisie.
§  5. 
Pomoc ma na celu wsparcie odbudowy i zwiększenie odporności kraju przez wspieranie przedsięwzięć w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1, w obszarze zielonej transformacji, o którym mowa w art. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 17, z późn. zm.), i jest udzielana na:
1)
inwestycję początkową oraz inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inwestycje w infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycje w infrastrukturę lokalną, zgodnie z art. 56 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
pokrycie całości albo części kosztów przedsięwzięć dotyczących zielonej transformacji miast, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2023/2831.
§  6. 
W przypadku pomocy publicznej do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
1. 
Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia 2023/2831.
§  8. 
1. 
Pomoc publiczna, o której mowa w § 1 ust. 1:
1)
pkt 1, w przypadku gdy kwota pomocy przekracza wartość:
a)
41,25 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz do podregionu siedleckiego,
b)
33 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw: kujawsko--pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego, z wyjątkiem podregionu siedleckiego,
c)
28,88 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz,
d)
24,75 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw pomorskiego i śląskiego,
e)
20,63 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, z wyłączeniem obszarów wskazanych w lit. f, oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym lub Żabia Wola,
f)
na obszarach należących do miast Poznania i Wrocławia oraz do podregionu poznańskiego:
16,5 mln euro - w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,
12,38 mln euro - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.,
2)
pkt 2, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. bb rozporządzenia nr 651/2014,
3)
pkt 3, w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. cc rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. 
W przypadku obszarów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, objętych terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 1, z późn. zm.), kwoty pomocy, o których mowa w ust. 1, ulegają zwiększeniu do:
1)
41,25 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województw łódzkiego i małopolskiego;
2)
33 mln euro - dla inwestycji początkowych realizowanych na obszarach należących do województwa śląskiego.

Rozdział  2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§  9. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na inwestycję początkową, a w przypadku dużego przedsiębiorcy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola - wyłącznie na inwestycję początkową, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą.
§  10. 
1. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji początkowej zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.
§  11. 
Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 14 ust. 6-9 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1. 
Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).
2. 
Maksymalną intensywność oraz wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12 i 13 oraz ust. 14 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  3

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

§  13. 
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na inwestycje:
1)
w infrastrukturę sportową, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 2 i 4-6 rozporządzenia nr 651/2014, lub
2)
w wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, o której mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 55 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.
§  14. 
Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
1. 
Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 2,2 mln euro wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  4

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną

§  16. 
1. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na budowę lub modernizację infrastruktury lokalnej.
2. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną może być udzielana, jeżeli infrastruktura lokalna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  18. 
Wartość dopuszczalnej pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział  5

Pomoc de minimis

§  19. 
Pomoc de minimis jest udzielana przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów, o których mowa w § 5 pkt 4.
§  20. 
Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia 2023/2831.

Rozdział  6

Tryb udzielania pomocy

§  21. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej "wnioskiem", do Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. 
Pomoc publiczna może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
4. 
Do wniosku, w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną, przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. 
Do wniosku, w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, przedsiębiorca załącza:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
§  22. 
W przypadku pomocy de minimis przedsiębiorca przed zawarciem umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedstawia Bankowi Gospodarstwa Krajowego:
1)
kopie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2)
informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc

- dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

Rozdział  7

Przepisy końcowe

§  23. 
Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2026 r.
§  24. 
1. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do umów o objęciu przedsięwzięcia wsparciem zwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawienia w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 2187), które traci moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 901).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.902

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Data aktu: 12/06/2024
Data ogłoszenia: 19/06/2024
Data wejścia w życie: 20/06/2024