Sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 czerwca 2024 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta

Na podstawie art. 67s ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Na wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym albo uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia składa się suma kwot odpowiadających charakterowi następstw zdrowotnych oraz stopniowi dolegliwości w zakresie:
1)
uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w § 2;
2)
uciążliwości leczenia, o której mowa w § 3;
3)
pogorszenia jakości życia, o którym mowa w § 4.
§  2. 
1. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu wynosi:
Lp. Uszczerbek na zdrowiu Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł
1 Całkowita utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego 55 000
2 Całkowita utrata kończyny górnej poniżej stawu łokciowego 45 000
3 Całkowita utrata ręki 40 000
4 Całkowita utrata palców ręki III, IV, V 4000 za każdy palec, łącznie nie więcej niż 10 000
5 Całkowita utrata kciuka lub palca ręki II 7000 za każdy palec
6 Całkowita utrata kończyny dolnej powyżej stawu kolanowego 50 000
7 Całkowita utrata kończyny dolnej poniżej stawu kolanowego 40 000
8 Całkowita utrata stopy 30 000
9 Całkowita utrata obu stóp 60 000
10 Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 2000 za każdy palec, łącznie nie więcej niż 7000
11 Całkowita utrata palucha 7000
12 Całkowita utrata wzroku w jednym oku 50 000
13 Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach 100 000
14 Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 40 000
15 Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach 90 000
16 Całkowita utrata nosa 30 000
17 Amputacja skrzydełka nosa 13 000
18 Utrata zęba 2000 za każdy ząb, łącznie nie więcej niż 20 000
19 Wstrząs anafilaktyczny 5000
20 Utrata szczęki lub żuchwy 50 000
21 Całkowita utrata śledziony 20 000
22 Całkowita utrata jednej nerki (przy drugiej zdrowej) 30 000
23 Całkowita utrata obu nerek lub utrata jednej przy upośledzeniu funkcji drugiej nerki 60 000
24 Utrata macicy 50 000
25 Całkowita utrata jednego jajnika lub jądra (przy drugim zdrowym) 20 000
26 Całkowita utrata obu jajników lub obu jąder albo utrata jednego jajnika lub jądra przy upośledzeniu funkcji drugiego 65 000
27 Całkowita utrata mowy 75 000
28 Utrata brodawki sutkowej u kobiet 8000
29 Utrata sutka u kobiet 12 000
30 Całkowite porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn 3 stopnia w skali Lovetta 100 000
31 Całkowite porażenie jednej kończyny 40 000
32 Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovetta 95 000
33 Stan wegetatywny, stan minimalnej świadomości 150 000
34 Wstrząśnienie mózgu 3000
35 Stłuczenie mózgu 10 000
36 Rany skóry twarzy wymagające zaopatrzenia chirurgicznego 3000
37 Rany skóry poza twarzą wymagające zaopatrzenia chirurgicznego 2000
38 Oparzenia drugiego stopnia obejmujące co najmniej 20 % powierzchni ciała lub trzeciego stopnia obejmujące co najmniej 10 % powierzchni ciała 25 000
39 Zaburzenia mowy 20 000
40 Koncentryczne zwężenie pola widzenia 20 000
41 Zaburzenia w drożności przewodów łzowych 2000
42 Uszkodzenie płuc i opłucnej 7000
43 Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu 20 000
44 Obniżenie ostrości widzenia 2000 o każde 0,5 dioptrii, łącznie nie więcej niż 20 000
45 Uszkodzenia mięśni niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku 4000
46 Zerwanie ścięgien niezwiązane z innymi rodzajami uszczerbku 5000
47 Zawał serca 30 000
48 Porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (do 1 stopnia w skali Lovetta) 90 000
49 Niedowład połowiczy lub parapareza znacznie utrudniająca sprawność kończyn (2 stopień w skali Lovetta) 75 000
50 Niedowład połowiczy lub parapareza średnio utrudniająca sprawność kończyn (3 stopień w skali Lovetta) 60 000
51 Niedowład połowiczy nieznacznego stopnia (4 stopień w skali Lovetta) 35 000
52 Utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób 70 000
53 Utrwalony zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju 40 000
54 Utrwalony zespół pozapiramidowy 10 000
55 Utrwalone zaburzenia równowagi 20 000
56 Padaczka potwierdzona obserwacjami napadu przez personel medyczny 40 000
57 Encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi lub deficytem neurologicznym 50 000
58 Cerebrastenia, zespół stresu pourazowego, utrwalona nerwica (utrzymujące się ponad 6 miesięcy mimo leczenia) 15 000
59 Chroniczny ból przewlekły utrzymujący się ponad 6 miesięcy mimo leczenia 12 000
60 Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego) 35 000
61 Uszkodzenie nerwu ruchowego gałki ocznej 22 000
62 Uszkodzenie nerwu trójdzielnego 10 000
63 Uszkodzenie nerwu twarzowego 15 000
64 Zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) 75 000
65 Udar mózgu bez trwałych następstw 5000
66 Zakażenie wirusem HIV 70 000
67 Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B 45 000
68 Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 45 000
69 Wada rozwojowa płodu 60 000
70 Poronienie 33 000
71 Utrata małżowiny usznej 12 000
72 Uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego 18 000
73 Śródporodowy uraz krocza III lub IV stopnia z następowym pogorszeniem trzymania stolca 20 000
74 Pooperacyjna przetoka między narządami płciowymi a drogami moczowymi lub dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego 20 000
75 Inny trwały niedowład lub paraliż 16 000
76 Inny stały uszczerbek na zdrowiu 10 000
77 Inny długotrwały uszczerbek na zdrowiu 5000
2. 
W przypadku częściowej utraty palca, małżowiny usznej lub zęba należna jest połowa wartości świadczenia kompensacyjnego, jednak nie mniej niż 2000 zł.
3. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych uszczerbków na zdrowiu podlega zsumowaniu.
4. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uszczerbku na zdrowiu nie może być wyższa niż 150 000 zł.
§  3. 
1. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia wynosi:
Lp. Uciążliwość leczenia Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł
1 Hospitalizacja:
1) od 7 dni do 14 dni; 1) 5000;
2) od 15 dni do 90 dni; 2) od 6000 do 36 000, proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
3) dłuższa niż 90 dni 3) 38 000
2 Hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej (kwota niezależna od lp. 1):
1) od 3 dni do 7 dni; 1) 5000;
2) od 8 dni do 30 dni; 2) 10 000;
3) dłuższa niż 30 dni 3) 15 000
3 Zabieg operacyjny w znieczuleniu przewodowym, dożylnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym 10 000
4 Inna niż zabieg operacyjny metoda leczenia lub diagnostyki stwarzająca podwyższone ryzyko 5000
5 Zabieg operacyjny w znieczuleniu ogólnym 15 000
6 Przeszczepienie serca, płuca, wątroby, trzustki lub nerki 40 000
7 Prowadzenie terapii dializoterapii 25 000
8 Stornia przewodu pokarmowego 20 000
9 Stomia układu moczowego 15 000
10 Żywienie pozajelitowe lub przez zgłębniki dłuższe niż 14 dni 10 000
11 Tracheostomia 10 000
12 Izolacja pacjenta dłuższa niż 10 dni 2000
13 Inna znacząca uciążliwość leczenia 7000
2. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych rodzajów uciążliwości leczenia podlega zsumowaniu.
3. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie uciążliwości leczenia nie może być wyższa niż 75 000 zł.
§  4. 
1. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia wynosi:
Lp. Czynnik pogorszenia jakości życia Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zł
1 Niezdolność do samodzielnej egzystencji 40 000
2 Niepełnosprawność (w przypadkach innych niż w lp. 1):
1) w stopniu znacznym; 1) 30 000;
2) w stopniu umiarkowanym; 2) 20 000;
3) w stopniu lekkim 3) 10 000
3 Konieczność zapewnienia opieki i pomocy innych osób (w przypadkach innych niż w lp. 1 i 2):
1) długotrwałe; 1) 7000;
2) stałe 2) 17 000
4 Ubezwłasnowolnienie całkowite 20 000
5 Niemożność podjęcia lub kontynowania nauki (wiek poniżej 25 lat) 25 000
6 Utrata możliwości posiadania dzieci:
1) wiek poniżej 40 lat; 1) 40 000;
2) wiek 40-50 lat 2) 15 000
7 Istotne ograniczenie funkcji seksualnych 25 000
8 Istotne ograniczenie możliwości pełnienia ról społecznych lub rodzinnych 12 000
9 Inne znaczące pogorszenie jakości życia:
1) długotrwałe; 1) 5000;
2) stałe 2) 8000
2. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku różnych czynników pogorszenia jakości życia podlega zsumowaniu.
3. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w zakresie pogorszenia jakości życia nie może być wyższa niż 75 000 zł.
§  5. 
Wysokość świadczenia kompensacyjnego w przypadku śmierci pacjenta wynosi:
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego Wiek zmarłego
poniżej 18 lat 18-24 lata 25-45 lat 46-65 lat powyżej 65 lat
Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku poniżej 18 lat 100 000 zł 90 000 zł 80 000 zł 70 000 zł
Dziecko własne, dziecko przysposobione - w wieku od 18 lat - 70 000 zł 60 000 zł 50 000 zł
Rodzic, osoba przysposabiająca 100 000 zł 90 000 zł 70 000 zł 50 000 zł 20 000 zł
Małżonek niepozostający w separacji, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu 90 000 zł 80 000 zł 70 000 zł 45 000 zł
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024