Przydział i opróżnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, szczegółowe warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a także dokument przyjęcia i zdania przez funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.
§  2. 
1. 
Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej "kierownikiem", podaje do wiadomości funkcjonariuszy, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o lokalu mieszkalnym lub kwaterze tymczasowej przeznaczonych do zasiedlenia.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
co najmniej dziesięciodniowy termin wyznaczony na składanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej;
2)
wielkość powierzchni mieszkalnej;
3)
usytuowanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.
3. 
Lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową przydziela się na wniosek funkcjonariusza.
4. 
Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Przyjęcie i zdanie lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej następuje na podstawie protokołu sporządzonego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela jednostki organizacyjnej Służby Więziennej i funkcjonariusza przyjmującego lub zdającego lokal mieszkalny lub kwaterę tymczasową.
2. 
W protokole, o którym mowa w ust. 1, określa się przedmioty wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, stan techniczny elementów i wyposażenia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.
3. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje funkcjonariusz, a dwa - kierownik.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, zwany dalej "lokatorem", uiszcza opłaty czynszowe z góry, miesięcznie, do dziesiątego dnia każdego miesiąca na konto bankowe wskazane przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę lub w kasie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajduje się kwatera tymczasowa.
2. 
W przypadku gdy funkcjonariusz powołany lub przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, lub lokator zawarli umowy na dostawę mediów do przydzielonej kwatery tymczasowej, ponoszą oni koszty dostawy mediów w wysokości i terminach wynikających z tych umów.
3. 
W przypadku gdy dostawa mediów do kwatery tymczasowej odbywa się na podstawie umów zawartych przez kierownika, funkcjonariusz powołany lub przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, lub lokator opłacają koszty dostawy mediów w terminie, wysokości oraz miejscu określonych przez kierownika lub upoważnioną przez niego osobę.
§  5. 
1. 
Opróżnienie lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w art. 188 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, lub kwatery tymczasowej w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia funkcjonariuszowi decyzji o ich opróżnieniu.
2. 
Opróżnienie kwatery tymczasowej w przypadkach, o których mowa w art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, na podstawie rozkazu personalnego następuje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej może być przedłużony na wniosek funkcjonariusza o jeden miesiąc.
4. 
Funkcjonariusz, który nie opróżnił kwatery tymczasowej na podstawie decyzji lub rozkazu personalnego, uiszcza opłaty czynszowe, koszty dostawy mediów, o których mowa w art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, oraz odszkodowanie za zajmowanie kwatery tymczasowej bez tytułu prawnego w wysokości 100 % wartości czynszu.
5. 
Funkcjonariusz zgłasza zamiar opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej co najmniej 3 dni przed planowanym dniem ich zwolnienia przez pisemne powiadomienie o tym kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajdują się lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa.
§  6. 
Dzień podpisania protokołu przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której dyspozycji znajdują się lokal mieszkalny lub kwatera tymczasowa, lub osobę przez niego upoważnioną oraz przez funkcjonariusza jest dniem opróżnienia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.
§  7. 
Do spraw związanych z przydziałem i opróżnianiem lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 r. 1

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO / KWATERY TYMCZASOWEJ

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 23), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1053).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024