Wielokrotność kwoty bazowej, zasady wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymagane kwalifikacje oraz zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot regulacji; przepisy stosowane do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi]
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;
2)
zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby i pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami";
3)
wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej;
4)
zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.
2. 
Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
§  2.  [Najniższe wynagrodzenie zasadnicze - definicja]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli, o której mowa w § 4 pkt 1.
§  3.  [Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego]
Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium izby, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  [Tabele stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego; tabela stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników]
Dla pracowników izb, niewymienionych w § 1 ust. 2 oraz § 3, ustala się:
1)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  5.  [Przeszeregowanie lub awansowanie pracownika]
1. 
Przeszeregowania pracownika w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego dokonuje prezes izby.
2. 
Prezes izby może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy regulujące wymagania kwalifikacyjne pracowników.
§  6.  [Dodatek funkcyjny]
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem wydziałem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem wydziałem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku, przewidzianą dla danego stanowiska, obniża się o jedną stawkę.
§  7.  [Dodatek służbowy]
1. 
Pracownikom izby, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.
2. 
W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 60 %.
§  8.  [Dodatek kontrolerski]
1. 
Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwanym dalej "inspektorami kontroli", przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski w wysokości 30 % łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. 
W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 50 %.
§  9.  [Ryczałt, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych przysługujące pozaetatowym członkom kolegium izby]
1. 
Miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi do 75 % miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.
2. 
Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§  10.  [Dalsze zatrudnianie na określonych stanowiskach pomimo niespełniania wymagań kwalifikacyjnych]
Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.
§  11.  [Derogacja]
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.);
2)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 465).
§  12.  [Początkowa data stosowania kwot określonych w rozporządzeniu]
1. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz ryczałt, diety i zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości i na zasadach oraz z zastosowaniem wielokrotności kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2004 r.
2. 
Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 ust. 2, do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
§  13.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek funkcyjny
1 Prezes izby 4,1-6,0 0,7-1,5
2 Zastępca prezesa 3,3-5,0 0,5-1,2
3 Etatowy członek kolegium 2,6-4,0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 2400-5100
II 2720-5200
III 2730-5330
IV 2740-5460
V 2770-5610
VI 2800-5800
VII 2830-6180
VIII 2850-6310
IX 2890-6440
X 2950-6690
XI 3020-6950
XII 3090-7210
XIII 3160-7530
XIV 3240-7920
XV 3320-8310
XVI 3420-8750
XVII 3510-9180
XVIII 3620-9740

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1 do 35
2 do 50
3 do 65
4 do 80
5 do 95
6 do 110
7 do 125

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wykształcenie Liczba lat pracy
1 Naczelnik wydziału XV-XVIII do 7 wyższe 4
2 Kierownik biura, zastępca naczelnika wydziału XV-XVII do 7 wyższe 4
3 Zastępca kierownika biura XV-XVI do 6 wyższe 4
4 Radca prawny XV-XVII do 7 według odrębnych przepisów
5 Główny księgowy XV-XVII do 6 według odrębnych przepisów
6 Główny inspektor kontroli XV-XVI do 6 wyższe 6
6a Audytor wewnętrzny XV-XVI do 6 według odrębnych przepisów
7

(skreślona)

8 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XII-XIV - według odrębnych przepisów
9 Starszy inspektor kontroli XIII-XV do 5 wyższe 4
10 Starszy informatyk, starszy specjalista XIII-XV - wyższe 4
11 Inspektor kontroli, informatyk, specjalista XII-XIV - wyższe 3
średnie 6
12 Młodszy inspektor kontroli XI-XII - wyższe -
średnie 2
13 Starszy księgowy X-XII - średnie 2
14 Księgowy, starszy referent IX-XI - średnie 1
15 Referent VII-IX - średnie -

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.1021 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wielokrotność kwoty bazowej, zasady wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymagane kwalifikacje oraz zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb.
Data aktu: 20/02/2004
Data ogłoszenia: 10/07/2024
Data wejścia w życie: 27/02/2004