Dane udostępniane właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz informacje, których podanie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 5 lipca 2024 r.
w sprawie danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz informacji, których podanie jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych

Na podstawie art. 27e ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych udostępnianych właścicielowi budynku lub lokalu z centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, zwanej dalej "ewidencją", oraz informacje, których podanie przez właściciela budynku lub lokalu jest wymagane w celu uzyskania dostępu do tych danych.
§  2. 
Udostępnienie właścicielowi danych dotyczących jego budynku lub lokalu następuje po podaniu przez właściciela w procesie uwierzytelnienia:
1)
w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję:
a)
unikalnego identyfikatora dokumentu zawartego w elektronicznym formularzu inwentaryzacyjnym, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz
b)
adresu poczty elektronicznej podanego w celu przesyłania danych, albo
2)
środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 422).
§  3. 
Po uwierzytelnieniu się zgodnie z § 2 właścicielowi budynku lub lokalu udostępnia się zgromadzone w ewidencji:
1)
dane techniczne budynku lub lokalu:
a)
adres,
b)
liczbę kondygnacji,
c)
obwód budynku,
d)
funkcję ogólną,
e)
rok budowy,
f)
wysokość kondygnacji ogrzewanych,
g)
powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych,
h)
stopień ocieplenia ścian zewnętrznych,
i)
obliczony współczynnik przenikania ciepła U,
j)
średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,
k)
grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem,
l)
grubość ocieplenia stropodachu,
m)
grubość ocieplenia dachu,
n)
grubość ocieplenia ścian zewnętrznych,
o)
kształt budynku,
p)
liczbę lokali,
q)
typ budynku,
r)
informację o ociepleniu stropów,
s)
stan instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
t)
stan stolarki okiennej,
u)
rodzaj stolarki okiennej,
w)
stan stolarki drzwi zewnętrznych,
v)
informację o wymaganej termomodernizacji budynku,
x)
rodzaj wentylacji;
2)
informacje o źródłach ciepła, źródłach energii elektrycznej oraz źródłach spalania paliw wykorzystywanych w budynku lub lokalu:
a)
rodzaj,
b)
moc nominalną,
c)
rodzaj paliwa i jego roczne zużycie,
d)
rok montażu,
e)
rok produkcji,
f)
przeznaczenie (charakter produkowanego ciepła),
g)
potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych,
h)
klasę kotła na paliwo stałe lub innego urządzenia grzewczego,
i)
sposób podawania paliwa w kotle na paliwo stałe,
j)
sprawność przy mocy nominalnej kotła na paliwo stałe lub innego urządzenia grzewczego,
k)
bufor ciepła lub ciepłej wody użytkowej,
l)
urządzenie odpylające i jego sprawność w kotle na paliwo stałe lub w innym urządzeniu grzewczym,
m)
zbiornik akumulacyjny i jego pojemność,
n)
źródło danych (tabliczka znamionowa, dokumentacja techniczno-ruchowa lub inne),
o)
informację o planowanej wymianie źródła ciepła lub źródła spalania paliw;
3)
dane w zakresie przeprowadzonych kontroli lub czynności, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, i osobie wprowadzającej te dane i informacje do ewidencji oraz datę wprowadzenia tych danych do ewidencji.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 739).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Renata Krupa-Dąbrowska 10.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 09.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Rząd zmienia przepisy o układach zbiorowych pracy

Katalog spraw regulowanych w układzie zbiorowym pracy będzie otwarty i będzie mógł obejmować sprawy dotyczące w szczególności wymiaru i norm czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, warunków wynagradzania czy organizacji pracy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił dziś projekt zupełnie nowej ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Jego autorzy zakładają, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Grażyna J. Leśniak 25.06.2024