Udzielanie pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomocy publicznej, zwanej dalej "pomocą", na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację, zwane dalej "projektami inwestycyjnymi", a także podmioty udzielające tej pomocy.
§  2. 
Pomoc jest udzielana, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014".
§  3. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 2 i 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
2)
mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
3)
wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.
§  5. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  6. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
1. 
Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro.
2. 
W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
3. 
Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.
§  8. 
Pomoc jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwane dalej "podmiotami udzielającymi pomocy".
§  9. 
Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym albo pozakonkursowym, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
§  10. 
Pomoc jest udzielana w formie dotacji.
§  11. 
1. 
Kwota pomocy jest obliczana w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z realizacją projektu inwestycyjnego.
2. 
Koszty kwalifikowalne ustala się jako różnicę między kosztami budowy lub przebudowy jednostki kogeneracji zapewniającej wysokosprawną kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014, a kosztami budowy lub przebudowy jednostki konwencjonalnej wytwarzającej ciepło o porównywalnej mocy.
3. 
W przypadku gdy jednostka kogeneracji spełnia wymóg wysokosprawnej kogeneracji, kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty projektu inwestycyjnego na budowę lub przebudowę w celu uzyskania wyższej sprawności.
4. 
Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:
1)
przygotowanie projektu inwestycyjnego;
2)
zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;
3)
nabycie praw związanych z nieruchomościami;
4)
roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiektów;
5)
sprzęt i wyposażenie;
6)
wartości niematerialne i prawne;
7)
podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974);
8)
inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów poniesionych na działania informacyjne i promocyjne.
5. 
Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.
§  12. 
1. 
Intensywność pomocy nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych, obliczonych zgodnie z § 11.
2. 
Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:
1)
20 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
2)
10 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.
3. 
Do dnia 31 grudnia 2021 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:
1)
15 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;
2)
5 punktów procentowych - gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.
4. 
Od dnia 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:
1)
15 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego(3 );
2)
5 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub na obszarze następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kampinos, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym, Żabia Wola(4 ).
§  13. 
1. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowanie, zwany dalej "wnioskiem".
2. 
W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac, o których mowa w art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.
3. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.
4. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).
5. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
6. 
Podmiot udzielający pomocy informuje pisemnie przedsiębiorcę o braku obowiązku notyfikacji pomocy oraz o numerze referencyjnym nadanym przez Komisję Europejską programowi pomocowemu, na podstawie którego udzielono pomocy.
§  14. 
Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4, w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 5 .
1 Obecnie działem administracji rządowej – energia kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.
3 Obszary określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196, Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1755 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 270 z 24.10.2019, str. 1).
4 Patrz odnośnik nr 3.
5 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 listopada 2015 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.997 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Data aktu: 23/10/2015
Data ogłoszenia: 12/05/2022
Data wejścia w życie: 06/11/2015