Korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 maja 2022 r.
w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 236 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem w celu skorzystania z pomocy, o której mowa w art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą";
2)
tryb korzystania z uprawnień do pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych przez:
a)
żołnierza zawodowego,
b)
żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej,
c)
małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych

- zwanych dalej "uprawnionymi";

3)
tryb dokonywania zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem, zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
4)
terminy w zakresie:
a)
przesyłania wniosku o pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych,
b)
przesyłania dokumentu potwierdzającego ukończenie przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych,
c)
zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych.
§  2. 
Ogół przedsięwzięć podejmowanych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, realizowanych przez podmioty wymienione w art. 236 ust. 16 ustawy, jest pomocą rekonwersyjną mającą zagwarantować odpowiednie przygotowanie uprawnionych do funkcjonowania na rynku pracy.
§  3. 
1. 
Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego jest realizowana przez udział uprawnionego w zajęciach grupowych lub zajęciach indywidualnych organizowanych przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej oraz przez ośrodki aktywizacji zawodowej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, o doradztwo zawodowe kieruje się w zależności od miejsca stacjonowania jednostki wojskowej (wydzielonego pododdziału), w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową - w przypadku żołnierzy zawodowych albo od zamieszkania - w przypadku pozostałych uprawnionych na terenie województwa:
1)
mazowieckiego i łódzkiego - do Dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
2)
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy;
3)
pomorskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Gdyni;
4)
małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie;
5)
lubelskiego i podkarpackiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Lublinie;
6)
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie;
7)
zachodniopomorskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie;
8)
lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego - do Kierownika Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu.
3. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, kieruje, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, wniosek o doradztwo zawodowe, do którego załącza uprzednią pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej.
4. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c, kieruje wniosek o doradztwo zawodowe bezpośrednio do dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, zwanego dalej "dyrektorem COAZ", lub kierownika ośrodka aktywizacji zawodowej, zwanego dalej "kierownikiem OAZ".
5. 
Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ niezwłocznie informują uprawnionego o zakwalifikowaniu i terminie realizacji pomocy. W przypadku braku możliwości realizacji wybranego rodzaju pomocy uprawniony może uczestniczyć w innych dostępnych zajęciach bez konieczności składania kolejnego wniosku i uzyskiwania zgody dowódcy.
6. 
Dyrektor COAZ oraz kierownicy OAZ przekazują informacje o oferowanych zajęciach w swoich siedzibach, na stronach internetowych, w sieci wewnętrznej oraz za pośrednictwem dowódców jednostek wojskowych.
§  4. 
1. 
Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego jest udzielana uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, na jego wniosek, o którym mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, złożony za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie województwa:
1)
mazowieckiego i łódzkiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie;
2)
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Bydgoszczy;
3)
pomorskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku;
4)
małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Krakowie;
5)
lubelskiego i podkarpackiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie;
6)
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Olsztynie;
7)
zachodniopomorskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie;
8)
lubuskiego, opolskiego i dolnośląskiego - przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu.
2. 
Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1, uprawniony składa przed rozpoczęciem przekwalifikowania zawodowego.
3. 
Dowódca jednostki wojskowej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przesyła go do dyrektora Wojskowego Biura Emertytalnego, zwanego dalej "dyrektorem WBE", o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ, o których mowa w § 3 ust. 2.
4. 
Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz opinią do dyrektora WBE.
§  5. 
1. 
Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c, jest udzielana na wniosek skierowany do dyrektora WBE. Wniosek składa się za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ albo szefa wojskowego centrum rekrutacji, właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ustawy, zwanego dalej "szefem WCR" - według wyboru uprawnionego.
2. 
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem szefa WCR, wniosek ten wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2-4, przesyła się w terminie 7 dni od dnia otrzymania do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
3. 
Dyrektor COAZ lub kierownik OAZ, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przesyła go wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2-4, oraz opinią do dyrektora WBE.
§  6. 
1. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, dołącza do wniosku:
1)
wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza nieposiadającego tych dokumentów - poświadczone przez dowódcę jednostki wojskowej oświadczenie o planowanej dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2)
uprzednią, pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
3)
zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
4)
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
2. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, dołącza do wniosku:
1)
decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz - w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 236 ust. 7 ustawy - decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
2)
dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
3)
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
3. 
Uprawniony małżonek, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c, dołącza do wniosku:
1)
odpis skrócony aktu małżeństwa;
2)
dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
3)
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
4. 
Uprawnione dziecko, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c, lub jego opiekun prawny dołączają do wniosku:
1)
odpis skrócony aktu urodzenia;
2)
dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
3)
zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4)
oświadczenie o stanie cywilnym;
5)
zaświadczenie o pobieraniu nauki;
6)
orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku dzieci, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy.
§  7. 
1. 
Zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 236 ust. 8 pkt 1 ustawy, dokonuje dyrektor WBE:
1)
uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a - po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej - przez wypłatę środków finansowych po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz oryginału dokumentu potwierdzającego ukończenie przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym;
2)
uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c - w sposób wskazany w pkt 1 albo przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję.
2. 
Koszty, o których mowa w art. 236 ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy, pokrywa:
1)
dowódca jednostki wojskowej - uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a,
2)
dyrektor WBE - uprawnionym, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c

- na podstawie złożonego oświadczenia o faktycznie poniesionych kosztach potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów wg limitów określonych w art. 236 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy.

§  8. 
1. 
Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawach przekwalifikowania zawodowego, przejazdów i zakwaterowania jest dyrektor WBE właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
2. 
Odwołania od decyzji dyrektora WBE rozpatruje kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych, o którym mowa w art. 236 ust. 16 pkt 1 ustawy.
3. 
Dyrektor WBE przesyła egzemplarz decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania, do kierownika, o którym mowa w ust. 2, oraz do dyrektora COAZ lub kierownika OAZ.
§  9. 
1. 
Uprawnieni, którym pokryto koszty przekwalifikowania zawodowego przez przekazanie środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję, przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, oryginał dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.
2. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, któremu pokryto koszty, o których mowa w art. 236 ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy, przedstawia dowódcy jednostki wojskowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.
§  10. 
1. 
Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie.
2. 
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania od organu.
3. 
W wezwaniu określa się kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
§  11. 
1. 
Wniosek o skierowanie na praktykę zawodową, o którym mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, składa, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, do kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych.
2. 
Praktyka zawodowa może trwać do 3 miesięcy, o ile jej zakończenie następuje przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uprawniony dołącza:
1)
oryginał zaświadczenia z instytucji organizującej praktykę zawodową o przyjęciu na praktykę wraz z informacją, że praktyka będzie odbywać się tylko na terenie kraju z wyłączeniem jej realizacji w formie on-line;
2)
uprzednią, pisemną zgodę dowódcy na odbycie przez żołnierza praktyki zawodowej;
3)
wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
4)
zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej.
4. 
Pokrycia kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, dokonuje dowódca jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 236 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy.
5. 
Dowódca, o którym mowa w ust. 1, może w trakcie trwania praktyki zawodowej wystąpić do instytucji organizującej praktykę w celu zweryfikowania jej realizacji przez żołnierza zawodowego.
6. 
Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, skierowany na praktykę zawodową po jej zakończeniu przesyła do kierownika, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, oryginał zaświadczenia o odbyciu praktyki.
§  12. 
Dyrektor COAZ, kierownicy OAZ i szefowie WCR prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.
§  13. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnieni składają odpowiednio do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WCR. W przypadku uprawnionego, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju, wniosek jest kierowany do właściwego terytorialnie szefa WCR.
2. 
Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby uprawnionych i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.
3. 
W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ, w porozumieniu z innymi organami, o których mowa w art. 236 ust. 16 ustawy, prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych.
§  14. 
1. 
Kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych, dyrektor COAZ, kierownicy OAZ, dyrektorzy WBE oraz szefowie WCR prowadzą na rzecz uprawnionych działalność informacyjną w zakresie pomocy, o której mowa w art. 236 ust. 1 i 3 ustawy.
2. 
Dowódcy jednostek wojskowych współpracują przy realizacji pomocy, o której mowa w art. 236 ust. 1 i 3 ustawy, i organizują z właściwym terytorialnie dyrektorem COAZ lub kierownikiem OAZ co najmniej raz w roku, w ramach prowadzonych szkoleń uzupełniających i doskonalących dla żołnierzy zawodowych, zajęcia na temat pomocy, o której mowa w art. 236 ust. 1 i 3 ustawy.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. poz. 1622), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.978

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Korzystanie z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych.
Data aktu: 02/05/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 11/05/2022