Zgłaszanie się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawach zgłaszania się do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
2)
wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej, o którym mowa w art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą";
3)
wykaz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
b)
których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski;
4)
elementy umowy, o której mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.
§  2. 
1. 
Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, zwana dalej "ochotnikiem", składa wniosek, o którym mowa w art. 79 ustawy, do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy.
2. 
Wzór wniosku o powołanie do służby wojskowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza się następujące dokumenty:
1)
kopię dokumentu tożsamości;
2)
kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
3)
kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
2. 
Ochotnik według własnego uznania może dołączyć kopie innych dokumentów mających wpływ na pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
3. 
W celu aktualizacji ewidencji wojskowej szef wojskowego centrum rekrutacji może wezwać w zakreślonym terminie osobę ubiegającą się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do przedstawienia wymaganych dokumentów.
§  4. 
1. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji powiadamia ochotnika o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu.
2. 
Szef wojskowego centrum rekrutacji może złożyć ochotnikowi propozycję odbywania szkolenia w innym miejscu niż wskazane we wniosku - w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanych przez ochotnika kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
W przypadku braku zgody ochotnika na pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w terminie i miejscu wskazanych przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, odstępuje się od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  5. 
1. 
W przypadku stwierdzenia, że ochotnik nie spełnia wymogów powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, szef wojskowego centrum rekrutacji odstępuje od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i pozostawia wniosek bez rozpoznania z podaniem przyczyny.
2. 
W przypadku rezygnacji ochotnika odstępuje się od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
§  6. 
1. 
Uprawnienia i kwalifikacje szczególnie przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
2)
których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski

- są zawarte w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w formie papierowej w siedzibie wojskowych centrów rekrutacji oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej wojskowych centrów rekrutacji.
§  7. 
Umowa, o której mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, zawiera:
1)
datę i miejsce zawarcia;
2)
strony umowy;
3)
zobowiązanie do kształcenia osoby ubiegającej się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu nabycia uprawnień lub kwalifikacji;
4)
sposób zwrotu kosztów nabycia uprawnień lub kwalifikacji w przypadku zakończenia służby przed upływem okresu, na jaki nastąpiło powołanie do tej służby;
5)
podpisy stron umowy.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ UPRAWNIEŃ I KWALIFIKACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.
Uprawnienia i kwalifikacje, które można nabyć w ramach pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:
1)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
2)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
3)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "D";
4)
operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5)
operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6)
nurka;
7)
skoczka spadochronowego;
8)
kucharza;
9)
w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;
10)
w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych;
11)
spawacza.
2.
Uprawnienia i kwalifikacje, których nabycie na uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa może spowodować skierowanie absolwenta tej uczelni na kurs oficerski:
1)
prawo wykonywania zawodów medycznych;
2)
prawo wykonywania zawodów łącznościowych i informatycznych, kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
3)
prawo wykonywania zawodów z zakresu finansów;
4)
prawo wykonywania zawodów prawniczych;
5)
lingwistyka stosowana.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.970

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zgłaszanie się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 29/04/2022
Data ogłoszenia: 09/05/2022
Data wejścia w życie: 10/05/2022