Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm. 3 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3 w brzmieniu:

"3) uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w gospodarstwie rolnym albo jego części będącej wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilku gospodarstwach będących zorganizowaną całością produkcyjną, zwanych dalej "miejscem produkcji", uznanych w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku

- wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

e)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

2)
w § 5a:
a)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
b)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku

- wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

d)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

3)
w § 6:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3 w brzmieniu:

"3) uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku - wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na dotacje przedmiotowe na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

e)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

4)
w § 6a:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3 w brzmieniu:

"3) uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dotacji wynosi, w przypadku gdy bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzą z miejsca produkcji, w których prowadzono uprawę:",

c)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
d)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a nieodpłatne przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a nieodpłatne przekazanie bulw ziemniaka nastąpiło do końca tego roku

- wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano nieodpłatnego przekazania bulw ziemniaka, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.",

e)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

f)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

5)
w § 6b:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3 w brzmieniu:

"3) uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka nastąpiła po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaka nastąpiła do końca tego roku

- wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano sprzedaży bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

e)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

6)
w § 6c:
a)
w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, dodaje się wyraz "lub" oraz pkt 3 w brzmieniu:

"3) uprawiał bulwy ziemniaka, o których mowa w ust. 1, w miejscu produkcji uznanym w drodze decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora za porażone lub prawdopodobnie porażone przez bakterie Clavibacter sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum.",

b)
w ust. 4 wyrazy "10 grudnia" zastępuje się wyrazami "31 maja",
c)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, została wydana:

1) do dnia 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano po dniu 15 maja tego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, albo

2) po dniu 15 maja danego roku, a unieszkodliwienia bulw ziemniaka dokonano do końca tego roku - wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 5, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym dokonano unieszkodliwienia bulw ziemniaka z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny, na dotacje przedmiotowe przeznaczone na taki cel.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

e)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:

"10a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

10b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

7)
w § 7:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania, zgodnie ze wzorem nr 8 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku, w którym został wykonany zabieg.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W przypadku gdy zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania został wykonany po dniu 15 maja danego roku, nie później jednak niż do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

4b. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 4a, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po roku, w którym został wykonany zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin lub odkażania.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok po dniu 31 maja tego roku, nie później jednak niż do dnia 30 września tego roku.",

d)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

"7a. Główny Inspektor do dnia 30 września danego roku sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zestawienie wydanych od dnia 1 czerwca tego roku decyzji o udzieleniu dotacji.

7b. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji nie zostanie rozpatrzony przed dniem 30 września danego roku, dotacji udziela się i wypłaca ją ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok następujący po tym roku.";

8)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. W przypadku gdy suma kwot należnych dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin przekracza kwotę środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, do obliczenia wysokości dotacji stosuje się współczynnik korygujący.

2. Współczynnik korygujący jest ilorazem kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ochrony roślin przeznaczonych w ustawie budżetowej na dany rok i kwoty równej sumie kwot należnych dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.";

9)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
wzór nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
10)
w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli:
a)
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7 7 Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych 366 800
b)
dodaje się lp. 51 w brzmieniu:
51 51 Zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie sorgo z krajowych upraw 116 000
§  2. 
1. 
Do wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin, o których mowa w § 5 ust. 1, § 5a ust. 1, § 6 ust. 1, § 6a ust. 1, § 6b ust. 1, § 6c ust. 1 i § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych od dnia 1 stycznia 2022 r. i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Do spraw objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie § 9a rozporządzenia zmienianego w § 1 i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
3. 
Przepisów § 5 ust. 2 pkt 3, § 6 ust. 2 pkt 3, § 6a ust. 2 pkt 3, § 6b ust. 2 pkt 3 i § 6c ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się do bulw ziemniaka pochodzących ze zbioru w 2021 r.
§  3. 
Rozliczenie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, udzielonych w 2021 r. sporządza się zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4. 
1. 
Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na pokrycie kosztów badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, w odniesieniu do zadania określonego w lp. 7 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, złożony w 2022 r. i nierozpatrzony do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za wniosek o udzielenie dotacji w odniesieniu do zadania określonego w lp. 7 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
W 2022 r. w odniesieniu do zadania określonego w lp. 51 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1:
1)
wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2)
wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonuje się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór nr 3

ROZLICZENIE DOTACJI

na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego**)pod tytułem:

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór nr 11

Planowany szczegółowy harmonogram zadań kwalifikujących się do objęcia dotacją w ... r.

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1614, z 2017 r. poz. 1470, z 2019 r. poz. 901 i 1522, z 2020 r. poz. 2016, z 2021 r. poz. 1134 oraz z 2022 r. poz. 253.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.957

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 05/05/2022
Data wejścia w życie: 13/05/2022