Specjalny obszar ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030 2 ), obejmujący obszar 361,88 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SOLNISKA SZUBIŃSKIE (PLH040030)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 572792,88 407984,58
2 572606,99 408240,77
3 572723,42 408257,80
4 572681,93 408392,82
5 572633,10 408549,80
6 572656,30 408791,06
7 572607,59 408839,78
8 572340,81 409361,74
9 572254,35 409549,10
10 572205,35 409624,58
11 572165,63 409686,83
12 572106,03 409733,18
13 572069,37 409777,06
14 572060,99 409785,86
15 572058,05 409795,50
16 572051,77 409891,87
17 572046,74 409946,77
18 572040,04 409956,40
19 572031,66 409964,36
20 571960,42 410016,74
21 571883,32 410076,66
22 571875,60 410088,09
23 571815,02 410145,80
24 571810,71 410155,63
25 571809,99 410191,47
26 571805,81 410204,46
27 571798,99 410220,75
28 571794,49 410230,02
29 571786,11 410237,15
30 571773,12 410242,59
31 571763,48 410240,50
32 571750,08 410230,02
33 571741,28 410222,90
34 571724,10 410220,38
35 571668,37 410218,71
36 571643,23 410223,74
37 571621,44 410232,54
38 571601,32 410237,15
39 571676,33 410312,57
40 571725,96 410383,41
41 571602,16 410393,44
42 571438,58 410409,90
43 571372,37 410417,84
44 571333,96 410417,84
45 571288,94 410413,87
46 571245,23 410421,82
47 571205,50 410427,11
48 571193,59 410342,36
49 571106,18 410331,76
50 571061,29 410403,57
51 571045,26 410411,22
52 570994,94 410394,01
53 571055,86 410301,30
54 571012,16 410248,33
55 570965,81 410164,90
56 570927,40 410103,98
57 570891,64 410064,25
58 570828,08 410015,25
59 570769,81 409963,61
60 570738,67 409924,76
61 570730,16 409888,71
62 570726,58 409862,13
63 570715,82 409772,72
64 570698,39 409645,83
65 570676,43 409559,09
66 570618,47 409373,87
67 570555,60 409183,72
68 570499,16 409011,76
69 570474,51 408942,81
70 570643,07 408775,01
71 570693,83 408723,50
72 570709,73 408721,22
73 570781,36 408715,21
74 570809,33 408692,83
75 570802,53 408642,82
76 570876,77 408635,24
77 570871,09 408567,82
78 570829,43 408573,50
79 570831,32 408527,67
80 570834,35 408472,75
81 570807,46 408481,46
82 570804,81 408430,32
83 570765,79 408436,38
84 570769,96 408486,38
85 570710,11 408491,68
86 570680,57 408491,31
87 570668,68 408441,22
88 570647,61 408386,01
89 570604,81 408273,89
90 570591,55 408205,56
91 570628,62 408145,99
92 570694,82 408073,17
93 570749,10 408094,35
94 570870,90 408116,86
95 570992,70 408173,79
96 571172,54 408208,95
97 571229,14 408266,30
98 571284,25 408324,38
99 571321,48 408401,83
100 571388,55 408498,14
101 571415,02 408581,55
102 571415,02 408740,42
103 571415,02 408819,85
104 571440,18 408858,25
105 571578,84 408419,09
106 571655,97 408173,79
107 571738,84 407931,44
108 571795,04 407983,60
109 571860,70 408049,27
110 571891,01 408071,49
111 571934,45 408072,50
112 571952,64 408182,62
113 572017,29 408199,80
114 572044,57 408199,80
115 572085,99 408215,96
116 572173,88 408201,82
117 572246,62 408081,60
118 572324,41 407976,53
119 572396,39 407867,30
120 572453,97 407801,14
121 572484,27 407793,06
122 572521,64 407782,46
123 572539,32 407770,34
124 572546,89 407754,18
125 572588,87 407829,07
126 572626,77 407902,64
127 572640,15 407927,73
128 572650,74 407953,37
129 572747,73 407986,81
130 572763,34 407996,84
131 572776,16 407997,40
132 572792,88 407984,58
_________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SOLNISKA SZUBIŃSKIE (PLH040030)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SOLNISKA SZUBIŃSKIE (PLH040030)

Lp. Kod1) Nazwa
1 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)
2 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
________________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY

NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SOLNISKA SZUBIŃSKIE (PLH040030)
Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.95

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 17/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022