Pozbawianie cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 1

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i 275) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna, zwanej dalej "inną bronią", oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanych dalej "wyrobami";
2)
tryb i sposób weryfikacji pozbawienia cech użytkowych i oznakowania innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych oraz zakres danych umieszczanych w ewidencji;
3)
podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej;
4)
wysokość opłaty za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłaty za poświadczenie pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów;
5)
wzory świadectw pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów, zwanych dalej "świadectwami".
§  2. 
1. 
Inną broń i wyroby przekazane do pozbawienia cech użytkowych poddaje się zmianom polegającym na usunięciu lub unieszkodliwieniu w sposób trwały i nieodwracalny części i zespołów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania danego rodzaju, typu broni i wyrobu lub eliminacji cech użytkowych przesądzających o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. 
W przypadku występowania w innej broni i wyrobach o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym strzeleckiej broni palnej lub istotnych części strzeleckiej broni palnej, w celu pozbawienia takiej broni bądź wyrobów ich cech użytkowych, poddaje się je zmianom zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 62, Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.2017, str. 12 oraz Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2018, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem wykonawczym", art. 50 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 51 tej ustawy.
3. 
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się:
1)
usunięcie części, elementów, akcesoriów lub materiałów, które wpływają na odpowiednie parametry techniczne przesądzające o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wyrobu;
2)
unieszkodliwianie niektórych części innej broni lub wyrobów stanowiących odpady, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), komponentów lub materiałów zaprojektowanych do celów wojskowych lub policyjnych w celu pozbawienia całej broni i wyrobów cech użytkowych.
4. 
Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się:
1)
zmiany konstrukcyjne, elektryczne, mechaniczne i inne, które pozbawiają wyroby wojskowe i policyjne cech wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
2)
technologie napawania materiałem twardszym niż stosowany do wykonania zasadniczego elementu istotnej części broni i wyrobów;
3)
stalowe kołki zaślepiające o większej twardości niż materiał, z którego wykonano zasadnicze elementy istotnej części broni i wyrobów;
4)
wiercenie mimośrodowe otworów pod kołki zaślepiające, w stosunku do zaślepianych otworów roboczych; jeżeli jest to możliwe technicznie, otwory pod kołki powinny być nieprzelotowe;
5)
połączenia na wcisk, które wymagają do ich rozłączenia możliwie największych sił.
§  3. 
1. 
Pozbawienie cech użytkowych innej broni lub wyrobów poświadcza się, wydając świadectwo oraz oznaczając inną broń lub wyrób zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej.
2. 
Numer ewidencyjny jest nadawany przez podmiot uprawniony do poświadczania pozbawienia cech użytkowych zgodnie z ewidencją świadectw prowadzoną przez ten podmiot.
3. 
Podmioty posiadające koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania danego rodzaju innej broni lub wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym potwierdzają na piśmie fakt przyjęcia innej broni lub wyrobów do pozbawienia cech użytkowych.
§  4. 
1. 
Podmioty odpowiedzialne za poświadczenie pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobów realizują procedurę weryfikacji i poświadczenia pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobów w terminie 30 dni od dnia przyjęcia innej broni lub wyrobów do weryfikacji.
2. 
W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobów ze specyfikacjami technicznymi podmioty, o których mowa w ust. 1, nanoszą w sposób trwały oznakowanie pozbawienia innej broni lub wyrobów cech użytkowych.
3. 
Oznaczenie zawiera znak pozbawienia cech użytkowych, państwo, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych (oficjalny kod międzynarodowy), symbol podmiotu poświadczającego pozbawienie innej broni i wyrobów cech użytkowych oraz rok, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych. Oznaczenie powinno być wykonane zgodnie ze specyfikacją oznakowania określoną w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego.
4. 
Pełny znak umieszcza się jedynie na szkielecie broni palnej, natomiast znak pozbawienia cech użytkowych i państwo, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych, umieszcza się na wszystkich pozostałych istotnych komponentach.
5. 
Wielkość czcionki użytej do oznakowania wynosi co najmniej 10 mm. Użycie mniejszej czcionki jest możliwe do oznakowania istotnych części innej broni lub wyrobu pozbawionych cech użytkowych zbyt małych na umieszczenie oznakowania w pełnej wielkości.
6. 
Miejsca i technika naniesienia oznakowania, wskazane w specyfikacji technicznej, zależą od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonana znakowana część innej broni lub wyrobu.
7. 
Podmioty, które zakończyły procedurę weryfikacji i potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobu, przekazują podmiotowi, który zgłosił tę broń lub wyroby w celu przeprowadzenia weryfikacji, świadectwo pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobów. Wzory świadectw pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobów są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.
8. 
Podmioty odpowiedzialne za poświadczenie pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobu prowadzą ewidencję wydanych świadectw.
§  5. 
1. 
Ewidencja innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych jest prowadzona przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 3.
2. 
Ewidencja zawiera następujące informacje:
1)
numer ewidencyjny innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych,
2)
rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne oznaczenie identyfikacyjne innej broni i wyrobów,
3)
nazwę, numer identyfikacji podatkowej i adres jednostki wykonującej czynności związane z pozbawieniem cech użytkowych,
4)
nazwę, numer identyfikacji podatkowej i adres zlecającego pozbawienie cech użytkowych,
5)
datę poświadczenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów i naniesienia wymaganych oznaczeń

- jeżeli te informacje występują dla danego wyrobu lub innej broni.

§  6. 
1. 
W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni lub wyrobu przedstawionych do oceny podmioty odpowiedzialne za poświadczenie pozbawienia cech użytkowych, które dokonały weryfikacji zgodności pozbawienia innej broni lub wyrobu cech użytkowych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, zawiadamiają o tym podmiot, który zgłosił tę broń lub te wyroby w celu przeprowadzenia weryfikacji.
2. 
Zawiadomienie zawiera uzasadnienie, w którym wskazuje się zakres dodatkowych prac niezbędnych do wykonania, aby dany egzemplarz innej broni lub wyrobu został uznany za pozbawiony cech użytkowych.
3. 
Na podstawie zawiadomienia wskazanego w ust. 2 podmiot, który zgłosił inną broń lub wyroby w celu pozbawienia cech użytkowych, przeprowadza wymagane czynności korygujące i przedstawia dany egzemplarz innej broni lub wyrobu do ponownej weryfikacji przez podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów.
§  7. 
Opłata za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłata za poświadczenie pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504).
§  8. 
1. 
Podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz posiadające uprawnienia do pozbawiania cech użytkowych innej broni lub wyrobów tworzą odrębne zespoły w celu zapewnienia przejrzystości przy podziale zarówno zadań, jak i osób je wykonujących.
§  9. 
Podmioty uprawnione do poświadczania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów dokonują pozbawiania cech użytkowych innej broni i wyrobów zgodnie ze specyfikacją techniczną i wyłącznie w zakresie uprawnień określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  10. 
Podmioty uprawnione do weryfikacji pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów dokonują weryfikacji zgodności wykonanych czynności pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów ze specyfikacją techniczną i wyłącznie w zakresie uprawnień określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ŚWIADECTWA DLA INNEJ BRONI POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH

ŚWIADECTWO POZBAWIENIA CECH UŻYTKOWYCH BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ŚWIADECTWA DLA WYROBÓW POZBAWIONYCH CECH UŻYTKOWYCH

ŚWIADECTWO POZBAWIENIA CECH UŻYTKOWYCH WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODMIOTY UPRAWNIONE DO POŚWIADCZENIA POZBAWIENIA CECH UŻYTKOWYCH INNEJ BRONI I WYROBÓW ORAZ ZATWIERDZENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Lp. Podmiot uprawniony Symbol podmiotu Zakres uprawnień
1 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie IPO wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierające materiały wybuchowe oraz środki toksyczne i ich prekursory, a także związana z tym technologia
2 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie IMP broń inna niż strzelecka broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
3 Wojskowy Instytut Techniczny

Uzbrojenia w Zielonce

WITU broń inna niż strzelecka broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
4 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie ITWL broń inna niż strzelecka broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
5 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku WITPIS wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki pancernej i samochodowej, wraz z uzbrojeniem pokładowym stanowiącym integralną część pojazdu bojowego
6 Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu WIŁ wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki i sprzętu elektronicznego
7 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie WICHR wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie środków toksycznych i ich prekursorów, środków radioaktywnych, indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami, środków zapalających oraz środków do maskowania aerodyspersyjnego
8 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu WITI broń inna niż strzelecka broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
9 Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne Policji

CLKP broń inna niż strzelecka broń palna i wyroby o przeznaczeniu policyjnym stanowiące wyposażenie Policji
10 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW broń inna niż strzelecka broń palna i wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowiące wyposażenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
11 Służba Kontrwywiadu Wojskowego SKW wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych
12 Instytut Technologii

Bezpieczeństwa "MORATEX"

MORATEX wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie wyrobów tekstylnych, wyrobów balistycznych i ochronnych
1 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/835/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1468), które zgodnie z art. 170 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i 275) utraciło moc z dniem 1 lutego 2021 r.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.911

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Pozbawianie cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 12/05/2022