Specjalny obszar ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040 2 ), obejmujący obszar 115,08 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS KOŁO TWORKOWA (PLH240040)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 3
X Y
1 2 3
1 239884,82 446778,12
2 239862,88 446813,70
3 239871,91 446838,84
4 239794,21 446858,36
5 239787,32 446836,06
6 239776,68 446839,12
7 239734,11 446854,76
8 239719,80 446860,02
9 239628,35 446893,62
10 239648,99 446955,85
11 239622,55 446949,41
12 239601,91 446940,70
13 239534,19 446946,50
14 239523,87 446951,02
15 239483,89 446965,21
16 239451,64 446989,39
17 239416,82 447062,91
18 239470,67 447083,55
19 239461,64 447115,15
20 239457,45 447146,43
21 239465,83 447262,84
22 239481,63 447331,52
23 239485,61 447333,06
24 239511,62 447343,13
25 239406,82 447522,74
26 239339,75 447592,39
27 239268,15 447669,14
28 239198,19 447763,62
29 239197,67 447764,49
30 239165,94 447817,15
31 239148,21 447860,36
32 239129,52 447918,42
33 239105,32 447993,53
34 239077,91 448072,22
35 239008,26 448141,22
36 238926,99 448192,96
37 238829,62 448256,02
38 238799,63 448246,34
39 238782,54 448218,29
40 238634,20 448089,31
41 238637,80 448068,43
42 238653,55 447977,09
43 238663,23 447947,10
44 238712,18 447873,83
45 238713,21 447872,29
46 238777,05 447838,75
47 238817,04 447821,66
48 238957,28 447778,12
49 238959,84 447689,56
50 238962,28 447552,11
51 238962,47 447541,12
52 238953,01 447542,12
53 238935,06 447544,02
54 238862,18 447515,32
55 238798,66 447496,62
56 238742,23 447492,11
57 238701,28 447486,95
58 238658,07 447479,53
59 238617,76 447469,54
60 238583,29 447489,90
61 238585,56 447519,50
62 238581,01 447519,50
63 238571,90 447499,01
64 238480,81 447264,45
65 238398,83 447041,28
66 238517,25 447009,40
67 238767,74 446936,53
68 238767,74 446893,26
69 238774,57 446865,94
70 238801,90 446843,16
71 238821,56 446844,72
72 238836,39 446842,67
73 238851,55 446823,65
74 238879,60 446804,62
75 238935,38 446773,02
76 238959,89 446765,28
77 239029,69 446724,91
78 239060,82 446706,91
79 239142,73 446627,27
80 239219,47 446588,25
81 239248,81 446583,09
82 239291,70 446586,31
83 239351,68 446587,60
84 239446,81 446573,42
85 239457,77 446575,67
86 239465,83 446571,48
87 239493,24 446574,71
88 239515,81 446553,10
89 239589,98 446539,88
90 239600,97 446542,14
91 239676,40 446557,62
92 239684,85 446547,61
93 239671,90 446512,73
94 239677,95 446510,50
95 239757,05 446548,54
96 239812,05 446575,06
97 239878,44 446607,00
98 239881,64 446602,44
99 239955,19 446563,78
100 239997,94 446553,20
101 240044,48 446550,15
102 240084,21 446557,92
103 240153,21 446575,01
104 240183,15 446569,59
105 240225,27 446540,81
106 240199,48 446582,79
107 240121,57 446619,20
108 240071,60 446669,71
109 240040,70 446656,57
110 240015,28 446663,06
111 239991,86 446661,90
112 239973,74 446679,95
113 239948,95 446687,03
114 239920,12 446722,55
115 239891,73 446743,38
116 239884,82 446778,12

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LAS KOŁO TWORKOWA (PLH240040)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS KOŁO TWORKOWA (PLH240040)

Lp. Kod 4 Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Catpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
3 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LAS KOŁO TWORKOWA (PLH240040)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita) osiadła
2 zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
4 Kody siedlisk są zgodne z rozporzrozporząądzeniemdzeniemMinistra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.908

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Las koło Tworkowa (PLH240040).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 12/05/2022