Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególna ochrona.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Na podstawie art. 617 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa i ich kategorie;
2)
tryb uznawania obiektów za szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz utraty przez nie takiego charakteru;
3)
czynności w zakresie przygotowywania szczególnej ochrony obiektów;
4)
zakres danych i wzór wniosku o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Rozdział  2

Rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa i ich kategorie

§  2. 
Rodzajami obiektów, które Rada Ministrów uznaje za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, są:
1)
obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności państwa;
2)
magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne; magazyny ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m3, w których są przechowywane zapasy interwencyjne; magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego; kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego, a także dyspozycje mocy, stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego;
3)
obiekty stanowiące siedzibę urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
4)
mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym;
5)
mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu obronnym;
6)
centrum zarządzania ruchem lotniczym oraz obiekty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, a także lotniska wyznaczone do startów i lądowań statków powietrznych w ruchu międzynarodowym, zgodnie z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655);
7)
porty morskie o znaczeniu obronnym;
8)
śródlądowe przeprawy wodne o znaczeniu obronnym;
9)
obiekty infrastruktury łączności, w tym obiekty operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeznaczone do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa lub obronności państwa;
10)
centralny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
11)
zapory wodne i inne urządzenia hydrotechniczne, których awaria może spowodować zatopienie terenów o powierzchni powyżej 500 km2 albo obszaru o mniejszej powierzchni, na którym znajdują się obiekty uznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
12)
obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu;
13)
obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego;
14)
obiekty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Mennicy Polskiej S.A.;
15)
obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały jądrowe oraz średnioaktywne lub wysokoaktywne odpady lub źródła promieniotwórcze;
16)
obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych;
17)
obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
18)
obiekty jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
19)
obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
20)
obiekty mające bezpośredni związek z wydobywaniem: gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego i kamiennego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, rud pierwiastków rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych, piasków formierskich i szklarskich oraz ziemi krzemionkowej;
21)
obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały stwarzające szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe;
22)
obiekty, w których prowadzi się działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, a także środków biologicznych, mikrobiologicznych, mikroorganizmów, toksyn i innych substancji wywołujących choroby u ludzi lub zwierząt - zlokalizowane w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców;
23)
elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni jądrowych, których produkcja energii jest przekazywana do wspólnej sieci elektroenergetycznej lub stacje elektroenergetyczne należące do operatorów systemów dystrybucyjnych;
24)
inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie w znacznych rozmiarach dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego, środowiska albo spowodować poważne straty materialne lub zakłócić funkcjonowanie państwa.
§  3. 
Obiekty, o których mowa w § 2:
1)
pkt 1-15, zalicza się do kategorii I;
2)
pkt 16-24, zalicza się do kategorii II.

Rozdział  3

Tryb uznawania obiektów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz utraty przez nie takiego charakteru

§  4. 
Na podstawie ustaleń Rady Ministrów w sprawie uznania obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, Minister Obrony Narodowej:
1)
dokonuje wpisu do wykazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, zwanego dalej "wykazem", o którym mowa w art. 615 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", nadając obiektowi numer identyfikacyjny;
2)
informuje wnioskodawcę, o którym mowa w art. 614 ustawy, o uznaniu obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.
§  5. 
1. 
W przypadku utraty przez obiekt szczególnego znaczenia dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, organ, o którym mowa w art. 614 ustawy, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o uznanie utraty charakteru szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa.
2. 
W przypadku uznania przez Radę Ministrów utraty charakteru szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa przez ten obiekt § 4 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
Wykaz zawiera w szczególności:
1)
numer identyfikacyjny obiektu;
2)
nazwę organu właściwego dla obiektu;
3)
nazwę obiektu;
4)
adres obiektu;
5)
kategorię i rodzaj obiektu;
6)
wskazanie protokołu ustaleń Rady Ministrów, o których mowa w § 4.
§  7. 
1. 
W przypadku zmiany nazwy lub adresu obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa właściwy organ, o którym mowa w art. 614 ustawy, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informację, która zawiera:
1)
numer identyfikacyjny obiektu;
2)
dotychczasową nazwę obiektu lub adres;
3)
nową nazwę obiektu lub adres.
2. 
W przypadku zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa lub obronności państwa organ dotychczas właściwy w spawach szczególnej ochrony obiektu przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz organowi, w którego właściwości będzie znajdował się ten obiekt, informację, która zawiera:
1)
numer identyfikacyjny obiektu;
2)
nazwę obiektu;
3)
adres obiektu;
4)
kategorię obiektu;
5)
nazwę organu, we właściwościach którego dotychczas znajdował się obiekt;
6)
nazwę organu, w którego właściwości będzie znajdował się obiekt;
7)
podstawę prawną zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu.
3. 
Organ, który przejął właściwość w sprawach szczególnej ochrony obiektu, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz organowi dotychczas właściwemu w sprawach szczególnej ochrony tego obiektu informację potwierdzającą to przejęcie, obejmującą adnotację o ewentualnej zmianie nazwy lub adresu obiektu.
4. 
Minister Obrony Narodowej na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, albo informacji, o której mowa w ust. 3, dokonuje aktualizacji wykazu.

Rozdział  4

Czynności w zakresie przygotowywania szczególnej ochrony obiektów

§  8. 
1. 
Organy, o których mowa w art. 614 ustawy, wykonując zadania w zakresie szczególnej ochrony obiektów:
1)
organizują szczególną ochronę obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w tym określają:
a)
zakres prac związanych z przygotowaniem tej ochrony,
b)
osoby odpowiedzialne za jej realizację,
c)
terminy wykonywania prac;
2)
formują jednostki przewidziane do militaryzacji w celu prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;
3)
po sformowaniu jednostek, o których mowa w pkt 2, mogą wystąpić odpowiednio do:
a)
Ministra Obrony Narodowej - z wnioskiem o wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów kategorii I,
b)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych - z wnioskiem o wsparcie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektów kategorii II

- wskazując na okoliczności uzasadniające konieczność ich zaangażowania;

4)
ujmują problematykę szczególnej ochrony obiektów, w stosunku do których wystąpiły z wnioskiem o uznanie za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, w dokumentach dotyczących przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
koordynują i nadzorują prace związane z przygotowaniem szczególnej ochrony obiektów oraz zapewniają warunki do realizacji tych prac;
6)
opracowują i aktualizują plany szczególnej ochrony obiektów, zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio w wytycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1;
7)
uzgadniają plany, o których mowa w pkt 6, odpowiednio z Ministrem Obrony Narodowej w przypadku obiektu kategorii I lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w przypadku obiektu kategorii II;
8)
realizują zadania związane z uzyskaniem limitów osobowych, środków finansowych oraz innych zasobów niezbędnych do prowadzenia szczególnej ochrony obiektów, a także dysponują przydzielonymi limitami i środkami przeznaczonymi na tę ochronę;
9)
zapewniają ciągłość i terminowość prowadzenia szczególnej ochrony obiektów.
2. 
Do zadań Ministra Obrony Narodowej, poza zadaniami określonymi w ust. 1, należy dodatkowo:
1)
opracowanie dla obiektów kategorii I wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony;
2)
wyrażanie zgody na wsparcie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w szczególnej ochronie obiektów kategorii I;
3)
informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianach dokonywanych w wykazie w zakresie dotyczącym obiektów kategorii II.
3. 
Do zadań ministra właściwego do spraw wewnętrznych, poza zadaniami określonymi w ust. 1, należy dodatkowo:
1)
opracowanie dla obiektów kategorii II wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony;
2)
wyrażanie zgody na wsparcie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w szczególnej ochronie obiektów kategorii II.

Rozdział  5

Zakres danych i wzór wniosku o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa

§  9. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 614 ustawy, zawiera:
1)
datę wystąpienia z wnioskiem;
2)
organ wnioskujący;
3)
nazwę obiektu;
4)
określenie organu, instytucji, formacji, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnych za przygotowanie szczególnej ochrony obiektu;
5)
adres obiektu;
6)
kategorię i rodzaj obiektu;
7)
uzasadnienie wniosku;
8)
podpis wnioskującego.
2. 
Wniosek może odnosić się do więcej niż jednego obiektu.
3. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Rozdział  6

Przepis przejściowy i końcowy

§  10. 
Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa wpisane do wykazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych, wpisuje się do wykazu.
§  11. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek1

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090, z 2017 r. poz. 42 oraz z 2019 r. poz. 250), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.880

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególna ochrona.
Data aktu: 21/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022