Realizacja przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek 1

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88 i 646) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów w sektorach rolnych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 4), zwanym dalej "rozporządzeniem 2022/467", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.
§  2. 
Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2022/467, zwanej dalej "pomocą", w tym przeprowadza kontrole dotyczące realizacji mechanizmu udzielania pomocy.
§  3. 
Prezes Agencji zgłasza Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 3 lit. b rozporządzenia 2022/467.
§  4. 
1. 
Pomoc przysługuje:
1)
organizacji producentów owoców i warzyw uznanej na podstawie art. 152 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", w odniesieniu do producenta jabłek będącego członkiem tej organizacji, który jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203 i 219), zwanej dalej "ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r.", oraz:
a)
posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawę jabłek, a powierzchnia działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r., na której prowadzi tę uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha,
b)
realizuje co najmniej jedno z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
2)
producentowi jabłek niebędącemu członkiem organizacji producentów, o której mowa w pkt 1, który jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. oraz:
a)
posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawę jabłek, a powierzchnia działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r., na której prowadzi tę uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha,
b)
realizuje co najmniej jedno z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
2. 
Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek o jakości odpowiadającej minimalnym wymaganiom dla klasy II określonym w normie handlowej dla jabłek, o której mowa w art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 543/2011", z wyjątkiem wymagań dotyczących prezentacji i oznakowania produktów.
§  5. 
1. 
Pomoc jest udzielana w odniesieniu do ilości jabłek sprzedanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, podmiotom, które zgłosiły zamiar ich przetworzenia Prezesowi Agencji.
2. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane przez podmiot, który zgłosił działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 630 oraz z 2022 r. poz. 24), prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.
3. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu dokonującego zgłoszenia;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot dokonujący zgłoszenia taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
wskazanie miejsca, w którym podmiot dokonujący zgłoszenia planuje dokonywać przetwarzania jabłek, w odniesieniu do których udziela się pomocy.
4. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oświadczenie podmiotu dokonującego tego zgłoszenia:
1)
zawierające zobowiązanie do:
a)
przetworzenia całej ilości zakupionych jabłek, w odniesieniu do których udziela się pomocy,
b)
prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej dostaw zakupionych jabłek, w odniesieniu do których udziela się pomocy, oraz ich przetworzenia,
c)
przekazywania Prezesowi Agencji harmonogramów dostaw jabłek, których realizację zaplanowano na kolejny tydzień,
d)
codziennego przekazywania Prezesowi Agencji informacji na temat ilości jabłek, które zostały dostarczone zgodnie z harmonogramami, o których mowa w lit. c,
e)
umożliwienia przeprowadzenia kontroli dotyczących realizacji mechanizmu udzielania pomocy, w tym umożliwienia przeprowadzenia w miejscu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, kontroli dostaw jabłek pochodzących od podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1;
2)
o prowadzeniu działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw.
5. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji, w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
6. 
W terminie 4 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezes Agencji umieszcza na stronie internetowej Agencji:
1)
listę podmiotów, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 1-5, zwanych dalej "przetwórcami", zawierającą informacje określone w ust. 3 pkt 1 i 3;
2)
adres poczty elektronicznej, na który należy przekazywać harmonogramy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, oraz informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d.
7. 
Harmonogramy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, oraz informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, przekazuje się w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji.
8. 
Harmonogramy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, przekazuje się do godz. 12.00 ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego tydzień, którego dotyczą te harmonogramy.
9. 
Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, przekazuje się do godz. 8.00 następnego dnia roboczego po dniu realizacji dostaw jabłek, których dotyczą te informacje.
§  6. 
Maksymalna ilość jabłek, w odniesieniu do których może zostać udzielona pomoc, wynosi 200 000 ton.
§  7. 
1. 
Potwierdzeniem realizacji dostawy jabłek do przetwórcy jest dokument sporządzony przez przetwórcę na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji potwierdzający odbiór jabłek, zawierający co najmniej informacje:
1)
identyfikujące przetwórcę:
a)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy,
b)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przetwórca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
dotyczące jabłek będących przedmiotem danej dostawy:
a)
masę netto jabłek spełniających wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2,
b)
datę dostarczenia i odbioru dostawy,
c)
miejsce dostarczenia dostawy,
d)
numer partii dostarczonych jabłek w ramach dostawy;
3)
identyfikujące podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1, dostarczający dostawę:
a)
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
b)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot ten taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
2. 
W przypadku dostawy realizowanej przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, potwierdzenie zawiera dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczące producentów jabłek, od których pochodzą jabłka objęte daną dostawą.
3. 
Dostawa jabłek realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, obejmująca jabłka pochodzące od więcej niż jednego producenta jabłek jest realizowana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie ilości jabłek pochodzących od poszczególnych producentów jabłek, w tym ilości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.
§  8. 
1. 
Pomoc jest udzielana na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
2. 
Wniosek o udzielenie pomocy składa się w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
3. 
Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.;
3)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile podmiot ten taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
numer rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o pomoc, na który ma zostać dokonana płatność z tytułu pomocy;
5)
informacje o ilości jabłek, które zostały dostarczone do przetwórcy i spełniają wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2;
6)
oznaczenie działek ewidencyjnych, na których była prowadzona uprawa jabłek objętych wnioskiem;
7)
inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy niebędące danymi osobowymi.
4. 
Do wniosku o udzielenie pomocy dołącza się:
1)
kopie dokumentów potwierdzających realizację co najmniej jednego z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
2)
dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1;
3)
świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw potwierdzające zgodność jabłek objętych wnioskiem z wymaganiami, o których mowa w § 4 ust. 2;
4)
kopie faktur potwierdzających dokonanie przez przetwórców zakupu jabłek, o których mowa w ust. 3 pkt 5.
5. 
Wniosek o udzielenie pomocy składany przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawiera również informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, 5 i 6, dotyczące każdego producenta jabłek, od którego pochodziły jabłka objęte tym wnioskiem.
6. 
Do wniosku o udzielenie pomocy składanego przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dołącza się również oświadczenie tego podmiotu zawierające zobowiązanie do przekazania pomocy w całości producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte pomocą.
7. 
W przypadku wniosku o udzielenie pomocy składanego przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczą każdego producenta jabłek, od którego pochodziły jabłka objęte tym wnioskiem.
8. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji.
9. 
Prezes Agencji ogłasza na stronie internetowej Agencji informację o wykorzystaniu w wysokości co najmniej 90% ilości jabłek, o której mowa w § 6, przy czym poziom wykorzystania jest ustalany na podstawie informacji, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 lit. d.
10. 
Prezes Agencji ogłasza informację o dacie zakończenia realizacji dostaw jabłek, które będą mogły zostać objęte pomocą.
§  9. 
1. 
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn ilości jabłek kwalifikujących się do pomocy wyrażonej w kg oraz stawki pomocy wynoszącej 0,30 zł.
2. 
Ilość jabłek kwalifikujących się do pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może być większa od iloczynu plonu jabłek wyrażonego w kg na ha, uzyskanego z uprawy, z której pochodzą, oraz powierzchni tej uprawy wyrażonej w ha, przy czym jeżeli plon ten jest większy niż 10 000 kg na ha, uznaje się, że ilość ta równa jest iloczynowi 10 000 kg oraz powierzchni tej uprawy wyrażonej w ha.
3. 
W decyzji o udzieleniu pomocy podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, określa się podział kwoty pomocy na poszczególnych producentów jabłek, od których pochodzą jabłka objęte pomocą.
§  10. 
Środki z tytułu pomocy Agencja wypłaca w terminie określonym w art. 1 ust. 5 rozporządzenia 2022/467.
§  11. 
1. 
Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, któremu została udzielona pomoc, przekazuje ją w całości producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte pomocą, w terminie 14 dni od dnia jej wypłaty.
2. 
W przypadku:
1)
przekazania pomocy producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte pomocą, po terminie, o którym mowa w ust. 1, lecz przed upływem 21 dni od dnia jej wypłaty, podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zwraca Agencji 50% uzyskanej pomocy;
2)
nieprzekazania pomocy producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte pomocą, albo przekazania jej po upływie 21 dni od dnia jej wypłaty, podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zwraca Agencji 100% uzyskanej pomocy.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 1 PKT 1 LIT. B ORAZ PKT 2 LIT. B ROZPORZĄDZENIA

1.
Stosowanie zasad integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).
2.
Prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324).
3.
Wdrażanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na

podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.).

4.
Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w przypadku gospodarstw rolnych powyżej 10 ha gruntów ornych (zazielenienie - obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).
5.
Realizacja premiowych działań środowiskowych w ramach wybranych działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1)
Premie dla młodych rolników wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, z późn. zm.);
2)
Restrukturyzacja małych gospodarstw wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096, z późn. zm.);
3)
Modernizacja gospodarstw rolnych wdrażanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101).
6.
Wdrażanie co najmniej jednego z działań na rzecz ochrony środowiska zawartego w programach operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw realizowanych w gospodarstwach członków tych organizacji, w oparciu o warunki określone w ramach krajowych na rzecz działań w zakresie ochrony środowiska dla programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw, opracowanych na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618).
7.
Uczestnictwo w nieurzędowym systemie zapewnienia jakości GLOBALG.A.P. w zakresie standardu dla owoców i warzyw - weryfikacja na podstawie kopii certyfikatu potwierdzonej przez jednostki certyfikujące.
8.
Korzystanie z odnawialnych źródeł energii - weryfikacja na podstawie umowy o przyłączenie instalacji odnawialnego źródła energii do sieci, o której mowa w art. 7 ust. 1, albo zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.).
9.
Retencjonowanie wody - weryfikacja na podstawie zaświadczenia organu właściwego w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9, albo posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 389 pkt 6 - ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.).
10.
Stosowanie opryskiwaczy recyrkulacyjnych - weryfikacja na podstawie dokumentów potwierdzających zakup opryskiwacza i kontroli na miejscu.
11.
Stosowanie okrywy roślinnej w międzyrzędziach drzew upraw sadowniczych - weryfikacja na podstawie wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kontroli na miejscu.
1 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 4).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.879

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Realizacja przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek.
Data aktu: 22/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 25/04/2022