Sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów, wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast), zwanych dalej "organami administracji publicznej", oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe.
2. 
Wykonywanie zadań obronnych polega na:
1)
tworzeniu warunków organizacyjnych planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
koordynowaniu planowania i realizacji zadań obronnych;
3)
współdziałaniu organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
4)
współdziałaniu organów administracji publicznej z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
5)
współdziałaniu organów administracji publicznej z podmiotami leczniczymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych w obszarze zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
6)
zapewnianiu warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
§  2. 
W wykonywaniu zadań obronnych organy administracji publicznej, przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych oraz władze organizacji pozarządowych uwzględniają potrzeby obronne państwa, obejmujące w szczególności:
1)
utrzymywanie, przebudowę i modernizację systemu obronnego państwa, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przygotowanie podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
3)
przygotowanie do niezakłóconego funkcjonowania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych oraz wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
4)
przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny.
§  3. 
1. 
Tworzenie warunków organizacyjnych planowania i realizacji zadań obronnych, uwzględniając rodzaj zadań, a także możliwości ich wykonawców, polega na zapewnieniu:
1)
efektywności, ciągłości i terminowości działania w organach administracji publicznej, u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych, a także w organizacjach pozarządowych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
2)
realności wykonywania zadań obronnych, w tym ich uruchamianiu oraz rozwijaniu struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłości działania organów i ich struktur wykonawczych;
3)
wykonywania zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
4)
funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochronę gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;
5)
podziału zgodnie z właściwościami zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
2. 
Tworzenie warunków organizacyjnych do planowania i realizacji zadań obronnych realizuje się przez:
1)
przygotowanie niezbędnych struktur organizacyjnych;
2)
właściwe prowadzenie polityki kadrowej;
3)
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury;
4)
zapewnienie systemów teleinformatycznych.
§  4. 
1. 
Koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych polega na synchronizacji działań podejmowanych przez:
1)
Prezesa Rady Ministrów lub upoważnionego przez niego ministra - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów;
2)
ministrów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych;
3)
wojewodów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w województwie przez:
a)
kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych,
b)
przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi,
c)
starostów i prezydentów miast na prawach powiatów,
d)
przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,
e)
władze organizacji pozarządowych;
4)
starostów i prezydentów miast na prawach powiatów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych przez:
a)
kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych,
b)
podmioty, dla których są organami założycielskimi,
c)
wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast),
d)
władze organizacji pozarządowych.
2. 
Synchronizację, o której mowa w ust. 1, realizuje się przez:
1)
podział zadań obronnych, a także ustalanie organu koordynującego i organów współdziałających w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich właściwości i możliwości wykonawczych;
2)
określanie procedur wykonywania zadań obronnych;
3)
uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
4)
bilansowanie potrzeb niezbędnych do wykonania zadań obronnych, w szczególności uwzględniając ich skutki ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe;
5)
inicjowanie współdziałania przy wykonywaniu zadań obronnych;
6)
określanie priorytetów wykonywania zadań obronnych;
7)
prowadzenie działalności kontrolnej i sprawozdawczej określonej w odrębnych przepisach.
§  5. 
Współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji zadań obronnych polega na zapewnieniu optymalnych warunków ich wykonywania i obejmuje:
1)
wymianę doświadczeń i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
uzgadnianie działań dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych na tym samym poziomie decyzyjnym;
3)
inicjowanie i podejmowanie współpracy międzydziałowej lub regionalnej;
4)
integrowanie wysiłków i współpracę w zakresie wykorzystania bazy materiałowej, usługowej i szkoleniowej oraz potencjału medycznego;
5)
udostępnianie danych niezbędnych do określenia możliwości zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
§  6. 
Współdziałanie organów administracji publicznej z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych obejmuje w szczególności:
1)
wymianę informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
uzgadnianie działań dotyczących realizacji potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
3)
koordynację w zakresie realizacji zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
§  7. 
Zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych obejmuje:
1)
przygotowanie łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanów gotowości obronnej państwa, odpowiednio w ramach działu administracji rządowej, w województwie, powiecie i gminie;
2)
pozyskiwanie, przechowywanie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
3)
tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania, w tym także ludności cywilnej;
4)
ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji;
5)
ustalanie narzędzi i procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. poz. 152), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.875

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony.
Data aktu: 21/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022