Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231 i 2252 oraz z 2018 r. poz. 1062) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Organ nie wymaga dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile orzeczenia zgromadzone w aktach ewidencyjnych są ważne w zakresie kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się osoba.";

2)
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a

Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego

§ 8a. 1. Osoba ubiegająca się o wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209), oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, składa do starosty następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy;

2) kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

5) kopię wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku, gdy osoba posiada wydane do dnia 10 września 2008 r. prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub wydane do dnia 10 września 2009 r. prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E; dokumentu nie składa się, jeżeli znajduje się on w aktach kierowcy;

6) kopię karty kwalifikacji kierowcy albo prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:

a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;

7) fotografię, której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;

8) kopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli jest wymagane;

9) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.

2. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, starosta występuje do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które wydało kartę kwalifikacji kierowcy albo prawo jazdy, o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu oraz uzyskanych kwalifikacji niezbędnych do potwierdzenia tego warunku.

3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje profil kierowcy zawodowego w systemie teleinformatycznym.

4. Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.

§ 8b. 1. W celu wygenerowania profilu kierowcy zawodowego należy:

1) zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, odnotowując na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:

a) poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,

b) spełnienia wymagań niezbędnych do rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego,

c) zgodności danych z danymi ujętymi w centralnej ewidencji kierowców, w aktach ewidencyjnych kierowców zawodowych i w aktach ewidencyjnych kierowców;

2) w przypadku braków w dokumentacji wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:

1) wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;

2) wygenerować profil kierowcy zawodowego.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów załączonych do wniosku odmawia się wydania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji albo szkolenia okresowego.

§ 8c. Informację o wygenerowaniu profilu kierowcy zawodowego wraz z podaniem jego unikalnego numeru identyfikującego profil kierowcy zawodowego przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy, uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

§ 8d. W przypadku gdy osoba, której dotyczy profil kierowcy zawodowego, wystąpiła do organu z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie zablokowanego przez ośrodek szkolenia profilu kierowcy zawodowego, organ zwalnia profil, informując o tym fakcie osobę wnioskującą oraz ośrodek szkolenia.

§ 8e. Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii, której będzie dotyczyć szkolenie, we wniosku o wydanie prawa jazdy składanym w trybie § 8a występuje także o wydanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Osobie tej generuje się profil kierowcy zawodowego oraz profil kandydata na kierowcę.";

3)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pkt 9:
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania, ",

––
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;",

w pkt 10:
––
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - jeżeli osoba była obowiązana odbyć takie badania, ",

––
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy - jeżeli osoba była obowiązana ukończyć taki kurs;",

uchyla się pkt 11,
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osoby ubiegającej się o wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu odpowiednio:

a) od ośrodka egzaminowania albo od okręgowej komisji egzaminacyjnej - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej zamieszczonej w profilu kierowcy zawodowego,

b) od ośrodka szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego zamieszczonej w profilu kierowcy zawodowego,

c) od osoby:

– dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,

– fotografii, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

– kopii posiadanego prawa jazdy,

– kopii wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku gdy wpis w prawie jazdy ma być dokonany na podstawie karty kwalifikacji kierowcy wydanej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

d) oświadczenia kierowcy o zamiarze wykonywania przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub kategorii C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E, w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W celu dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, na podstawie karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, właściwy organ wydający prawo jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych w oryginale dokumentu.";

4)
w § 10:
a)
w ust. 1:
w pkt 2 w lit. d po wyrazach "profilu kandydata na kierowcę" dodaje się wyrazy "lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego",
w pkt 5:
––
w lit. b po wyrazach "profilu kandydata na kierowcę" dodaje się wyrazy "lub odpowiednio profilu kierowcy zawodowego",
––
w lit. c w tiret pierwszym po wyrazach "ośrodek egzaminowania" dodaje się wyrazy "lub odpowiednio okręgową komisję egzaminacyjną lub ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39b1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ",
b)
w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Datą ważności wpisu jest przypadająca najwcześniej data przeprowadzenia ponownych badań lekarskich lub psychologicznych w zakresie określonej kategorii prawa jazdy albo data ukończenia pierwszego albo następnego szkolenia okresowego.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dokonując wpisu, o którym mowa w ust. 4, w pozycji "data ważności uprawnienia" wpisuje się datę ważności uprawnienia w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy zgodną z datą ważności wpisu.",

d)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Organ, wydając polskie prawo jazdy na podstawie wymiany prawa jazdy zagranicznego, umieszcza w nim adnotację w postaci odpowiedniego kodu określającą państwo wystawcy prawa jazdy stanowiącego podstawę wymiany oraz numer wymienianego zagranicznego prawa jazdy. Kod umieszcza się przy każdej kategorii prawa jazdy wydanej na podstawie wymiany zagranicznego prawa jazdy bez podawania numeru zagranicznego prawa jazdy. Kod wraz z numerem zagranicznego prawa jazdy umieszcza się w części wspólnej pola nr 12 pod wszystkimi kategoriami prawa jazdy.";

5)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Wydane przez inne państwo niż Rzeczpospolita Polska prawo jazdy, w którego zakresie został ustanowiony zakaz w przypadku osoby posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o zakazie, przechowuje się w teczce akt ewidencyjnych osób bez uprawnień, jeżeli nie zostało wymienione na polskie prawo jazdy;

2) wydaje się osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oraz odpowiednio po spełnieniu wymagań określonych w przepisach art. 98a ust. 1 i ust. 4-7 ustawy.";

6)
po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

"§ 14b. 1. Wydając decyzję, o której mowa w art. 102 ust. 1 lub ust. 1d, lub w art. 103 ust. 1 ustawy, organ nie żąda zwrotu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami lub pozwolenia. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, ust. 1d lub art. 103 ust. 1 ustawy, organ wprowadza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami do centralnej ewidencji kierowców.

2. Organ wydający prawo jazdy, wprowadzając za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o zatrzymaniu prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców w przypadku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie informacji przekazanej przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z ujawnieniem wykroczenia na podstawie kontroli, o której mowa w art. 129g ust. 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), jako datę zatrzymania prawa jazdy wprowadza datę doręczenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wydanej na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy.";

7)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uzasadnieniu decyzji organ wskazuje w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami. W przypadku gdy sąd nakazał zwrot dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, a w aktach sprawy stwierdzono brak tego dokumentu, w uzasadnieniu decyzji nie wskazuje się daty rozpoczęcia i zakończenia biegu okresu zakazu kierowania pojazdami.";

8)
w § 20 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) data ważności:

a) w przypadku druku, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 1, data późniejsza o rok od daty określonej w pkt 2, a jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej - data ważności kategorii ważnej najkrócej,

b) w przypadku druku, o którym mowa w § 19 ust. 3 pkt 2, data późniejsza o 3 lata od daty określonej w pkt 2, a jeżeli ważność określonej kategorii prawa jazdy upływa wcześniej - data ważności kategorii ważnej najkrócej, ";

9)
w § 23:
a)
w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Osoba składająca wniosek elektroniczny przed wydaniem prawa jazdy dostarcza osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe do organu, do którego złożyła wniosek:",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny, na jej wniosek, przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Dopuszcza się także doręczenie prawa jazdy osobie składającej wniosek w jej miejscu zamieszkania lub miejscu pracy - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.";

10)
w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy data ważności uprawnienia została zmieniona w związku z przedłożeniem nowego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.".

§  2. 
Do praw jazdy oraz pozwoleń, wydanych osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przechowywanych w aktach ewidencyjnych na podstawie przepisów § 14 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. 
1. 
Przechowywane w aktach ewidencyjnych na podstawie przepisów § 14 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym zagraniczne prawo jazdy należące do osoby nieposiadającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje się niezwłocznie do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane, wraz z informacją o przyczynach zatrzymania prawa jazdy.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dokumentów osób, o których mowa w § 9 ust. 7 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  4. 
W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego, wydanie prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej albo szkolenia okresowego następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz wydanego przez ośrodek szkolenia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu albo kursie.
§  5. 
1. 
W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji, wydanie prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej następuje na podstawie wniosku o wydanie prawa jazdy oraz dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem i art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz wydanego przez ośrodek szkolenia zaświadczenia potwierdzającego zakończenie kursu kwalifikacyjnego.
2. 
Przed wydaniem osobie, o której mowa w ust. 1, profilu kierowcy zawodowego, starosta uzupełnia ten profil w zakresie informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym zakończenie kursu kwalifikacyjnego.
§  6. 
W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny albo szkolenie okresowe i uzyskały świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ich ukończenie, wpisu w prawie jazdy potwierdzającego odbycie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej albo szkolenia okresowego dokonuje się na dotychczasowych zasadach.
§  7. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku osób ubiegających się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polskie prawo jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej albo szkolenia okresowego, ukończenie szkolenia okresowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można potwierdzić za pomocą świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostało wydane w postaci papierowej, o ile to szkolenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, pkt 3 lit. a tiret pierwsze, drugie i czwarte, pkt 4 lit. d i pkt 5-10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.874

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Data aktu: 15/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022, 07/05/2022