Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 i 830) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 oraz z 2021 r. poz. 2285) w załączniku do rozporządzenia w części "Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy" wprowadza się następujące zmiany:
1)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "143113 Kierownik salonu pielęgnacji urody" otrzymuje brzmienie:

"143913 Kierownik salonu pielęgnacji urody";

2)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "311217 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnychS" otrzymuje brzmienie:

"311217 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych";

3)
po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu "311221 Technik dekarstwaS" dodaje się symbole cyfrowe i nazwy zawodów w brzmieniu:

"311222 Technik montażu i automatyki stolarki budowlanejS

311223 Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczegoS";

4)
po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu "311607 Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi" dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu w brzmieniu:

"311608 Technik izolacji przemysłowychS";

5)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "311704 Technik hutnikS" otrzymuje brzmienie:

"311704 Technik hutnik";

6)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "311934 Technik budowy fortepianów i pianinS" otrzymuje brzmienie:

"311934 Technik budowy fortepianów i pianin";

7)
po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu "311946 Technik stylistaS" dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu w brzmieniu:

"311947 Technik przemysłu jachtowegoS";

8)
po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu "315105 Technik mechanik okrętowyS" dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu w brzmieniu:

"315106 Technik elektroautomatyk okrętowyS";

9)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "333906 Technik organizacji reklamyS" otrzymuje brzmienie:

"333906 Technik organizacji reklamy";

10)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "335104 Funkcjonariusz Służy Celno-Skarbowej" otrzymuje brzmienie:

"335104 Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej";

11)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "352120 Technik realizacji dźwiękuS" otrzymuje brzmienie:

"352120 Technik realizacji dźwięku";

12)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnieńS" otrzymuje brzmienie:

"352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień";

13)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "422103 Technik obsługi turystycznejS" otrzymuje brzmienie:

"422103 Technik obsługi turystycznej";

14)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "515203 Technik turystyki wiejskiejS" otrzymuje brzmienie:

"515203 Technik turystyki wiejskiej";

15)
po grupie "7113 Robotnicy obróbki kamienia" oraz usytuowanych w niej pozycjach "711301 KamieniarzS" oraz "711390 Pozostali robotnicy obróbki kamienia" dodaje się symbole cyfrowe i nazwy zawodów w brzmieniu:

"7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

711401 Betoniarz

711402 Betoniarz-zbrojarzS

711403 Palowniczy

711404 Zbrojarz

711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni";

16)
po symbolu cyfrowym i nazwie zawodu "711905 Monter ogrodzeń" dodaje się symbol cyfrowy i nazwę zawodu w brzmieniu:

"711906 Monter konstrukcji targowo-wystawienniczychS";

17)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "751109 WędzarzS" otrzymuje brzmienie:

"751109 Wędzarz";

18)
symbol cyfrowy i nazwa zawodu "932908 Pracownik parku rozrywki" otrzymuje brzmienie:

"962908 Pracownik parku rozrywki".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 10, 15 oraz 18, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.853

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Data aktu: 15/04/2022
Data ogłoszenia: 20/04/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2023, 01/01/2022