Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie innowacyjności w ramach realizacji programów, projektów i przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich;
2)
identyfikacja problemów i ryzyk dla innowacyjności w ramach realizacji programów, projektów i przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1;
3)
podejmowanie działań mających na celu promowanie innowacyjności;
4)
rozwijanie współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie upowszechniania innowacyjności.
§  3. 
1. 
Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie Pełnomocnikowi informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, oraz, na wniosek Pełnomocnika, do udzielenia mu wsparcia merytorycznego w zakresie ich właściwości.
2. 
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa w § 2.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych mu zadań, o których mowa w § 2.
§  5. 
1. 
Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych urzędów państwowych o delegowanie pracowników, za ich zgodą, do pracy w zespołach, o których mowa w ust. 1.
§  6. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§  7. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 34, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.829

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich
Data aktu: 14/04/2022
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 14/04/2022