Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:
1)
bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "strażakiem ratownikiem OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
2)
bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "kandydatem na strażaka ratownika OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
§  2. 
1. 
Okresowe badania lekarskie strażaka ratownika OSP przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "podmiotem kierującym na badania". Lekarz może wyznaczyć wcześniejszą datę następnych badań lekarskich, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i monitorowania stanu zdrowia strażaka ratownika OSP.
2. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane strażakowi ratownikowi OSP nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem kolejnych badań.
3. 
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres miejsca zamieszkania), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
nazwę i adres ochotniczej straży pożarnej;
3)
funkcję pełnioną w ochotniczej straży pożarnej;
4)
informacje o specyfice działań ratowniczych, w tym informacje o występowaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
§  3. 
1. 
Badanie lekarskie kandydata na strażaka ratownika OSP przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez podmiot kierujący na badania.
2. 
Kandydat na strażaka ratownika OSP posiadający skierowanie na badanie lekarskie zgłasza się na badanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego skierowania. Skierowanie zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.
§  4. 
1. 
W ramach przeprowadzanych badań lekarskich, o których mowa w § 1, lekarz przeprowadzający badanie lekarskie może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, w zależności od wskazań, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne oraz badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia strażaka ratownika OSP albo kandydata na strażaka ratownika OSP.
2. 
Zakres oraz częstotliwość badań, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Badanie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
4. 
Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych albo o przeciwwskazaniach do udziału w tych działaniach, albo stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, albo o przeciwwskazaniach do udziału w tym szkoleniu.
§  5. 
1. 
Strażak ratownik OSP, kandydat na strażaka ratownika OSP lub podmiot kierujący na badanie, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia może za pośrednictwem lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do:
1)
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania lekarskie, o których mowa w § 1, albo
2)
instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy albo Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni - w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
2. 
Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszony wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje go niezwłocznie, wraz z dokumentacją badań, do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Ponowne badanie przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Orzeczenie wydane w wyniku przeprowadzonego ponownego badania jest ostateczne.
§  6. 
1. 
Do skierowania wydanego przez podmiot kierujący na badania, wniosku o przeprowadzenie ponownego badania oraz orzeczenia lekarskiego wydanych lub złożonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. poz. 1627) stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. 
Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ OKRESOWYCH BADAŃ LEKARSKICH STRAŻAKA RATOWNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATA NA STRAŻAKA RATOWNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp. Rodzaj badania Zakres badania Częstotliwość
1 lekarskie Badanie lekarskie ze szczególną oceną:

1) układu krążenia;

2) układu oddechowego;

3) układu nerwowego;

4) narządu równowagi;

5) skóry;

6) słuchu (badanie akumetryczne);

7) narządu wzroku - w badaniu ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru).

do 50. r.ż. co 2-3 lata, powyżej 50. r.ż.

co 1-2 lata

2 dodatkowe 1) elektrokardiografia;

2) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;

3) spirometria;

4) morfologia krwi z rozmazem;

5) oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) aminotransferaza asparaginianowa;

8) aminotransferaza alaninowa;

9) gamma-glutamylotranspeptydaza;

10) stężenie bilirubiny;

11) lipidogram.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. poz. 1627), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.828

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 15/04/2022