Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej, zwanego dalej "przełożonym".",

b)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych raportów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol, szkoły policyjnej sporządza i przesyła do WSPol, w terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następujące dane:";

2)
w § 15 po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu:

"1d) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - naczelnik wydziału;";

3)
w § 16 po pkt 1c dodaje się pkt 1d w brzmieniu:

"1d) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - naczelnik wydziału;";

4)
w § 17 w ust. 1 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.820

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.
Data aktu: 11/04/2022
Data ogłoszenia: 13/04/2022
Data wejścia w życie: 14/04/2022