Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości".

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości"

Na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2, oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia na podstawie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości", ustanowionego uchwałą nr 63/2022 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r., zwanego dalej "Programem";
2)
tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2, w tym tryb oceny wniosku o udział w Programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, a także zakres informacji zawartych w tych wnioskach;
3)
sposób realizacji Programu;
4)
szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania Programu;
5)
sposób monitorowania Programu.
2. 
Organy prowadzące, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  2. 
1. 
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie finansowe, w postaci środków finansowych, dla organu prowadzącego:
1)
szkołę, o której mowa w § 3 ust. 1;
2)
Ośrodek Rozwoju Edukacji będący publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
2. 
Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów oraz innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zwanych dalej "wyposażeniem", w tym w szczególności:
1)
sprzętu do pracy stanowiskowej,
2)
pomocy do prac ręcznych,
3)
narzędzi wykorzystujących elementy robotyki, wirtualnej rzeczywistości lub innych technologii komputerowych,
4)
artykułów gospodarstwa domowego,
5)
sprzętu służącego utrwalaniu, obróbce lub odtwarzaniu obrazu lub dźwięku,
6)
pomocy projektowych,
7)
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
8)
sprzętu służącego zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
9)
pomocy konstrukcyjnych lub modelarskich,
10)
przyrządów pomiarowych,
11)
sprzętu służącego przechowywaniu lub składowaniu innych przedmiotów,
12)
sprzętu elektronicznego lub elektrycznego

- wraz z akcesoriami.

3. 
Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być przeznaczone na sfinansowanie:
1)
tworzenia materiałów dydaktycznych kształtujących lub rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe dzieci i młodzieży lub rozwijających kompetencje kadry uczącej;
2)
działań informacyjnych związanych z wykorzystaniem wyposażenia;
3)
tworzenia, rozwijania i utrzymania narzędzi cyfrowych wspierających proces kształtowania lub rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży lub rozwijania kompetencji kadry uczącej;
4)
rozwijania bazy sprzętowej i infrastruktury służących realizacji działań kształtujących lub rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe dzieci i młodzieży lub rozwijających kompetencje kadry uczącej;
5)
organizacji szkoleń, warsztatów lub innych form kształtowania i rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży lub rozwijania kompetencji kadry uczącej;
6)
zwiększenia zakresu oddziaływania działań określonych w statucie Ośrodka Rozwoju Edukacji mających na celu kształtowanie lub rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży lub rozwijanie kompetencji kadry uczącej.
4. 
Działania, o których mowa w ust. 3, mogą obejmować swoim zasięgiem także szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim.
§  3. 
1. 
Organowi prowadzącemu:
1)
publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży,
2)
publiczną lub niepubliczną szkołę artystyczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
3)
publiczną szkołę podstawową w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655),
4)
szkołę polską, szkołę i zespół szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

- zwane dalej "szkołami", może być udzielone wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. 
Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, udziela się ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania prowadzącemu Ośrodek Rozwoju Edukacji będący publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
§  4. 
1. 
Wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, udziela się organowi prowadzącemu szkołę, odpowiednio:
1)
jednostce samorządu terytorialnego;
2)
osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego;
3)
osobie fizycznej;
4)
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5)
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
6)
Ministrowi Sprawiedliwości.
2. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, jedynie w odniesieniu do szkół, na które nie otrzymały wsparcia na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" (M.P. poz. 939).
§  5. 
1. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla organu prowadzącego szkołę dla każdej szkoły prowadzonej przez ten organ jest uzależniona od liczby uczniów:
1)
w przypadku szkoły, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981),
2)
w przypadku szkoły, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - wynikającej z arkusza organizacyjnego tej szkoły lub oświadczenia dyrektora lub kierownika tej szkoły

- według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. 
Maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wynosi odpowiednio:
1)
w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:
a)
30 000 zł - w szkole liczącej do 100 uczniów,
b)
60 000 zł - w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów,
c)
70 000 zł - w szkole liczącej od 201 do 234 uczniów;
2)
w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.
3. 
W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną maksymalną kwotę wsparcia, o której mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z ust. 2, odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.
4. 
Maksymalna łączna wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, wynosi 70 000 000 zł.
§  6. 
1. 
Z wnioskiem o udział w Programie, dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:
1)
dyrektor:
a)
szkoły, której organem prowadzącym są podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 - występuje do tego organu,
b)
szkoły, której organem prowadzącym jest minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 6 - występuje do właściwego ministra,
c)
szkoły i zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2)
kierownik szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działającej w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. 
Wniosek o udział w Programie dotyczący wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej, a w przypadku szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działającej w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - nazwę tej szkoły, adres jej siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
2)
wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 5 ust. 1-3;
3)
informację, że wniosek jest składany po raz pierwszy, lub że stanowi on uzupełnienie lub korektę dokonaną na podstawie ust. 11;
4)
informację, że szkoła nie otrzymała wsparcia na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2;
5)
liczbę uczniów w szkole.
3. 
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składany przez organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiera:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej, a w przypadku szkoły polskiej, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, działającej w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - nazwę tej szkoły, adres jej siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
2)
wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 5 ust. 1-3 w odniesieniu do danej szkoły zgłaszanej do udziału w Programie;
3)
informację, że w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany po raz pierwszy, lub że stanowi on uzupełnienie lub korektę dokonaną na podstawie ust. 11;
4)
informację, że dana szkoła nie otrzymała wsparcia na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 ust. 2;
5)
liczbę uczniów w odniesieniu do danej szkoły.
4. 
Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, weryfikują wnioski o udział w Programie dotyczące wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji i tożsamości wnioskodawcy.
5. 
Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, występują do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
6. 
W przypadku wniosku o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składanego przez dyrektora i kierownika, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, wniosek ten stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dla tej szkoły lub tego zespołu szkół.
7. 
Oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokonuje odpowiednio wojewoda właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły.
8. 
W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 7, odpowiednio wojewoda lub właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, powołuje zespoły oceniające, zwane dalej "zespołami oceniającymi".
9. 
W skład zespołów oceniających wchodzi:
1)
w przypadku zespołów oceniających powołanych przez wojewodę:
a)
od trzech do siedmiu przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji,
b)
od dwóch do pięciu przedstawicieli wojewody;
2)
w przypadku zespołów oceniających powołanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:
a)
od trzech do siedmiu przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
b)
od dwóch do pięciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3)
w przypadku zespołów oceniających powołanych przez właściwych ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 6 - od trzech do siedmiu przedstawicieli tych ministrów.
10. 
Organy powołujące zespoły oceniające, o których mowa w ust. 9, zapewniają warunki do ich funkcjonowania, w szczególności umożliwiają organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
11. 
Jeżeli w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, odpowiednio dyrektor lub kierownik szkoły albo organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, może zostać wezwany do dokonania uzupełnienia lub korekty tego wniosku.
12. 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są oceniane na bieżąco w miarę ich wpływu.
13. 
Zespół oceniający przekazuje na bieżąco odpowiednio wojewodzie albo właściwemu ministrowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, informację o ocenionych wnioskach o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
14. 
Wojewoda oraz właściwi ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, na podstawie ocenionych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przekazują Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na ich rachunek bankowy.
15. 
Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 14, zatwierdza wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły i przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów i właściwych ministrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6.
16. 
Wojewodowie przekazują środki na rachunki bankowe organów prowadzących szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
17. 
Wojewodowie oraz właściwi ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, monitorują sposób i terminowość realizacji Programu.
18. 
Organ prowadzący może upoważnić dyrektora lub kierownika szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia.
§  7. 
Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być przeznaczone również na zwrot wydatków na zakup wyposażenia poniesionych od dnia złożenia wniosku o udział w Programie dotyczącego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
§  8. 
1. 
W celu ewaluacji Programu, organ prowadzący szkołę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, który otrzymał wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, składa do właściwego wojewody, za pośrednictwem strony internetowej Programu, informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminach określonych w harmonogramie Programu.
2. 
W celu ewaluacji Programu, odpowiednio dyrektor szkoły i kierownik, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, składa do ministra właściwego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, za pośrednictwem strony internetowej Programu, informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminach określonych w harmonogramie Programu.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, zawiera:
1)
kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do danej szkoły biorącej udział w Programie;
2)
wykaz zakupionego wyposażenia dla danej szkoły biorącej udział w Programie;
3)
informację o zakresie wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
4)
informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
§  9. 
1. 
Wojewoda i właściwy minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4-6, za pośrednictwem strony internetowej Programu, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów zbiorczą informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminach określonych w harmonogramie Programu.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, z podziałem na poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół biorących udział w Programie;
2)
wykaz wyposażenia zakupionego przez poszczególne organy prowadzące szkoły z wyszczególnieniem szkół biorących udział w Programie;
3)
ocenę zakresu wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;
4)
informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
§  10. 
1. 
Szkoły biorące udział w Programie i organy prowadzące te szkoły w zakresie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, biorą udział w działaniach informacyjnych związanych z otrzymanym wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.
2. 
Organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1:
1)
zapewniają instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
2)
zapewniają techniczne szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach Programu w zakresie jego obsługi;
3)
spełniają wytyczne podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu, w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach Programu.
3. 
Organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zapewniają podjęcie przez szkoły działań dotyczących wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach Programu polegających na:
1)
umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, z wykorzystaniem tego wyposażenia;
2)
wyznaczeniu przez dyrektora szkoły lub kierownika szkoły polskiej szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
3)
uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
4)
dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
5)
wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023 podczas średnio co najmniej trzech godzin zajęć w każdym tygodniu nauki, a w przypadku szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, co najmniej trzech godzin zajęć w każdym miesiącu nauki.
§  11. 
W celu monitorowania realizacji Programu, szkoły biorące udział w Programie i organy prowadzące te szkoły w zakresie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wypełniają, do dnia 31 sierpnia 2027 r., drogą elektroniczną ankiety, zawierające diagnozę stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego z wykorzystaniem wyposażenia.
§  12. 
Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 1-3, dopuszcza się możliwość ponownego składania wniosków o udział w Programie dotyczących wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, i wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Informacja o ponownym przyjmowaniu tych wniosków oraz terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Programu.
§  13. 
1. 
Z wnioskiem o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
ramowy opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3;
2)
cele i mierniki ich osiągnięcia w odniesieniu do danego działania, o którym mowa w § 2 ust. 3;
3)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ustaloną na podstawie zakresu i wagi eliminowanych lub ograniczanych przez dane działanie barier edukacyjnych, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3;
4)
jeżeli wniosek stanowi uzupełnienie lub korektę dokonaną na podstawie ust. 7 - informację w tym zakresie;
5)
nazwę wnioskodawcy, adres jego siedziby oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
3. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji może składać więcej niż jeden wniosek o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, o ile nie dotyczy on działań uwzględnionych w poprzednich wnioskach.
4. 
Jeżeli działanie objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy rozwijania bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zawiera we wniosku również szacowaną liczbę szkół oraz uczniów, w tym uczniów pobierających naukę w języku polskim, objętych tym działaniem.
5. 
Wniosek o udział w Programie dotyczący wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
6. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania weryfikuje wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji, tożsamości wnioskodawcy oraz ocenia ten wniosek w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
7. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wezwać dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji do uzupełnienia lub korekty złożonego wniosku.
8. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na podstawie ocenionego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów rekomendację co do wysokości wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na jego rachunek bankowy.
9. 
Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o której mowa w ust. 8, zatwierdza wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przyznanego ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz przekazuje środki na jego rachunek bankowy.
§  14. 
1. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, realizując działania, o których mowa w § 2 ust. 3, polegające na rozwijaniu bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, umożliwia tym szkołom zgłaszanie się do udziału w tych działaniach.
2. 
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest za pośrednictwem strony internetowej Programu i zawiera:
1)
nazwę tej szkoły, adres jej siedziby oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
2)
liczbę uczniów w szkole oraz liczbę uczniów pobierających naukę w języku polskim;
3)
informację, że wniosek jest składany po raz pierwszy, lub że stanowi on uzupełnienie lub korektę dokonane na podstawie ust. 4;
4)
zakres wnioskowanego wsparcia w ramach danego działania.
3. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji weryfikuje otrzymane zgłoszenia pod kątem prawidłowości ich wypełnienia, kompletności zawartych w nich informacji i tożsamości osoby wypełniającej zgłoszenie oraz dokonuje jego oceny pod kątem zgodności z wymogami danego działania.
4. 
Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, okaże się niekompletne lub błędnie wypełnione, osoba wypełniająca zgłoszenie może zostać wezwana do dokonania uzupełnienia lub korekty tego zgłoszenia.
§  15. 
1. 
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji składa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w terminie określonym w harmonogramie Programu.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
kwotę wykorzystanego wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wyszczególnieniem kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, które były objęte danym wnioskiem o udział w Programie dotyczącym tego wsparcia;
2)
stopień realizacji mierników, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2;
3)
informację o ewentualnych trudnościach przy realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 2 ust. 3, które były objęte danym wnioskiem o udział w Programie dotyczącym wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
3. 
W przypadku realizowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji działań na rzecz rozwijania bazy sprzętowej lub infrastruktury szkół funkcjonujących za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zawiera w informacji, o której mowa w ust. 1, także listę szkół, które skorzystały z danego działania, wraz z liczbą uczniów oraz liczbą uczniów pobierających naukę w języku polskim w każdej ze szkół.
§  16. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, w terminie określonym w harmonogramie, informację zbiorczą dotyczącą działań, o których mowa w § 2 ust. 3, realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.771

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Realizacja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży - "Laboratoria przyszłości".
Data aktu: 29/03/2022
Data ogłoszenia: 07/04/2022
Data wejścia w życie: 08/04/2022