Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy 2

Na podstawie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis;
2)
szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;
3)
opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
2)
systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 16a ustawy;
3)
ośrodku szkolenia - rozumie się przez to ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209);
4)
zagranicznej karcie kwalifikacji kierowcy - rozumie się przez to kartę kwalifikacji kierowcy wydaną przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
§  3. 
1. 
Organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy prowadzi:
1)
akta ewidencyjne zawodowych kierowców - dla osób posiadających wydaną kartę kwalifikacji kierowcy;
2)
akta ewidencyjne osób bez karty kwalifikacji kierowcy:
a)
które złożyły wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
b)
które nie uzyskały karty kwalifikacji kierowcy ze względu na niespełnienie wymogów określonych w ustawie,
c)
którym zostało wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy lub orzeczenie psychologiczne o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d)
którym unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy.
2. 
Akta ewidencyjne, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w teczkach aktowych i przechowuje w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu magazynowym, zapewniającym właściwe warunki przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji. Akta przechowuje się przez okres 10 lat.
3. 
Teczki aktowe układa się w sposób umożliwiający ich lokalizację na podstawie nazwiska i imienia oraz numeru PESEL, o ile osoba taki numer posiada, lub numeru karty zawodowego kierowcy.
4. 
Czynności w zakresie wydawania karty kwalifikacji kierowcy i obsługi systemu teleinformatycznego prowadzą pracownicy wyznaczeni przez organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy przeszkoleni w zakresie znajomości przepisów związanych z wydawaniem tego dokumentu oraz obsługi tego systemu.
5. 
Pracownicy, o których mowa w ust. 4, podczas korzystania z systemu teleinformatycznego posługują się hasłem i indywidualnym kluczem cyfrowym przyznanymi przez organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy.
6. 
Przekazane hasło i klucz cyfrowy stanowią tajemnicę prawnie chronioną.
§  4. 
1. 
Organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy zamawia spersonalizowaną kartę kwalifikacji kierowcy u Spółki, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997 oraz z 2022 r. poz. 350 i 655), przesyłając z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dane zawarte we wniosku oraz fotografię i wzór podpisu wnioskodawcy.
2. 
Spółka, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, wykonane karty kwalifikacji kierowcy przekazuje organowi wydającemu kartę kwalifikacji kierowcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział  2

Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy

§  5. 
1. 
Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy przed przystąpieniem do kwalifikacji, o której mowa w art. 39b ust. 1 i w art. 39b2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz do szkolenia, o którym mowa w art. 39d ust. 1 tej ustawy, składa do starosty następujące dokumenty:
1)
wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy;
2)
kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
3)
kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
4)
oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
5)
oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
6)
wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej;
7)
wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub oświadczenie o wydaniu w Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiednim zakresie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego; warunek nie dotyczy przypadku wydania do dnia 10 września 2008 r. prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E lub do dnia 10 września 2009 r. prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E;
8)
kopię karty kwalifikacji kierowcy lub prawa jazdy z wpisem kodu 95, które zostały wydane w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub oświadczenie o wydaniu takiej karty - w przypadku ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego, który jest potrzebny do:
a)
uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
b)
ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie w odpowiednim zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r.;
9)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię, na której jest w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się dołączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
10)
kopię posiadanego prawa jazdy;
11)
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej;
12)
wzór podpisu na wniosku.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do osób, o których mowa w art. 39aa ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
3. 
W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, należy wystąpić do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które wydało kartę kwalifikacji kierowcy, o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu oraz uzyskanych kwalifikacji niezbędnych do potwierdzenia tego warunku.
4. 
Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, generuje w systemie teleinformatycznym profil kierowcy zawodowego.
5. 
Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia.
6. 
Wzór wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
W celu wygenerowania profilu kierowcy zawodowego należy:
1)
zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym i odnotować na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze oraz przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a)
poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności,
b)
spełnienia przesłanek do rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji uzupełniającej, kwalifikacji uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego,
c)
zgodności danych z ujętymi w ewidencji kierowców, w aktach ewidencyjnych kierowców zawodowych i w aktach ewidencji kierowców;
2)
w przypadku braków w dokumentacji wezwać do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
2. 
W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów należy:
1)
wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
2)
wygenerować profil kierowcy zawodowego.
3. 
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów dołączonych do wniosku należy odmówić wydania karty kwalifikacji kierowcy.
4. 
Profil kierowcy zawodowego wygenerowany przez organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy zawiera:
1)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju, zwany dalej "kodem terytorialnym";
2)
datę utworzenia profilu;
3)
unikalny numer identyfikujący profil kierowcy zawodowego;
4)
imię i nazwisko;
5)
datę i miejsce urodzenia;
6)
fotografię;
7)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdza jącego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
8)
obywatelstwo;
9)
wzór podpisu;
10)
adres zamieszkania, w tym:
a)
ulicę, numer budynku, numer lokalu,
b)
miejscowość,
c)
kod pocztowy;
11)
numer telefonu, adres e-mail - jeżeli został podany we wniosku;
12)
wskazanie, czy profil kierowcy zawodowego dotyczy:
a)
prawa jazdy kategorii w zakresie bloku programowego:
C1, C1+E, C i C+E czy
D1, D1+E, D i D+E,
b)
kwalifikacji wstępnej,
c)
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
d)
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
e)
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,
f)
szkolenia okresowego;
13)
numer, datę wydania i datę ważności prawa jazdy oraz kategorie prawa jazdy;
14)
numer, datę wydania karty kwalifikacji kierowcy oraz kategorie prawa jazdy - jeżeli osoba posiada kartę kwalifikacji kierowcy;
15)
typ dokumentu;
16)
numer, datę wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz termin następnego badania;
17)
numer, datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz termin następnego badania;
18)
informację o ukończonej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego;
19)
informację o wyniku testu kwalifikacyjnego, w tym informację o niestawieniu się na test;
20)
informację o posiadanej kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
21)
nazwę podmiotu prowadzącego szkolenie;
22)
numer ośrodka szkolenia;
23)
numer kursu lub szkolenia;
24)
rodzaj ukończonego kursu;
25)
zakres ukończonego kursu lub szkolenia;
26)
datę i godzinę rozpoczęcia kursu lub szkolenia;
27)
miejsce rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach kursu i szkolenia;
28)
datę zakończenia kursu lub szkolenia;
29)
datę i godzinę rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego;
30)
miejsce rozpoczęcia modułu szkolenia okresowego;
31)
informację o prowadzeniu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego oraz modułu szkolenia okresowego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;
32)
tytuł modułu szkolenia okresowego;
33)
datę wydania, numer i zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego;
34)
datę ukończenia modułu szkolenia okresowego;
35)
numer zaświadczenia potwierdzającego ukończenie modułu szkolenia okresowego;
36)
numer techniczny identyfikujący wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
37)
numer techniczny identyfikujący okręgową komisję egzaminacyjną;
38)
datę wydania, numer, rodzaj i zakres świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
39)
datę cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej.
§  7. 
Informację o wygenerowaniu profilu kierowcy zawodowego z podaniem numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, przekazuje się osobie, której dotyczy ten profil, z uwzględnieniem sposobu, w jaki został złożony wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 4.
§  8. 
W przypadku gdy osoba, której dotyczy profil kierowcy zawodowego, wystąpiła do organu z uzasadnionym wnioskiem o to, aby zwolnić zablokowany przez ośrodek szkolenia profil kierowcy zawodowego, organ zwalnia profil oraz informuje o tym osobę wnioskującą i ośrodek szkolenia.

Rozdział  3

Wydanie i unieważnianie karty kwalifikacji kierowcy

§  9. 
Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego.
§  10. 
1. 
Kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się w przypadku:
1)
osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej - po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o wydaniu odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego;
2)
osoby, która ubiega się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego - po otrzymaniu od ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby wpisanej w profilu kierowcy zawodowego;
3)
osoby, która ubiega się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
a)
wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
b)
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,
c)
orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, jeżeli jest wymagane,
d)
kopii polskiej karty kwalifikacji kierowcy lub oświadczenia o jej zagubieniu,
e)
kopii posiadanego prawa jazdy,
f)
dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej;
4)
osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
a)
wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
b)
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
c)
orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
d)
kopii posiadanej karty kwalifikacji kierowcy,
e)
kopii prawa jazdy,
f)
dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej;
5)
osoby, która ubiega się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu:
a)
od ośrodka szkolenia informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego w odpowiednim zakresie,
b)
od tej osoby:
wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
kopii karty kwalifikacji kierowcy,
świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku wydania takiego świadectwa w postaci papierowej,
kopii posiadanego prawa jazdy,
dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy i opłaty ewidencyjnej.
2. 
W celu wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie karty kwalifikacji kierowcy, która została wydana przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, należy wystąpić do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych zamieszczonych na oryginale dokumentu. Brak odpowiedzi stanowi podstawę do odmowy wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy.
3. 
Wystąpienie właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o potwierdzenie danych z karty kwalifikacji kierowcy lub ze świadectwa kwalifikacji zawodowej obliguje właściwy organ, który wydał kartę kwalifikacji kierowcy, do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi w tym zakresie bezpośrednio organowi występującemu.
§  11. 
1. 
W celu wydania karty kwalifikacji kierowcy należy:
1)
zarejestrować wniosek w systemie teleinformatycznym, jeżeli nie został jeszcze zarejestrowany;
2)
przeprowadzić weryfikację złożonych dokumentów w zakresie:
a)
poprawności ich wypełnienia, zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności, jeżeli wcześniej nie dokonano takiej weryfikacji,
b)
spełnienia przesłanek określonych do wydania karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli wcześniej nie dokonano takiej weryfikacji,
c)
zgodności danych z danymi i informacjami ujętymi w profilu kierowcy zawodowego - jeżeli osoba nie posiada wcześniej nadanego uprawnienia,
d)
zgodności danych z danymi ujętymi w ewidencji kierowców, w aktach ewidencyjnych zawodowych kierowców i w aktach ewidencji kierowców;
3)
wystąpić do starosty, który wydał kartę kwalifikacji kierowcy, o elektroniczne przekazanie danych karty kwalifikacji kierowcy osoby, która wnosi o wymianę tej karty, jeżeli taka jest już wydana w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
wezwać do usunięcia braków w dokumentacji w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego osobę, której dotyczą te dokumenty;
5)
w wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów:
a)
wypełnić wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli wcześniej wniosek nie został wypełniony,
b)
wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego i utworzyć lub zaktualizować kartę zawodowego kierowcy,
c)
przekazać Spółce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, w drodze teletransmisji dane, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przekazania danych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, okręgową komisję egzaminacyjną, ośrodek szkolenia, szkołę, placówkę lub centrum,
d)
po otrzymaniu karty kwalifikacji kierowcy od Spółki, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, uzupełnić dane we wniosku i w systemie teleinformatycznym oraz przekazać dane o wydanej karcie kwalifikacji kierowcy wraz z danymi świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego została ona wydana, do centralnej ewidencji kierowców,
e)
umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych zawodowego kierowcy.
2. 
W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów należy:
1)
odmówić wydania karty kwalifikacji kierowcy;
2)
wprowadzić dane do systemu teleinformatycznego;
3)
umieścić akta przeprowadzonego postępowania w teczce akt ewidencyjnych osoby bez karty kwalifikacji kierowcy.
3. 
Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz kartę kwalifikacji kierowcy wypełnia się w następujący sposób:
1)
data wydania karty kwalifikacji kierowcy - data wytworzenia dokumentu;
2)
data ważności karty kwalifikacji kierowcy - najpóźniejsza z dat określonych w rubryce zawierającej wpis kodu 95;
3)
organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy - nazwa organu;
4)
numer prawa jazdy - numer ważnego krajowego prawa jazdy, które posiada kierowca;
5)
numer karty kwalifikacji kierowcy - numer, który w zależności od organu wydającego kartę kwalifikacji kierowcy składa się z 12, 14 lub 17 znaków oznaczających (licząc od lewej strony):
a)
pierwsze 10 znaków - numer karty zawodowego kierowcy,
b)
kolejne 2, 4 znaki lub 7 znaków - kod terytorialny;
6)
numer karty zawodowego kierowcy - numer składający się z 10 znaków oznaczających (licząc od lewej strony):
a)
pierwsze 3 znaki to litery "DQC",
b)
kolejne 5 znaków - kolejna liczba porządkowa (pola nieujęte liczbą wypełnia się zerami),
c)
ostatnie 2 znaki - ostatnie 2 cyfry roku wydania karty kwalifikacji kierowcy;
7)
kategorie prawa jazdy na pierwszej stronie karty kwalifikacji kierowcy - kategorie prawa jazdy, w odniesieniu do których kierowca spełnia wymogi w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego;
8)
wpis kodu 95 wraz ze wskazaną datą jego ważności - wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, dokonywany w postaci wpisu kodu "95" w układzie "95.DD.MM.RRRR"; we wniosku i w karcie kwalifikacji kierowcy przy odpowiednich posiadanych kategoriach prawa jazdy wymienionych w aktualnym świadectwie kwalifikacji zawodowej, przy czym w przypadku kierowcy, o którym mowa w art. 39d ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadającego aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego bloku programowego, wpis jest dokonywany przy wszystkich kategoriach prawa jazdy spośród posiadanych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E. Datą ważności wpisu przy odpowiednich kategoriach prawa jazdy jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio badania lekarskiego, badania psychologicznego, aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub ważności odpowiednich kategorii prawa jazdy, przy którym został dokonany wpis.
4. 
Organ wymieniający zagraniczną kartę kwalifikacji kierowcy na polską kartę kwalifikacji kierowcy informuje organ, który wydał zagraniczną kartę kwalifikacji kierowcy, o podjęciu procedury wymiany zagranicznej karty kwalifikacji kierowcy.
5. 
Organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy, po otrzymaniu od osoby dotychczas posiadanej karty kwalifikacji kierowcy, unieważnia ją przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca osobie uprawnionej oraz uzupełnia dane we wniosku i w systemie teleinformatycznym.
6. 
Zagraniczna karta kwalifikacji kierowcy, na podstawie której wydano polską kartę kwalifikacji kierowcy, jest niezwłocznie przesyłana przez organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy do właściwego organu państwa, który ją wydał, z informacją o przyczynie wydania polskiej karty kwalifikacji kierowcy. Karta kwalifikacji kierowcy wydana przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłana za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
7. 
W przypadku elektronicznego przekazania danych o wydanej karcie kwalifikacji kierowcy organ przekazujący dane archiwizuje akta ewidencyjne zawodowego kierowcy, którego dane są przekazywane.
§  12. 
1. 
W przypadku otrzymania informacji o cofnięciu świadectwa kwalifikacji zawodowej starosta:
1)
unieważnia w systemie kartę kwalifikacji kierowcy, która została wydana na podstawie cofniętego świadectwa kwalifikacji zawodowej;
2)
przekazuje dane o unieważnionej karcie kwalifikacji kierowcy wraz z danymi świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie którego została ona wydana, do centralnej ewidencji kierowców;
3)
informuje posiadacza karty kwalifikacji kierowcy o unieważnieniu karty, wskazując jednocześnie datę, od kiedy karta została unieważniona, i wzywa do jej zwrotu;
4)
unieważnia kartę kwalifikacji kierowcy przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2.
2. 
W przypadku zgłoszenia staroście informacji o zagubieniu karty kwalifikacji kierowcy stosuje się ust. 1 pkt 1 i 2.
§  13. 
1. 
Kartę kwalifikacji kierowcy przekazuje się uprawnionemu wnioskodawcy, w zależności od określonego we wniosku sposobu jej przekazania:
1)
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, na koszt wnioskodawcy, z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego - przesyłając dokument przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2)
bezpośrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku.
2. 
Warunkiem wydania karty kwalifikacji kierowcy jest przedłożenie organowi:
1)
dokumentów wymaganych do jej wydania;
2)
karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli do wniosku o wydanie polskiej karty kwalifikacji kierowcy załączono kopię posiadanej karty kwalifikacji kierowcy.
3. 
Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy wydania karty kwalifikacji kierowcy wydanej na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy.
4. 
Kartę kwalifikacji kierowcy starosta przesyła za pośrednictwem operatora albo przedsiębiorcy świadczącego usługi kurierskie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu od Spółki, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
5. 
W przypadku zwrotu przez operatora albo przedsiębiorcę świadczącego usługi kurierskie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, karty kwalifikacji kierowcy z powodu jej nieodebrania przez osobę uprawnioną zwrócony dokument umieszcza się w teczce akt ewidencyjnych zawodowego kierowcy; dokumenty te wydaje się po osobistym zgłoszeniu się tej osoby.
6. 
Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu karty kwalifikacji kierowcy wprowadza się do wniosku i systemu teleinformatycznego, a dokument potwierdzający ten fakt umieszcza się w teczce akt ewidencyjnych zawodowego kierowcy.
§  14. 
Wzór karty kwalifikacji kierowcy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  15. 
Opłata za wydanie karty kwalifikacji kierowcy wynosi 150 zł.
§  16. 
Akta ewidencyjne osób bez karty kwalifikacji kierowcy dołącza się do akt ewidencyjnych zawodowych kierowców, jeżeli osoba, której dotyczą, uzyska kartę kwalifikacji kierowcy.

Rozdział  4

Składanie wniosków w postaci elektronicznej

§  17. 
1. 
Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy może być złożony w postaci elektronicznej.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "wnioskiem elektronicznym", składa się do organu wydającego kartę kwalifikacji kierowcy.
3. 
Wniosek elektroniczny opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4. 
Do wniosku elektronicznego osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy dołącza:
1)
elektroniczne kopie dokumentów (skany), wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia,
2)
elektroniczne potwierdzenie dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopię (skan) dowodu uiszczenia tych opłat,
3)
elektroniczną kopię (skan) wzoru podpisu

- w formacie i zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi przez ministra właściwego do spraw transportu w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

5. 
Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową.
6. 
Osoba składająca wniosek elektroniczny dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek, oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o ile są one wymagane.
7. 
Informacje o formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność skanowanych dokumentów oraz plików ze zdjęciem załączanych do składanego wniosku elektronicznego są analogiczne jak w przypadku załączników dołączanych do wniosku elektronicznego o wydanie prawa jazdy, które zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy minister właściwy do spraw transportu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
§  18. 
W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy, w zależności od ich rodzaju, wzywa do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
§  19. 
Do wykonywania czynności, o których mowa w § 17 i § 18, właściwy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy wykorzystuje elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569).

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  20. 
W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły i nie zakończyły w ośrodku szkolenia kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego, wydanie karty kwalifikacji kierowcy następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 i 9-12, oraz zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu lub kursie.
§  21. 
1. 
W przypadku osób, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale jeszcze nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji, wydanie karty kwalifikacji kierowcy następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 i 9-12, oraz zaświadczenia potwierdzającego zakończenie kursu kwalifikacyjnego.
2. 
Przed wydaniem osobie, o której mowa w ust. 1, profilu kierowcy zawodowego starosta uzupełnia ten profil w zakresie informacji zawartych w zaświadczeniu potwierdzającym zakończenie kursu kwalifikacyjnego.
§  22. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w przypadku osób, które ubiegają się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy, ukończenie szkolenia okresowego w Rzeczypospolitej Polskiej można potwierdzić za pomocą świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostało wydane w postaci papierowej, o ile to szkolenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  23. 
Rozporządzenie wchodzi w życie w z dniem 6 kwietnia 2022 r., z wyjątkiem § 5 ust. 1 pkt 11 i § 10 ust. 1 pkt 3 lit. f, pkt 4 lit. f oraz pkt 5 lit. b tiret siódme - w zakresie opłaty ewidencyjnej, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

I. Wzór karty kwalifikacji kierowcy

Widok strony przedniej

wzór

Widok strony tylnej

wzór

II. Opis wzoru karty kwalifikacji kierowcy

1.1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarach 85,595 x 53,975 mm, promieniu zaokrąglenia w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normie ISO/IEC 7810: Identification cards - Physical charakteristics.

1.2. Karta kwalifikacji kierowcy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano techniką offsetową i techniką sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką inkjetową kolorową fotografię posiadacza karty kwalifikacji kierowcy.

1.3. Barwa tła karty kwalifikacji kierowcy jest utrzymana w tonacji czerwono-niebiesko- -żółtej (strona przednia) i czerwono-niebieskiej (strona tylna).

1.4. Tekst, symbole i znaki graficznych na karcie kwalifikacji kierowcy są czarne, z wyłączeniem pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i 2.1.8.

1.5. Karta kwalifikacji kierowcy zawiera następujące elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem:

- wzór zabezpieczający tło wykonany metodą druku irysowego, zawierający rysunek o skomplikowanym wzorze giloszowym w co najmniej dwóch kolorach, rysunek reliefowy oraz mikrodruki; w miejscu, gdzie znajduje się fotografia oraz wzór zabezpieczający, tło, wzór oraz fotografia nachodzą na siebie,

- element wykonany farbą optycznie zmienną,

- element dyfrakcyjny,

- element MLI,

- wyczuwalne dotykowo nazwisko i kategorie prawa jazdy.

2.0. Karta kwalifikacji kierowcy ma dwie strony.

2.1. Na stronie przedniej umieszcza się:

2.1.1. w lewym górnym rogu symbol "PL" wpisany w okrąg utworzony z 12 gwiazdek o barwie żółtej na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarach 17 x 10 mm;

2.1.2. w górnej części strony w trzech wierszach napisy o treści: "KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY", "RZECZPOSPOLITA POLSKA", "WZÓR UNII EUROPEJSKIEJ" wykonane niebieską farbą;

2.1.3. napisy o treści "karta kwalifikacji kierowcy" w językach paostw członkowskich Unii Europejskiej, wydrukowane w kolorze czerwono-niebieskim, tak aby stanowiły tło karty;

2.1.4. mapę konturową Europy z wypełnieniem w kolorze żółtym, tak aby stanowiła tło karty;

2.1.5. następujące cyfry i dane oznaczające:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Data i miejsce urodzenia

4a. Data wydania

4b. Data ważności

4c. Organ wydający

5a. Numer prawa jazdy

5b. Numer karty

7. Podpis posiadacza

9. Kategorie prawa jazdy;

2.1.6. pod symbolem "PL" - kolorową fotografię posiadacza karty;

2.1.7. w prawym dolnym rogu element MLI zawierający rokupływu ważności dokumentu, który przechodzi w duże litery "PL", a nad nim pomniejszoną fotografię posiadacza karty;

2.1.8. w prawym górnym rogu nadrukowany farbą optycznie zmienną element przedstawiający samochód.

2.2. Na stronie tylnej umieszcza się:

2.2.1. w lewym górnym rogu liczbę "11.", a pod nią kod kreskowy z numerem blankietu dokumentu;

2.2.2. poniżej kodu objaśnienia numerowanych pozycji, które pojawiają się na awersie i rewersie karty kwalifikacji kierowcy:

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Data i miejsce urodzenia

4a. Data wydania

4b. Data ważności

4c. Organ wydający

5a. Numer prawa jazdy

5b. Numer karty

10. Kod unijny;

2.2.3. po prawej stronie tabelę zawierającą 9 wierszy podzielonych na 2 kolumny oznaczone cyframi:

9 - kategorie prawa jazdy

10 - kod unijny (95);

2.2.4. konturową mapę Europy oraz reliefowe litery "PL" w tonacji czerwono-niebieskiej, tak aby stanowiły tło karty.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia:

1) dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, str. 35, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356, Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241);

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 29).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.742

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wydawanie karty kwalifikacji kierowcy.
Data aktu: 04/04/2022
Data ogłoszenia: 05/04/2022
Data wejścia w życie: 06/04/2022