Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 22 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 17) w załączniku:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) KAS - rozumie się przez to Krajową Administrację Skarbową;",

b)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) PLACI - rozumie się przez to dane ładunku z państwa trzeciego przekazywane przed załadunkiem, o których mowa w pkt 6.8.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998;",

c)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) rozporządzeniu 2015/2447 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.);";

2)
w § 2 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) współpracy KAS z Prezesem Urzędu polegającej na prowadzeniu analizy PLACI oraz działań podejmowanych ze względu na jej wynik;";

3)
w § 15 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) proponowane alternatywne środki ochrony;";

4)
w § 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zarządzający lotniskiem może wydać czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego osobie zatrudnionej w strefie operacyjnej lotniska, w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonującej w tych strefach obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska, wobec której przeprowadzono z wynikiem pozytywnym standardowe sprawdzenie przeszłości, zgodnie z art. 189b ustawy.";

5)
w § 19:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku członka misji dyplomatycznej akredytowanego w Rzeczypospolitej Polskiej - Protokół Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu oświadczenia szefa misji dyplomatycznej, składanego w imieniu państwa wysyłającego, potwierdzającego fakt sprawdzenia informacji, o których mowa w art. 189c ust. 1 pkt 2 ustawy.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uznaje się za spełnienie wymogu określonego w art. 189c ust. 1 pkt 2 ustawy.";

6)
po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Czasową kartę indentyfikacyjną portu lotniczego wydaje się inspektorom Komisji Europejskiej na czas prowadzenia inspekcji na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 72/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa.

2. Karta, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje, o których mowa w pkt 1.2.5.1 lit. a-e załącznika do rozporządzenia 2015/1998, podane przez inspektora Komisji Europejskiej;

2) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.

3. Do wydawania karty, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 18 ust. 3 pkt 2-6 i § 19-21.

4. Podczas przebywania w strefach zastrzeżonych lotniska inspektorzy Komisji Europejskiej są eskortowani zgodnie z pkt 1.2.7 załącznika do rozporządzenia 2015/1998.”;

7)
w § 24 uchyla się ust. 4;
8)
dodaje się rozdział 23 w brzmieniu:

"Rozdział 23

Współpraca w zakresie analizy PLACI

§ 88. Prezes Urzędu współpracuje z KAS przy organizacji szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, wymaganych na potrzeby analizy PLACI, oraz udostępnia KAS informacje przydatne w analizie PLACI.

§ 89. 1. KAS niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu, a w przypadku zagrożenia dla statku powietrznego znajdującego się w polskiej przestrzeni powietrznej lub mającego się znaleźć w tej przestrzeni - również Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, o:

1) przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2015/2447;

2) braku otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 6.8.7.6 lit. b załącznika do rozporządzenia 2015/1998;

3) przypadkach, o których mowa w § 90.

2. KAS niezwłocznie informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przypadkach, o których mowa w § 90.

§ 90. 1. Jeżeli statek powietrzny znajduje się w przestrzeni powietrznej, a przesyłka, w odniesieniu do której urząd celno-skarbowy wystawił powiadomienie o odmowie załadunku zgodnie z pkt 6.8.7.5 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, znajduje się na pokładzie tego statku powietrznego, przewoźnik lotniczy, operator, podmiot lub osoba w państwie trzecim otrzymująca powiadomienie niezwłocznie informuje o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego, do którego została złożona przywozowa deklaracja skrócona dotycząca przesyłki.

2. Przewoźnik lotniczy, operator, podmiot lub osoba w państwie trzecim, otrzymawszy powiadomienie wydane przez organ celny państwa trzeciego stosującego system analizy danych ładunku przed załadunkiem zgodnie z zasadami określonymi w normach SAFE Światowej Organizacji Celnej, o których mowa w pkt 6.8.7.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, w odniesieniu do przesyłki spełniającej kryteria określone w pkt 6.8.7.10 załącznika do rozporządzenia 2015/1998, niezwłocznie informuje o tym naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego miejscowo ze względu na miejsce, gdzie znajduje się przesyłka, a jeżeli statek powietrzny znajduje się w przestrzeni powietrznej - Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

§ 91. Prezes Urzędu podejmuje współpracę z właściwymi organami państwa trzeciego, w którym znajduje się przesyłka, o której mowa w art. 186 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2015/2447, oraz w stosownych przypadkach z właściwymi organami innego państwa, których dotyczy przewóz przesyłki podlegającej analizie PLACI.

§ 92. Prezes Urzędu, Szef KAS, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego udostępniają sobie wzajemnie dane punktów kontaktowych do wymiany informacji w ramach współpracy w zakresie analizy PLACI.".

§  2. 
Wnioski o wprowadzenie odstępstw od wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/255 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 58 z 19.02.2021, str. 23).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.725

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
Data aktu: 22/03/2022
Data ogłoszenia: 04/04/2022
Data wejścia w życie: 19/04/2022