Sprawozdawczość podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie sprawozdawczości podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej "ustawą", i tryb ich przekazywania przez podmiot urządzający i prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych, zwany dalej "podmiotem".
§  2. 
1. 
Dane, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, obejmują:
1)
operacje wykonywane na automatach - w przypadku gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach lub w kasynach gry;
2)
dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy - w przypadku zakładów wzajemnych na odgadywanie zdarzeń wirtualnych;
3)
dane ekonomiczno-finansowe - w przypadku działalności prowadzonej na podstawie udzielonej koncesji lub w formie monopolu państwa;
4)
liczbę graczy oraz inne dane statystyczne dotyczące graczy - w przypadku gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach;
5)
dane służące sprawdzeniu zgodności prowadzonej działalności z udzieloną koncesją lub udzielonym zezwoleniem oraz z zatwierdzonym regulaminem gry hazardowej, a także służące kształtowaniu polityki w zakresie gier hazardowych.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują:
1)
dane identyfikacyjne podmiotu:
a)
nazwę podmiotu,
b)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;
2)
ogólne dane finansowe, w tym:
a)
przychody podmiotu ogółem oraz przychody z gier hazardowych,
b)
koszty ogółem oraz wygrane w grach hazardowych i podatek od gier,
c)
wynik finansowy brutto i netto podmiotu,
d)
podatek dochodowy,
e)
podstawę opodatkowania podatkiem od gier,
f)
wysokość pobranego podatku od gier od podatników biorących udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera;
3)
dane dodatkowe, w tym:
a)
stan zatrudnienia w podmiocie:
liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia w okresie sprawozdawczym oraz
jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
b)
liczbę eksploatowanych stołów do gier cylindrycznych, stołów do gier w karty, stołów do gier w kości oraz automatów do gier:
liczoną jako średnia arytmetyczna w okresie sprawozdawczym oraz
jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
c)
liczbę kolektur gier liczbowych faktycznie prowadzonych przez podmiot oraz prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
d)
liczbę funkcjonujących salonów gier na automatach na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
e)
liczbę poszczególnych gier hazardowych urządzanych przez podmiot od początku roku kalendarzowego;
4)
szczegółowe dane finansowe w podziale na rodzaje gier, w tym:
a)
przychód i wysokość wygranych,
b)
wysokość wpisowego pobranego od zwycięzców, podstawę opodatkowania oraz wysokość pobranego podatku od gier - w przypadku turniejów gry pokera,
c)
dopłaty, o których mowa w art. 80 ustawy.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmują:
1)
dane o liczbie graczy w podziale na przedziały wiekowe na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;
2)
dane o aktywności graczy w okresie sprawozdawczym, w tym:
a)
średni czas sesji gry,
b)
liczbę sesji gry dłuższych niż 1 godzina,
c)
liczbę osób samozawieszonych,
d)
liczbę osób samowykluczonych;
3)
dane o aktywności w grach w okresie sprawozdawczym, w tym:
a)
depozyty ogółem,
b)
stawki ogółem,
c)
stawki wpłacone przy użyciu urządzenia z mobilnym systemem operacyjnym,
d)
stawki wpłacone ze środków bonusowych,
e)
wygrane ogółem,
f)
środki pieniężne wypłacone z konta gracza na rachunek płatniczy gracza,
g)
środki pieniężne wypłacone z konta gracza na rachunek płatniczy gracza lub w gotówce,
h)
bonusy ogółem,
i)
bonusy faktycznie przekazane na konto gracza,
j)
liczbę udziałów w grze w podziale na stawki.
4. 
Przez sesję gry, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i b, rozumie się czas liczony od:
1)
zalogowania się gracza na koncie gracza do wylogowania się z tego konta lub
2)
włożenia karty gracza do automatu do gier do wylogowania się gracza z automatu do gier.
5. 
Przez osobę samozawieszoną, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c, rozumie się gracza, który ustanowił przerwę w grze na okres co najmniej 24 godzin, jednak nie dłużej niż na 89 dni.
6. 
Przez osobę samowykluczoną, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, rozumie się gracza, który wykluczył się z gry na okres co najmniej 90 dni.
7. 
Przez depozyt, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, rozumie się środki pieniężne wpłacone przez gracza na rachunek płatniczy podmiotu urządzającego gry hazardowe, przyporządkowane do konta gracza.
8. 
Przez stawki wpłacone ze środków bonusowych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d, rozumie się sumę stawek wpłaconych z bonusów i z wygranych ze stawek wpłaconych z bonusów, innych niż zgromadzone na koncie gracza.
9. 
Przez bonus, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. h, rozumie się dodatkowe środki pieniężne lub niepieniężne przeznaczone dla gracza przez podmiot urządzający gry hazardowe, przysługujące graczowi po spełnieniu warunków określonych przez ten podmiot, lub inne rodzaje zachęt pozwalające na udział w grze, w tym środki odzyskane z wcześniej wpłaconych stawek, w przypadku gdy zasiliły one konto gracza lub gdy gracz zaczął z nich korzystać.
10. 
Przez bonus faktycznie przekazany na konto gracza, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. i, rozumie się bonus przekazany przez podmiot urządzający gry hazardowe, który zasilił konto gracza po spełnieniu warunków określonych przez ten podmiot.
11. 
Przez udział w grze, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. j, rozumie się postawienie przez gracza jednej stawki w grze hazardowej prowadzonej przez podmiot ją urządzający.
§  3. 
Dane, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, obejmują:
1)
dane identyfikacyjne podmiotu:
a)
nazwisko i pierwsze imię - w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,
b)
nazwę podmiotu - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL;
2)
ogólne dane finansowe, w tym:
a)
przychody podmiotu ogółem oraz przychody z gier hazardowych,
b)
koszty ogółem oraz wygrane w grach hazardowych i podatek od gier,
c)
wynik finansowy brutto i netto podmiotu,
d)
podatek dochodowy,
e)
podstawę opodatkowania podatkiem od gier;
3)
dane dodatkowe, w tym:
a)
stan zatrudnienia w podmiocie:
liczony jako średnia arytmetyczna stanów zatrudnienia w okresie sprawozdawczym oraz
jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
b)
liczbę urządzeń losujących jako stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
c)
liczbę punktów przyjmowania zakładów wzajemnych faktycznie prowadzonych przez podmiot oraz prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
d)
liczbę poszczególnych gier hazardowych urządzanych przez podmiot od początku roku kalendarzowego;
4)
szczegółowe dane finansowe w podziale na rodzaje gier, w tym przychód i wysokość wygranych.
§  4. 
1. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 1, przekazuje się w postaci określonej w żądaniu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, a dane, o których mowa w § 3, przekazuje się w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3, przekazuje się w informacji dotyczącej funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, e i f oraz pkt 3 lit. a tiret pierwsze i lit. b tiret pierwsze, w przypadku prowadzenia przez podmiot więcej niż jednego ośrodka gier, przekazuje się dodatkowo odrębnie dla każdego ośrodka gier, z podaniem jego nazwy i adresu, w informacji dotyczącej funkcjonowania ośrodka gier (IGH/1A), której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, c i d oraz pkt 3 lit. a-f, h oraz i, w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, przekazuje się w informacji o działalności w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet (IGH/1B), której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a-f i h-j, w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez sieć Internet, przekazuje się w informacji o działalności w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości lub gier na automatach urządzanych przez sieć Internet (IGH/1C), której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
6. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, c i d oraz pkt 3 lit. a-f, h oraz i, w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych urządzanych przez sieć Internet, przekazuje się w informacji o działalności w zakresie gier liczbowych i loterii pieniężnych urządzanych przez sieć Internet (IGH/1D), której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
7. 
Dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a, b, d, e i g-j, w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności w zakresie salonów gier na automatach, przekazuje się w informacji o działalności w zakresie salonów gier na automatach (IGH/1E), której wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
8. 
Informacje, o których mowa w ust. 3-7, stanowią załączniki do informacji, o której mowa w ust. 2.
§  5. 
Do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze przypadające przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do korekt tych informacji stosuje się wzory określone w rozporządzeniu uchylanym w § 6.
§  6. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. poz. 1304).
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IGH-1 INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO I PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

IGH/1A INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA GIER

ZAŁĄCZNIK Nr  3

IGH/1B INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH URZĄDZANYCH PRZEZ SIEĆ INTERNET1)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

IGH/1C INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE GIER CYLINDRYCZNYCH, GIER W KARTY, GIER W KOŚCI LUB GIER NA AUTOMATACH URZĄDZANYCH PRZEZ SIEĆ INTERNET1)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

IGH/1D INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE GIER LICZBOWYCH I LOTERII PIENIĘŻNYCH URZĄDZANYCH PRZEZ SIEĆ INTERNET1)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

IGH/1E INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SALONÓW GIER NA AUTOMATACH1)

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.718

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sprawozdawczość podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.
Data aktu: 29/03/2022
Data ogłoszenia: 31/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022