Przekazywanie Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób, zakres i terminy wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zwanych dalej "danymi";
2)
wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku, o którym mowa w pkt 1, zwanego dalej "obowiązkiem sprawozdawczym".
§  2. 
1. 
Ustalone w rozporządzeniu okresy sprawozdawcze (miesiąc, kwartał, rok) odpowiadają okresom kalendarzowym.
2. 
Jeżeli ostatni dzień terminu przekazania danych przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy albo na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
3. 
Dane przyjmowane do wyliczenia danych przekazywanych NBP na podstawie rozporządzenia oraz wyliczenia łącznej kwoty aktywów i pasywów, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku sprawozdawczego, zwanej dalej "progiem sprawozdawczym", wynikają z:
1)
ksiąg rachunkowych lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów albo dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny - w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe;
2)
dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.
4. 
Do wyliczenia progu sprawozdawczego przyjmuje się bezwzględną wartość aktywów i pasywów.
5. 
Dane przyjmowane do wyliczenia progu sprawozdawczego na koniec roku lub kwartału, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku lub kwartału, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.
6. 
Dane dotyczące stanów aktywów i pasywów wykazywane w sprawozdaniach na koniec danego okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.
7. 
Rezydenci, których dotyczy obowiązek sprawozdawczy, oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową przekazują NBP dane na formularzach, zwane dalej "sprawozdaniem".
§  3. 
Do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przyjmuje się dane przekazywane NBP przez fundusze inwestycyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655).
§  4. 
1. 
Jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-4 do rozporządzenia, na koniec roku przekracza 500 mln złotych, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.
2. 
Jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku przekracza 26 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 500 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.
3. 
Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.
§  5. 
1. 
Firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140.), prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rejestr depozytowy papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na formularzach, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 oraz 4-6 do rozporządzenia, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.
2. 
Firmy inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą lub posiadające oddział mający siedzibę za granicą oraz firmy inwestycyjne, w których organach stanowiących nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzach, których wzory określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.
§  6. 
1. 
Osoby fizyczne posiadające aktywa lub pasywa niezwiązane z działalnością gospodarczą określone w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-3 do rozporządzenia, i których łączna kwota na koniec roku przekracza 7 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.
2. 
W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólny majątek, próg sprawozdawczy określony w ust. 1 dotyczy obojga małżonków. Sprawozdanie w imieniu obojga składa jeden z małżonków.
3. 
Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, posiadające na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.
4. 
Osoby fizyczne przekazujące dane na formularzach, których wzory określają załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia, nie podają informacji o instrumentach finansowych, które są zarejestrowane na rachunkach prowadzonych przez banki z siedzibą w kraju lub firmy inwestycyjne wpisane do rejestru firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
§  7. 
1. 
Rezydenci niewymienieni w § 4-6, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory określają załączniki nr 1-5 do rozporządzenia, na koniec roku przekracza 300 mln złotych, przekazują NBP miesięczne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.
2. 
Rezydenci, o których mowa w ust. 1, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku przekracza 10 mln złotych i jednocześnie nie przekracza 300 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na tych formularzach, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.
3. 
Rezydenci, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą lub posiadający oddział mający siedzibę za granicą oraz rezydenci, w których organach stanowiących nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju, przekazują NBP roczne sprawozdania na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego.
§  8. 
Rezydenci, o których mowa w § 4 i § 7:
1)
którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału w następnym roku nie osiągnęli progów sprawozdawczych określonych odpowiednio w § 4 i § 7 oraz
2)
posiadający aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku przekracza 3 mln złotych

- przekazują NBP kwartalne sprawozdania dotyczące aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 2, na formularzach, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w terminie do 26 dni po zakończeniu kwartału.

§  9. 
Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 4, § 5 i § 7 rezydenci, o których mowa w tych przepisach, posiadający długoterminowe zobowiązania wykazywane w formularzu dotyczącym kredytów i pożyczek otrzymanych od nierezydentów oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, których łączna kwota na koniec danego kwartału przekracza 3 mln złotych, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia, w terminie do 26 dni po zakończeniu tego kwartału.
§  10. 
Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową, niezależnie od obowiązku sprawozdawczego określonego w § 7, przekazują NBP kwartalne sprawozdania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.
§  11. 
1. 
Rezydenci, którzy dokonali emisji dłużnych papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów rynku pieniężnego, które:
1)
nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani w systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez NBP,
2)
nie znajdują się w rejestrze depozytowym prowadzonym przez bank z siedzibą w kraju lub firmę inwestycyjną wpisaną do rejestru firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,
3)
były skierowane na rynek zagraniczny lub, w przypadku rynku krajowego, przynajmniej w części emisja została objęta przez nierezydenta

- przekazują NBP dane o emisji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni od dnia objęcia przez nierezydentów papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi, a także dane o zmianie danych dotyczących uprzednio wykazanych emisji, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia, w terminie do 10 dni od dnia dokonania zmiany.

2. 
Obowiązek sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 1, powstaje w przypadku, gdy łączna wartość nominalna zadłużenia rezydenta wobec nierezydentów i rezydentów z tytułu danej emisji przekracza 3 mln złotych. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio, z tym że do przeliczenia przyjmuje się kursy walut obcych w złotych z dnia objęcia przez rezydentów lub nierezydentów papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi.
§  12. 
1. 
Rezydenci, o których mowa w § 4, § 6 i § 7, którzy na koniec roku nie osiągnęli progu sprawozdawczego określonego odpowiednio w § 4, § 6, § 7 lub § 8, a w pierwszym lub kolejnym kwartale w następnym roku na koniec danego kwartału osiągnęli próg sprawozdawczy określony w:
1)
§ 4 ust. 2, § 6, § 7 ust. 2 lub § 8 - przekazują NBP za ten kwartał i następne kwartały tego roku sprawozdania kwartalne na formularzach i w terminach, o których mowa odpowiednio w § 4 i § 6-8;
2)
§ 4 ust. 1 lub § 7 ust. 1 - przekazują NBP za ten kwartał sprawozdanie kwartalne, a za każdy następny miesiąc tego roku sprawozdania miesięczne, na formularzach i w terminach, o których mowa odpowiednio w § 4 i § 7.
2. 
Rezydenci, w przypadku których została ogłoszona upadłość albo została otwarta ich likwidacja, przekazujący NBP miesięczne sprawozdania, mogą przekazywać NBP sprawozdania kwartalne za kwartały, w zakresie których nie przekazali sprawozdań miesięcznych.
§  13. 
1. 
Sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej na portalu sprawozdawczym, którego adres elektroniczny udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej NBP.
2. 
Uwierzytelnienie użytkownika portalu sprawozdawczego następuje przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.
3. 
W przypadku zmiany danych dotyczących podmiotu przekazującego sprawozdanie, wykazanych w portalu sprawozdawczym, należy dokonać ich aktualizacji nie później niż w terminie przekazania najbliższego sprawozdania.
§  14. 
Rezydenci, którzy po przekazaniu NBP sprawozdania dokonali zmian w zapisach ksiąg rachunkowych lub w ewidencji prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów albo pozyskali dodatkowe dokumenty źródłowe obrazujące stan faktyczny, przekazują NBP poprawione sprawozdania za odpowiednie okresy sprawozdawcze, nie później niż w terminie przekazania najbliższego sprawozdania.
§  15. 
Rezydenci oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową udzielają NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych sprawozdań.
§  16. 
1. 
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do:
1)
sprawozdań miesięcznych za sierpień 2017 r. oraz
2)
sprawozdań kwartalnych za III kwartał 2017 r., które przekazuje się w terminie do dnia 26 października 2017 r.
2. 
Sprawozdania miesięczne za lipiec 2017 r. przekazuje się zgodnie z przepisami dotychczasowymi, w terminie do dnia 20 sierpnia 2017 r.
§  17. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. poz. 1437).
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Formularz AZ-DEP

Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych

wzór

WZÓR

Formularz AZ-NZR

Aktywa - nieruchomości za granicą

wzór

WZÓR

Formularz AZ-UDZ

Aktywa - udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

WZÓR

Formularz AZ-KRE

Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

wzór

WZÓR

Formularz AZ-REP

Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

wzór

WZÓR

Formularz AZ-POZ

Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i inne należności od nierezydentów

wzór

WZÓR

Formularz PZ-KRE

Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów

wzór

WZÓR

Formularz PZ-REP

Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

wzór

WZÓR

Formularz PZ-POZ

Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów

wzór

WZÓR

Formularz IP-ASA

Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa

wzór

WZÓR

Formularz IP-ASP

Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa

wzór

WZÓR

Formularz IP-SYM

Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Formularz PW-ADN

Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

WZÓR

Formularz PW-AUN

Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

WZÓR

Formularz PW-AFN

Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Formularz PW-RIN

Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

WZÓR

Formularz PW-AIN

Instrumenty finansowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Formularz AZ-KRH

Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

wzór

WZÓR

Formularz PZ-KRH

Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR

Formularz PZ-UDZ

Pasywa - udziały kapitałowe podmiotu sprawozdawczego będące w posiadaniu nierezydentów

wzór

WZÓR

Formularz PW-PAN

Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Formularz PW-ADM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

wzór

WZÓR

Formularz PW-AUM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

wzór

WZÓR

Formularz PW-AFM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Jednostki uczestnictwa (udziały) w funduszach rynku pieniężnego oraz w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami

wzór

WZÓR

Formularz PW-PDM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

wzór

WZÓR

Formularz PW-PUM

(wypełniają wyłącznie firmy inwestycyjne)

Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Formularz AZ-IB

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Formularz PZ-IB

Akcje i inne formy udziałów kapitałowych podmiotu sprawozdawczego, będące w posiadaniu nierezydentów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Formularz PZ-KDH

Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Formularz PZ-KAN

Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

Formularz PW-EMI

Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta

wzór

WZÓR

Formularz PW-ZME

Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.692 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazywanie Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
Data aktu: 09/08/2017
Data ogłoszenia: 29/03/2022
Data wejścia w życie: 19/08/2017