Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) podjęcie decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 1, 2, 4, 18 i 29 ustawy;",

b)
w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"przyjęcie planu przymusowej restrukturyzacji lub grupowego planu przymusowej restrukturyzacji, ich przeglądów i aktualizacji dla:",

c)
w pkt 3 po wyrazie "akcji" dodaje się wyrazy "lub udziałów",
d)
w pkt 4:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"zaciągnięcie przez Fundusz zobowiązania związanego ze świadczeniami Funduszu, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 lub 2 oraz ust. 3a, art. 179 lub art. 188 ust. 5, art. 260 ust. 1, art. 264 ust. 2 oraz art. 268a ust. 2 ustawy, jeżeli jest ono zaciągane w ramach:",

w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) restrukturyzacji banku prowadzonej na podstawie przepisów działu IVa ustawy;",

e)
w pkt 6 uchyla się lit. d,
f)
w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) udzielenie Narodowemu Bankowi Polskiemu gwarancji spłaty kredytów, o których mowa w art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 492 i 655).";

2)
po § 15 dodaje się § 15a i § 15b w brzmieniu:

"§ 15a. Zarząd Funduszu wyznacza przedstawiciela Funduszu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660).

§ 15b. Zarząd Funduszu zapewnia realizację przez Fundusz dodatkowych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, jeżeli zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy.";

3)
w § 18:
a)
w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) planowanej łącznej wartości zobowiązań podlegających ujęciu w księgach rachunkowych lat następujących po roku, którego dotyczy plan finansowy, jakie zostaną zaciągnięte wskutek umów:

a) zawartych w roku, którego dotyczy plan finansowy - jeżeli umowy nie podlegają przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), zwanej dalej "ustawą - Prawo zamówień publicznych", lub gdy zostały zawarte na podstawie umów ramowych podlegających tej ustawie, albo

b) będących następstwem postępowań wszczętych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych w roku, którego dotyczy plan finansowy - w pozostałych przypadkach

- innych niż umowy skutkujące powstaniem stosunku pracy, nabycia lub objęcia aktywów finansowych innych niż udziały lub akcje, zbycia aktywów finansowych innych niż udziały lub akcje lub gwarancji pokrycia strat wymienionych w art. 112 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy.",

b)
uchyla się ust. 4,
c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W rocznym planie finansowym Funduszu mogą być dokonywane zmiany polegające na zwiększaniu lub zmniejszaniu prognozowanych danych zawartych w tym planie. Zmiana rocznego planu finansowego jest sporządzana przez Zarząd Funduszu i uchwalana przez Radę Funduszu.";

4)
w § 21 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Rezerwy lub zobowiązania na świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 1, 3 i 3a, art. 179 lub art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 oraz art. 268a ust. 2 ustawy, zmniejszają odpowiednie fundusze własne Funduszu, zgodnie z § 23-26.";

5)
w § 23:
a)
w ust. 1:
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) z należności ujętych z tytułu udzielonych gwarancji pokrycia strat w związku z wykonywaniem przez Fundusz zadań, o których mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ustawy;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ze środków przekazanych z innych funduszy własnych Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.",

b)
w ust. 2:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przekazanie środków na inne fundusze własne Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy;",

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) finansowanie zadań Funduszu, o których mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ustawy, o ile finansowanie to jest dokonywane w ciężar funduszy własnych Funduszu;",

c)
w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy "5 i 6" zastępuje się wyrazami "5-6",
d)
w ust. 4 po wyrazach "funduszu gwarancyjnego banków" dodaje się wyrazy "do wykorzystania";
6)
w § 24:
a)
w ust. 1:
w pkt 7 wyraz "aktywów" zastępuje się wyrazem "należności",
w pkt 8 wyraz "aktywów" zastępuje się wyrazem "należności",
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) ze środków przekazanych z innych funduszy własnych Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.",

b)
w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przekazanie środków na inne fundusze własne Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy;",

c)
w ust. 4 po wyrazach "funduszu gwarancyjnego kas" dodaje się wyrazy "do wykorzystania";
7)
w § 25:
a)
w ust. 1:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) z należności ujętych z tytułu udzielonych gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy, w związku z przymusową restrukturyzacją banków lub firm inwestycyjnych;",

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) ze środków przekazanych z innych funduszy własnych Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.",

b)
w ust. 2:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pokrycie kosztów przymusowej restrukturyzacji w zakresie, w jakim koszty te są poniesione po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji banku, firmy inwestycyjnej albo oddziału banku zagranicznego;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przekazanie środków na inne fundusze własne Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.";

8)
w § 26:
a)
w ust. 1:
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z należności ujętych z tytułu udzielonych gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy, w związku z przymusową restrukturyzacją kas;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ze środków przekazanych z innych funduszy własnych Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.",

b)
w ust. 2:
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pokrycie kosztów przymusowej restrukturyzacji w zakresie, w jakim koszty te są poniesione po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji kasy;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przekazanie środków na inne fundusze własne Funduszu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 ustawy.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 680, 1171, 1535, 1598, 1666 i 2140.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.686

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
Data aktu: 15/03/2022
Data ogłoszenia: 28/03/2022
Data wejścia w życie: 12/04/2022