Metoda zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wprowadza się metodę zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy polegającą na przeprowadzaniu szczepień ochronnych przeciw:
1)
błonicy,
2)
krztuścowi,
3)
odrze,
4)
ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
5)
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

- zwanych dalej "szczepieniami akcyjnymi".

2. 
Szczepieniami akcyjnymi są objęte osoby, bez względu na ich wiek, które na podstawie:
1)
dochodzenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażenia lub zachorowania z uwzględnieniem statusu szczepienia przeciw chorobie, o której mowa w ust. 1, albo jej podejrzenia lub
2)
ogólnej oceny ryzyka epidemiologicznego

- zostały zidentyfikowane jako szczególnie zagrożone zakażeniem lub zachorowaniem na choroby zakaźne, o których mowa w ust. 1.

3. 
Szczepienia akcyjne są przeprowadzane w zakresie i terminach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655).
§  2. 
Szczepienia akcyjne są przeprowadzane z użyciem szczepionek:
1)
znajdujących się w rezerwie szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych, o której mowa w art. 18a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
2)
otrzymanych od innych państw lub organizacji międzynarodowych

- zwanych dalej "rezerwą szczepionek".

§  3. 
1. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z szerzeniem się zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w § 1 ust. 1, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny:
1)
przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne lub dokonuje oceny ryzyka epidemiologicznego, następnie - w przypadku potrzeby - ustala zapotrzebowanie na szczepionki z uwzględnieniem liczby osób, które powinny zostać objęte szczepieniem akcyjnym;
2)
niezwłocznie informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego o planowanym przeprowadzeniu szczepień akcyjnych, w tym przekazuje mu informację o sytuacji epidemiologicznej, wynikach przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego lub oceny ryzyka stanowiących przesłanki uzasadniające realizację szczepień akcyjnych oraz oszacowanej na tej podstawie liczbie przeznaczonych do użycia szczepionek.
2. 
Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, na podstawie jednostkowych danych medycznych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w § 5, sporządza i przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu raporty liczbowe zawierające w szczególności informacje o liczbie zaszczepionych osób oraz szczepionek podanych w ramach szczepień akcyjnych. Główny Inspektor Sanitarny określa zakres danych i terminy sporządzania raportów liczbowych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru nad realizacją szczepień akcyjnych.
3. 
Na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, Główny Inspektor Sanitarny występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia o zwolnienie kolejnych dawek z rezerwy szczepionek, wskazując ich rodzaj i ilość.
§  4. 
1. 
Nadzór nad prowadzeniem szczepień akcyjnych sprawuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania.
2. 
Szczepienia akcyjne są wykonywane w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, a także w pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień na terenie ośrodków dla cudzoziemców lub innych obiektów, wskazanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania szczepień.
§  5. 
Dokumentowanie kwalifikacji do szczepienia i dokumentowanie przeprowadzenia szczepienia odbywa się w Karcie Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 64) prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. poz. 655).
§  6. 
Przy przeprowadzaniu szczepień akcyjnych stosuje się przepisy dotyczące zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.681

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Metoda zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 25/03/2022
Data wejścia w życie: 26/03/2022