Udzielanie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, zwanej dalej "pomocą", do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", a także podmioty udzielające tej pomocy.
§  2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
§  3. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
gwarancji - oznacza to gwarancję w rozumieniu art. 2 pkt 67 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inwestycji kapitałowej - oznacza to inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014;
3)
inwestycji quasi-kapitałowej - oznacza to inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
niezależnym inwestorze prywatnym - oznacza to niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
podmiocie wdrażającym instrument finansowy - oznacza to podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
6)
pożyczce - oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;
7)
przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
§  4. 
Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.
§  5. 
Podmiotami udzielającymi pomocy są podmioty wdrażające instrumenty finansowe.
§  6. 
Pomocy udziela się, jeżeli:
1)
instrument finansowy został utworzony zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. f rozporządzenia nr 651/2014 i pełni funkcję funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 57 rozporządzenia nr 651/2014;
2)
podmiot wdrażający instrument finansowy pełni funkcję zarządcy funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 58 rozporządzenia nr 651/2014 i został wybrany zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;
3)
zostanie zapewniony wkład prywatny zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;
4)
w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 7 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
5)
niezależni inwestorzy prywatni zostali wybrani zgodnie z art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014;
6)
potrzeba przyznania na rzecz niezależnych inwestorów prywatnych preferencji w postaci asymetrycznego podziału zysku albo ochrony przed spadkiem wartości, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, wynika z:
a)
oceny ex ante, o której mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm. 3 ), która określiła poziom tej preferencji lub mechanizm pozwalający na jego określenie,
b)
przeprowadzonej procedury wyboru niezależnych inwestorów prywatnych

- a dodatkowo zachowane zostaną warunki, o których mowa w art. 16 ust. 8 lit. c i d rozporządzenia nr 651/2014;

7)
zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 8 lit. e rozporządzenia nr 651/2014;
8)
instrument finansowy jest zarządzany zgodnie z art. 16 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.
§  7. 
Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na projekty na rzecz rozwoju obszarów miejskich w rozumieniu art. 2 pkt 59 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 651/2014.
§  8. 
1. 
Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 16 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. 
Pomoc jest udzielana w jednej lub w kilku z następujących form:
1)
inwestycji kapitałowej;
2)
inwestycji quasi-kapitałowej;
3)
pożyczki;
4)
gwarancji.
§  9. 
Maksymalną wartość pomocy określa się zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, przy uwzględnieniu w przypadku pomocy udzielonej w formie:
1)
pożyczki - art. 16 ust. 10 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;
2)
gwarancji - art. 16 ust. 10 lit. b rozporządzenia nr 651/2014.
§  10. 
Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§  11. 
W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
§  12. 
1. 
Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej "wnioskiem", do podmiotu wdrażającego instrument finansowy.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
2)
inne informacje, wskazane przez podmiot wdrażający instrument finansowy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.
3. 
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
4. 
Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.
§  13. 
Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 4 .
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.
3 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2016 r.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.675 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udzielanie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Data aktu: 22/11/2016
Data ogłoszenia: 25/03/2022
Data wejścia w życie: 03/12/2016